Kedves Olvasóink!


A TÁVLATOK, a jezsuiták negyedéves világnézeti, lelkiségi és kulturális folyóiratának nyomtatott változata a 2010-es évben megszűnt, de itt, a honlapunkon – módosított profillal – folytatja működését >>> 
 

<

- - - LEGÚJABB  ÍRÁSAINK - - -


2017. augusztus
SZABÓ FERENC SJ – A KATOLIKUS EGYHÁZ – Walter Kasper egyháztani monográfiájáról

Ferenc pápa és Kasper bíboros egyháztana – Walter Kasper teológus bíboros jelentős monográfiájában, A Katolikus Egyház címmel összegezte a II. Vatikáni zsinat óta kialakított egyháztanát. A munka eredeti német nyelven 2012-ben jelent meg, francia fordítása pedig 2014-ben.
Walter Kasper kétrészes könyve hosszú élettapasztalatot és teológiai reflexiót összegez. Monográfiája a katolikus Egyházról személyes vallomás is egyházszeretetéről. >>>


2017. június
Szabó Ferenc: NÉZETEK AZ ENGESZTELÉSRŐL – „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért…” – „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot…”

Az engesztelés egyike azoknak a vallási-teológiai fogalmaknak, amelyek ki vannak téve a félreértés és a tévesztés veszélyének. Herbert Vorgrimler (Karl Rahner-tanítvány) megállapítja: „A katolikus spiritualitásnak még nem sikerült úrrá lennie azokon a félreértéseken, melyek szerint a bűnökért az önmagunkra rótt gyötrelmek és lemondások mellett mintegy pótlólagosan kellene »vezekelnünk« azért, hogy elnyerjük Isten bocsánatát. Kínos elbizakodottságra és önteltségre vall, ha valaki mások mulasztásai miatt – nemritkán beteges fanatizmussal párosuló – engesztelő akcióba kezd.” >>>


2017. június
Szabó Ferenc:  „
HALÁL, FELTÁMADÁS, ÖRÖK ÉLET.
„Nem halok meg, hanem átlépek az Életbe.” (Lisieux-i Szent Teréz)
Két kis figyelemreméltó könyv jelent meg 2017 tavaszán az eszkatológia (a „végső dolgok”) témakörében. Ilyen kérdéseket tárgyalnak: az ember test–lélek egysége; mi történik a halálban: megsemmisülés vagy beteljesedés?; a haldokló orvosi és lelki segítése; a végső döntés a halálban; végső búcsú a halál előtt és után; „túlvilág”?; halhatatlanság és feltámadás; újjászületés a halálban; a feltámadott állapot; utolsó ítélet; tisztulás („tisztítótűz”); kárhozat („pokol”); örök élet Istennel és szeretteinkkel. Mindkettő „leporolja” a hagyományos nézeteket ezekről a szó szoros értemében vett életbe vágó kérdésekről. Mert aki értelmet ad a halálnak, értelmet ad az életnek. >>>


2017. május
Szabó Ferenc:
EMBERI JÖVŐ ÉS KERESZTÉNY REMÉNYSÉG
4. előadás: 2017. május 10. Párbeszéd Háza

Halál és feltámadás Krisztus fényében
A halál: megsemmisülés vagy átmenet a teljesebb életre? – Filozófiai tézisek és antitézisek
A keresztény hit válasza: Krisztus feltámadt, a benne hívők is feltámadnak (1Kor 15)
Idő és örökkévalóság (Halász Pius)
Teilhard de Chardin jezsuita tudós víziója a planetizálódó világ jövőjéről:
Parúzia-várás és evilági elkötelezettség (Az Isteni miliő)
Ferenc pápa a teremtés védelméről és Teilhard de Chardin SJ víziójáról (Laudato si’/Áldott légy) >>>


