Elõszó


Kiadványunk az 1991-ben még Bécsben készülõ, majd Magyarországra költözõ Távlatok címû jezsuita folyóirat elsõ ötven számának többszempontú feldolgozását tartalmazza. A lap indulásakor alapvetõ tanulmányaival hézagpótló szerepet töltött be abban, hogy a teológia és a II. vatikáni zsinat tanításai nyilvánosságot kapjanak magyar földön. Utóbb – a hazai egyházi könyvkiadás teljes szabadságot kapott, így lapunk is mindjobban az aktualitások, a közjó, a megoldandó problémák tükrözését, feldolgozását tekinti céljának. Az ötvenedik számtól megújuló külseje is a tartalmi megújulást hivatott reprezentálni. E szemléletváltás és olvasóink ismételten megfogalmazott igénye kényszerítették ki tartalmi összefoglalónkat.

Repertóriumunk kialakításakor praktikus szempontok vezettek. Olvasóink, szerzõink – egyáltalán mindazok, akiket foglalkoztat, mirõl is tájékoztatta a nyilvánosságot a Távlatok megjelenése elsõ tíz esztendejében – a következõ tagolás szerint kaphatnak átfogó képet témaválasztékunkról: rovatok – szerzõk – témák szerint.   

Az I. rész hasonló tagolású, mint az eddig évenként készülõ tartalomjegyzékeink. Az írások címeiként az egyes számok tartalomjegyzékében rögzítetteket követtük. E cím olykor – nagyon ritkán – rövidebb, mint az adott cikk elején lévõ.

Újdonság a II. rész, mely a szerzõk nevének abc rendjében közli az általuk írt cikkek címét. Ez a rész tehát megkönnyíti az egyes szerzõk életmûvének összeállítását, de azt is, hogy az egyes cikkekbõl forrásként meríthessünk.

A legkritikusabb a repertórium III. része, a témajegyzék. El kell ismerni, hogy a szerkesztõ minden erõfeszítése ellenére szubjektív, hiszen személyenként eltérõ annak megítélése, hogy egy íráson belül mi a legfontosabb, s az is, hogy van-e többféle lényeges mondandó. Törekedtem az objektivitásra. Mindenesetre az olvasó találékonyságának is szerepe lehet abban, hogy gyorsan megtalálja az õt érdeklõ témájú anyagot. A könyvismertetések nagy száma miatt függelékben hozzuk az ismertetett mûvek jegyzékét. Abban már a cikkírók neve nem szerepel, csak az ismertetett mû szerzõjének a neve és a mû címe. Remélem, hogy minden itt felsorolt adat elektronikus úton is hozzáférhetõ lesz a jezsuiták honlapján.

Budapest, 2001. február 8.


 Gyorgyovich Miklós  
szerkesztõ         


         TARTALOM:


I. RÉSZ: Tartalomjegyzék rovatok szerint    3

Tanulmányok    3

Távlatok    12

Lelkiség–Lelkipásztorkodás    13

Kultúra és élet    22

Figyelõ    29

Európai/magyar figyelõ    36

Szemle    36

Dokumentumok    45

Fórum    47

Interjúk, kaleidoszkóp,
levelesládánkból, halottaink    50

Magyar Papi Egység    51

Egyéb mellékletek     53

II. RÉSZ: Írások a szerzõk szerint      54

III. RÉSZ: Tartalom- és tárgymutató    95

Függelék (Könyvismertetések)    110

I. RÉSZ


Tartalomjegyzék rovatok szerint:

TANULMÁNYOK

1. sz.: Az egyház szociális tanítása

Szabó F–Nagy F.: Világnézet, lelkiség, kultúra     1

Szabó Ferenc: Keresztények a világban      4

Schasching, Johannes: A pápák szociális enciklikái     16

Nagy Ferenc: Jézus – és a jog, a hatalom, az állam     29

Tomka Miklós: A keresztények politikai elkötelezettsége Magyarországon     35

2. sz.: Hinni, de miben?

Hinni, de miben? 1

Szabó Ferenc: ,,Íme, egyszerre Valaki lettél!’’     3

Nemeshegyi Péter: ,,Csakhogy Krisztust hirdessem...’’     16

Weissmahr Béla: Megjegyzések a hitrõl: hit és tapasztalat     22

Szentmártoni Mihály: Hit illúziók nélkül     26

3. sz.: Az egyház megújulása

Az egyház megújulása     1

Alszeghy Zoltán: A zsinati megújulás: terv, indítások,
megvalósulás     3

Kereszty Rókus: Szent Bernát és egyházreform     11

Mészáros István: Neveléssel az egyház megújulásáért     24

Szathmári Sándor: Ecclesia semper reformanda     39

4. sz.: Az élet védelme

Az élet védelme     1

Szabó Ferenc: Az emberi élet védelme     3

Ratzinger, Joseph: Az emberi élet fenyegetettségének problémája      12

Gaizler Gyula: Védjük-e az életet hazánkban? Mit lát ebbõl egy orvos?     21

Szörényi András: Lombikbébi     25

Somfai Béla: Életet védeni – életet kioltani     28

Forbáth Péter: Euthanasia – ex mea sententia     42

Francia püspökkari konferencia: Tisztelni a halálhoz közeledõ embert     49


5. sz.: Új evangelizálás

Új evangelizálás   1

Szabó Ferenc: Evangelizálás ma Európában és Magyarországon     3

Dévény István: Korszerû igehirdetés     12

Tomka Miklós: Quo vadis, magyar katolicizmus?     19

Tomka Ferenc–Brückner Á. E.: Lelkipásztori tervezés és keresztségi lelkipásztorkodás     33

Mészáros István: Száz éve született Mindszenty bíboros     41

6. sz.: Korszerû lelkipásztorkodásért

Korszerû lelkipásztorkodásért     145

Brückner Á. E.: Lelkipásztori feladatok Magyarországon az ezredforduló táján     147

Szentmártoni Mihály: . . . és az egyház megy tovább. A lelkipásztori teológia új feladatai     156

Erdõ Péter: Az egyházmegyei zsinatok egyházjogi kérdései és a nemzetközi tapasztalatok     164

Ternyák Csaba: ,,Érdemes volt!’’ Apor püspök születésének centenáriumára     175

7. sz.: Keresztények a közéletben

Keresztények a közéletben     289

Szabó Ferenc: A politikai közösség Krisztus fényében     291

Papini, Roberto: Maritain politikai filozófiája     301

Török Péter: Egyház és állam Sturzo szociológiájában 316

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs      322

Kovács K. Zoltán: A keresztény társadalomelmélet hatása a magyar közéletben     335

Varga József: KALOT     346

Surján László: Politikai demokrácia – keresztény szemmel     360

Dr. Kovács István: ,,Döntés elõtt”, a megfogant emberi élet védelmében      368

8. sz.: Háború és béke – Amerika 1492–1992

Háború és béke – Amerika 1492–1992     489

Megváltozott a pápa felfogása a háborúról? De Rosa Giuseppe nyomán Ipacs K.    529

Joblin, Joseph: A béke követelményei: erkölcs a politikában     536

Kocsis Imre: Jézus tanítása az ellenségszeretetrõl     544

Csapody Tamás: Isten békéje     551

Tanulmányok Amerikáról:

    Amerika kezdeti és mai evangelizálása     491

    Ipacs Katalin: Santo Domingo-i munkadokumentum     493

    A latin-amerikai püspökök üzenete     495

    Vatikáni Rádió: Gyarmatosítás és evangelizálás     497

    Storni, Hugo–Vertse Márta: A latin-amerikai redukciók     504

    Benkõ Antal: Az evangelizálás irányelvei Brazíliában     508

    Madelin, Henri: Az amerikai katolicizmus     516

    Somfai Béla: A. Greeley az amerikai katolikus egyházról     521

9. sz.: Szolgálatok az egyházban

Szolgálatok az egyházban     1

Õrsy László: Elmélkedés az egyházról     3

Vass György: Karl Rahner a püspöki konferenciák és tartományi zsinatok teológiájáról     15

Szabó Ferenc: A pápaság: akadály, vagy remény az ökumenizmus útján?     24

Harrach Péter: A világiak szerepe a társadalomban     32

10. sz.: Tolerancia, szabadság, szabadelvûség

Tolerancia, szabadság, szabadelvûség     129

Szabó Ferenc: Tolerancia és szabadság tegnap és ma    131

Dévény István: A tolerancia erényérõl     140

Horváth Pál: A pápai enciklikák marxizmus- és liberalizmuskritikája     149

Muzslay István: A liberális kapitalizmus keresztény kritikájához     156

Fekete Antal: Hozzászólás Muzslay I. Gazdaság és erkölcs címû tanulmányához     164