2017. április
Bartók Tibor SJ: AZ IGNÁCI LELKISÉG FORRÁSAI  – Szeretünk ignáci lelkigyakorlatokról, ignáci meditációról, kontemplációról, ignáci megkülönböztetésről, ignáci Isten- és emberképről beszélni. A dolog sokszor úgy fest, mintha a jezsuita rendalapító – Lelkigyakorlatos könyvecskéje révén – maga találta volna fel, vagy éppen monopolizálta a lelki élet számos építőkövét. A fogalmaknak ez az erőteljes, néha zavaró „ignacianizációja” valójában egy szocio-spirituális jelenség gyümölcse, legalábbis jelentős részben. A XX. század elejétől kezdve a Rend mintegy újra felfedezte az alapító nevéhez fűződő forrásokat, elsősorban a Lelkigyakorlatok könyvét és Ignác önéletrajzi elbeszélését, A zarándokot saját spiritualitása számára. >>>


2017. április
Szabó Ferenc:
EMBERI JÖVŐ ÉS KERESZTÉNY REMÉNYSÉG
3. előadás: 2017. április 12. Párbeszéd Háza

A reménység teológiája és Európa jövője
Jürgen Moltmann protestáns teológus és az ezoterikus marxizmust valló Ernst Bloch vitája: a „reménység Istene” (Róm 15,13) és az utópista „remény-isten” szembeállítása – Moltmann újabb tanulmánya (Concilium 1998)
Francis Fukuyama és Madách Imre a történelem végéről
Moltmann megoldása: keresztény eszkatológia (A megfeszített Isten)
XVI. Benedek pápa körlevele a reményről (Spe salvi)
Samuel P. Huntington a civilizációk összecsapásáról és az iszlám hódításáról
Henri Boulad SJ és Ferenc pápa a migránskérdésről és Európa jövőjéről

 

Márciusi előadásomban idéztem Jean Daniélou jezsuita teológus könyvét a Történelem misztériumáról. Az 1950-es évek elején tartott sorozatának utolsó előadását a reménynek szentelte. Az időben élő embernek ez az erénye a múltra támaszkodik, hogy a jelen türelmén keresztül várja a jövőt. A keresztény reménye nem naiv optimizmus, felszínes derűlátás >>>


2017. április
Szabó Ferenc SJ: EUCHARISZTIA ÉS EGYHÁZ Teológiai megfontolások az ökumenikus párbeszéd távlatában – A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjának gyakorlati megvalósításában a katolikus egyházon belül számos szélsőség és ezért feszültség jelentkezett; ez a tény a Tanítóhivatal több eligazító megnyilatkozását váltotta ki. Ugyanakkor a zsinattal elindult teológiai párbeszéd protestáns (főleg lutheránus) testvéreinkkel szép eredményeket hozott, éspedig a két fél kölcsönös nyitottsága, valamint a szentségi teológia újragondolása következtében. >>>


2017. április
Szabó Ferenc SJ: A „fehér vértanú bíboros” és az Ostpolitik „Mindszenty történelmi szerepe” – Ezzel a főcímmel jelent meg Mindszenty József (1882–1975) bíboros-érsek születésének 125. évfordulójára a Rubicon történelmi magazin különszáma, amely a „vértanú bíboros” életművének értékelése. Balogh Margit történész két alaposabb tanulmánya mellett – több írást közöl a Kádár-kori kommunista egyházüldözés különböző mozzanatairól, szempontjairól. >>>


2016. december
Szabó Ferenc SJ: „ÖRÖMBEN ÉLTEM”
Ez a kis könyv – a jezsuita Arcélek sorozatban – hivatásom történetének főbb mozzanatait vázolja. Nem teljes önéletrajz, életművemből is csak néhány fontosabb tényt említ.
Életrajzi adataim közben eszmélődéseim, naplójegyzeteim és verseim alkotják e „vallomásokat” Szent Ágoston-i értelemben kettős confessio. ... Isten irgalmas szeretetének megvallása ...
>>>