Nemeskürty István: Magyar liberalizmus     167

11. sz.: Magyar lelkiállapot – egységkeresés

Magyar lelkiállapot – egységkeresés     257

Kopp Mária és Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot     259

Lénárd Ödön: Az egység felé     273

Gaizler Gyula: Az élet szeretete, az élet választása     282

Miklós Árpád: Logikailag következetes abortusztörvényt!     290

Török Péter: Fõpásztoraink a gazdasági életrõl, fejlõdésrõl     294

12–13. sz.: Európa és a magyarság

Európa és a magyarság     425

Kinsky, Ferdinand: Útban a fejlõdés és a demokrácia felé Közép-Európában     428

Györffy György: Európa és a keresztény Magyarország születése     437

Somorjai Ádám: Szent Adalbert, Közép-Kelet-Európa népeinek védõszentje     440

Barna Gábor: Európa zarándokútjain     447

Nemeskürty István: Katolikus magyarságunk     464

Bálint József: Mi végett vagyunk a világon, mi magyarok?     470

Varga József: Keresztény szociális mozgalmak Magyarországon     477

14. sz.: Keresztény nevelés – keresztény szenvedés

Keresztény nevelés – keresztény szenvedés     689

Lelóczky Donát: A keresztény nevelõ: Krisztus apostola       717

Korzenszky Richárd: Egyházi iskolákról – Dabas-Sári után      726

Dobos László: Szexuális nevelés – keresztény szemmel     734

Ferencz Antal: Az orvosi etika perszonalista megközelítése     742

Polcz Alaine: Élni – élet és halál reményével (interjú)     755

Szentmártoni Mihály: A szenvedésre nincs szavunk     764

15. sz.: Házasság és család

Keresztény házasság és család     1

Lelóczky Donát: A jó család fõbb jellemzõi     4

A Magyar Katolikus Püspöki Kar dec. 26-i körlevelébõl     17

Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Házastársi szerelem és családtervezés     18

Fila Lajos: A hit átadása a családban  31

Három német püspök: Elvált és újraházasodott keresztények     43

A Család Évének megnyitása     51

Dobos László: Világiak felkészítése a családpasztorációra     51

Bene Béla: Családra mindenkinek szüksége van     53

16. sz.: A Jó Isten és teremtett világa

A Jó Isten és teremtett világa     137

Nemeshegyi Péter: Jó az Isten     140

Fila Béla: ,,Isten maga gondoskodik’’     146

Végh László: A teremtõ világmindenség     158

Somosi György: A környezet és az ember egészségi állapota     170

Csepregi Gábor: Találkozások a játékban     177

17–18. sz.: Jézus Krisztus tegnap és ma

Jézus Krisztus tegnap és ma     273

Nemeshegyi Péter: A történeti Jézus és a hit Krisztusa     276

Labarrière, Pierre-Jean: Jézus Krisztus – tegnap és ma     289

Kereszty Rókus: Krisztus és a nem keresztény vallások     294

Bastian, Bernard: Jézus az új vallásosságban     306

Szabó Ferenc: ,,Egy bizonyos Jézus’’ (Renan ,,Jézus”-áról)     313

Ferencz Antal: A személyes világnézet nehézségei     317

19. sz.: Isten megosztott népe

Isten megosztott népe     481

Lubac, Henri de: Elmélkedések az egyházról     483

Benkõ Antal: ,,Egyházak’’, szekták és új vallások     488

A holt-tengeri tekercsek     496

Szentmártoni Mihály: A New Age ,,lelkiség’’ útvesztõi     497

Prohászka Ottokár: Krisztus a történelemben     507

Szabó Ferenc: Párbeszéd a hit gyülekezetével     508

A kairói világkonferencia záródokumentuma     516

Szathmáry Sándor: Moltmann egyháztana     517

20. sz.: Egyházi és politikai közösség

Egyházi és politikai közösség     617

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyház és közösség     620

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképéhez     633

Bárdosy Éva: Fésületlen gondolatok a karitászról     634

Gyorgyovich Miklós: „Tûzoltó módszerrel” tüzet gyújtani az emberek szívében     636

Kovács István: Egyházcsalád és családi egyház     639

Mészáros István: Hat pont a kerekasztalhoz     641

Kerekasztal beszélgetés az egyház-közösség témakörrõl     642

Erdõ Péter: Egyház és állam kapcsolata a mai magyar jogban     664

Bozsóky Pál Gerõ: Állam és egyház szétválasztása Franciaországban     670

Jossua, Jean-Pierre: Congar atya ökumenikus mûve     688

II. János Pál a keresztények egységérõl     698

21. sz.: Betegség – szenvedés – gyógyítás

Betegség – szenvedés – gyógyítás        1

Szentmártoni Mihály: A gyógyító Jézus nyomában        3

Széll Kálmán: Az orvos Jézus egykor és ma        14

Részletek a Katolikus Egyház Katekizmusából        24, 53

Ferencz Antal: A gyógyulás keresése        25

Varga B. József: Gondolatok a szentmise áldozati jellegéhez        31

A pápa üzenete a betegek világnapjára        36

Babos István: Hogyan gyógyít a betegek kenete?         37

A pápa nagyböjti üzenetébõl        47

Gyorgyovich Miklós: Istenes Szent János és mûve        48

Dobler Magda: Az irgalmas rend Magyarországon        54

22. sz.: Szerzetesek tegnap és ma

Szerzetesek tegnap és ma        161

Szinódusi üzenet: A megszentelt élet és küldetése az egyházban és a világban 163

Berthelet, Jacques: Az Istennek szentelt élet húsvétja        173

Berkecz Franciska: Szerzetesrendek újraindulása Magyarországon        177

Szántó Konrád: Magyar ferences tegnap és ma (1945–1995)        192

Kereszty Rókus: ‘Sigmond László Lóránt OCist        200

Mészáros István: Szerzetesi gimnáziumok hazánkban 1950–1990        207

23–24. sz.: Etikai támpontok keresése

Etikai támpontok keresése        329

Veres András: Istenhit és erkölcs a Veritatis splendor tükrében        333

Erdõ Péter: Magzatvédelem a mai egyházjogban        343

Somfai Béla: Katolikus orvosetika – tegnap és ma        352

Bolberitz Pál: Magánbûnök, közerkölcsök        360

Kiss Ulrich: Szolidaritás és pénzgazdaság        369

Bella Lászlóné: Mindössze környezetszennyezés?!     377

Gyorgyovich Miklós: Kõmíves Kelemen országa        385

Bárdosy Éva: Mindennapi bûneink        389

25. sz.: Az egyház és a fiatalok

Az egyház és a fiatalok    561

Kovács Péter: Katolikus kisközösségek a nyolcvanas években    565

Kormányprogram az oktatásról (Interjú Farkas István piarista tanárral)    570

150 éve tért meg Newman        574

Gyorgyovich Miklós: A magyar ifjúság és az Egyház    575

    1. A Regnum Marianumról    577

    2. Interjú Blanckenstein Miklóssal    581

Baranyi Károly: A fiatalok hitre nevelése    588

Arató László: Krisztusibb ember, magyarabb magyar!         603             

27. sz.: Prohászka tegnap és ma

Szabó Ferenc: Prohászka idõszerûsége        5

Prohászka tegnap–visszaemlékezések, vallomások    12

    1. A Prohászka-riportokból        12

    2. Barankovics István: A Prohászka-szobor ledöntése után 19

    3. Belon Gellért: Prohászka lelkisége    22

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár lelki élete Rómában    25