2016. szeptember
Szabó Ferenc SJ: HIERONYMUS BOSCH EMLÉKEZETE (1516–2016)
Idén világszerte kiállításokkal és rendezvényekkel emlékeznek meg Hieronymus Bosch németalföldi festő halálának 500. évfordulójáról.
A középkorból a reneszánszba átívelő világszemléletű, vallásos és valláskritikus „szürrealista” festő, máig megfejthetetlen, bizarr alakok/szimbólumok özönével meghökkentő életműve mindig lenyűgözött. >>>2015. február 17. KÖNYVBEMUTATÓ  >>>

Szabó Ferenc SJ: Angyali üzenet
Suhai Pál: Jezsuita hitvallás Szabó Ferenc élete művében. - "...három napon át bújtam könyveid vadonát, mást se tettem, mint Szabó Ferencet olvastam..." >>>
 

Szabó Ferenc SJ: Találkozások - Barátok, mesterek
Személyiségünk a kommunikáció: a találkozások, a kapcsolatok, a párbeszéd, a kölcsönös nyitottság és végső soron a szeretet révén bontakozik ki. Szeretném egyszer számba venni a sok-sok jó barátot, ismerőst, akik ingyen szerettek engem, szerettem, hogy szerettek, és hagytam magam szeretni…
 2014. december

Szabó Ferenc SJ: KRISZTUS FÉNYE
Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe

„Fél évszázada tanulmányozom, ismertetem Henri de Lubac (1896–1991) francia teológus életművét. Szellemi fejlődésemre ő gyakorolta a legdöntőbb hatást. Párizsban kerültem vele személyes kapcsolatba, egyszer kitüntető kedvességgel barátjának nevezett. Elismerően írt Szent Ambrus krisztológiájáról készített doktori disszertációmról, két könyvében is idézte. Három éve fogtam hozzá Georges Chantraine SJ életrajzi monográfiái és H. de Lubac Összes Művei (Oeuvres Complètes) sorra megjelenő köteteinek újraolvasásával az életmű feldolgozásához. Ezeket az írásaimat most átrendezem, jelentősen kiegészítem az összes művek újabb jegyzeteivel és az időközben kiadott Lubacról szóló további írásokkal. Monográfiám tehát félévszázad tanulmányainak, reflexióinak gyümölcse." (Dr. Szabó Ferenc SJ)

KÖNYVBEMUTATÓ. 2014. december 15.
SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Bartók Tibor: P. Szabó Ferenc Henri de Lubacról és életművéről írt könyvének bemutatóján szeretném mindenek előtt kiemelni, hogy a vaskos, közel 500 oldalas mű átfogó képet nyújt egy a magyar teológiában viszonylag kevéssé ismert XX. századi kiemelkedő teológusról. >>>

2015. január 1. -  Magyar Kurír

SZABÓ FERENC, „KRISZTUS FÉNYE”. - Török Csaba: Szabó Ferenc jezsuita munkásságával sokat tett azért, hogy a francia teológia szerzőit Magyarországon megismerhessük. Új kötete Henri de Lubac jezsuita életművébe ad bepillantást: megmutatja a hívőt, a szerzetest, a papot, és megérteni engedi a lelket, a gondolatot, a küzdelmeket és a harcokat. >>>

GYORGYOVICH MIKLÓS KÖNYVISMERTETÉSE  (EGYHÁZFÓRUM 2015) >>>

 


- - -  K Ö N Y V A J Á N L Ó - - -


Jálics Ferenc SJ:
Szemlélődő lelkigyakorlat
Mustó Péter SJ: Csendben
születik az élet. A belső
ima tapasztalatairól
Jó napot! Ferenc pápa vagyok
James Martin SJ:
Jezsuita spiritualitás
James Martin SJ:
Mennyei derű
Jálics Ferenc SJ: Lelkivezetés
az evangéliumban
Nemeshegyi Péter SJ: Istenkereső ember, emberkereső Isten Szabó Ferenc SJ:
Paul Claudel és konvertita barátai
Szabó Ferenc SJ:
Istenkeresők és megtérők

 

                                                          Tovább a Cikkekhez >>>

                                                          Tovább a Könyvajánlóhoz >>>

 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |   Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]