Bella Lászlóné: Prohászka Ottokár, a lelki atya    35

28. sz.: Eucharisztia – Szentmise

Nemeshegyi Péter: Az Élet Kenyerérõl szóló beszéd János evangéliumában 133

Verbényi  István: ,,Ezt cselekedjétek. . .”        142

Szabó Ferenc: Az Eucharisztia az ökumenikus párbeszédben    151

29–30. sz.: Keresztény magyarságunk, teremtés és fejlõdés

Keresztesné Várhelyi Ilona: Kereszténység: a magyarság létkérdése    261

Nemeskürty István: Katolikus hit és nemzeti eszme    265

Lelóczky Donát: A magyar titok    271

Keresztény magyarságunk    278

Gereben Ferenc: Mi a magyar?    27

Blanckenstein Miklós: Találkozásaim magyar voltommal    286

Bárdosy Éva: Itthon vagyok    291

Gyorgyovich Miklós: Szeresd a magyart!    293

Krómer István: Német õsök magyar utóda    296

Dobler Magda: Kodály magyarságtudata    299

Czigány György: Vándordal    302

Dékány Endre: Kerkai Jenõ emlékezete    303

Végh László: Az univerzum keletkezése és fejlõdése    306

Boda László: Ki teremtette a Teremtõt?    314

Szabó Ferenc: Teremtés és fejlõdés    318

31. sz.: Halál és örök élet

Szabó Ferenc: „Nem halok meg. . .”    515

Szántó Imre: A „halál”    527

Boulad, Henri: Az ember és az idõ misztériuma    535

Juhász László: Szabadságunk és határai    547

Széll Tamás: A lelkiismeret néhány kérdése        558

32. sz.: A család megerõsítése

Szerkesztõségi bevezetés     659

Nemeshegyi Péter: A Szentlélek és a család     660

Dér Katalin: A házasság evangéliuma          670

Bárdosy Éva: ,,Nem jó az embernek egyedül’’    685

Matlary, Janne H.: A család és az állam     692

Isaacs, David: A család és a média    703

33. sz.: Egyház – Kommunikáció – média

Bencze Lóránt: Egyház és kommunikáció    3

Tomka Miklós: Az egyházak és a média    12

Kiss Ulrich: Információ és kommunikáció    24

Wojcjechowski, Piotr: Bohócarcú halál    30

Magyar Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot!     29, 36

34. sz.: Magyar lelkiállapot 1997-ben

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot – 1997    157

Horváth Pál: A katolikus társadalmi tanítás és a magyar püspökök körlevele    168

Muzslay István: Az egyház szociális tanításának alapelvei     176

Ferencz Antal: A magyar egészségügy 1997-ben    184

Christiaens, Louis: Nagyon jövedelmezõ vállalkozások: a maffiák    189

35–36. sz.: Gazdasági és politikai élet – katolikus szemmel

Szabó Ferenc: A közgazdaság és a politika – keresztény szemmel    275

Paczolay Péter: Az állam és a közjó a katolikus társadalmi tanításban    286

Veress Péter: Hol tartunk? merre menjünk?    297

Bod Péter Ákos: Tõkehiány vagy bizalomhiány?    305

Farkas Beáta: Piacgazdaság – játékszabályok nélkül?    316

Bittsánszky Géza: A körlevél a gazdasági élet kérdéseirõl     323

J. Horváth Tamás: Szolidáris és igazságos jövõért    334

Horváth Pál: Szakmai kommentárok egy püspökkari körlevélhez     344

Igazságosabb és testvériesebb világot! (részletek)    285, 322, 504

II. János Pál: Centesimus annus enciklika (részletek)    343, 370, 379

Erdõ Péter: Megállapodás a Szentszék és a magyar állam között    349

Gereben Ferenc: A vallásosság szociológiai típusainak kérdéséhez    356

Elmer István: Katolikus reformmozgalmak – a Demokrata Néppárt    366

Békési István: A Néppárt indulásának elõzményei    371

37. sz.: Kultúra: oktatás–nevelés

K. Várhelyi Ilona: Köt(õd)ések és old(ód)ások kultúránkban     531

Farkas István: A katolikus kerettanterv bemutatása     546

Peter Hans Kolvenbach: Nevelni Szent Ignác szellemében    558

Seregély István: Értékrend a jövõ érdekében    568

Ivasivka Mátyás: Civil tanárként – egyházi gimnáziumban    573

38. sz.: Jézus – az Emberfia és Isten Fia

Nemeshegyi Péter: Jézus: az Emberfia és Isten Fia    683

Juhász László: Krisztus a keresztény hitélményben    694

Szabó Ferenc: Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége    702

Lelóczky Donát: Mária és a pap    708

Oláh Miklós: Szûz Mária tisztelete a keleti egyházban        716

39. sz.: Szabadság és emberi jogok

Delétraz, Hugues: Az Emberi Jogok Nyilatkozata 50 év után     3

Szabó Ferenc: Az emberi jogok teológiájához    14

Oberfrank Ferenc: Emberi jogok és biomedicinális etika    20

Jobbágyi Gábor: A magzat emberi jogai    31

Bárdosy Éva: Nõfeláldozás helyett jog az önfeláldozásra     36

40. sz.: Európa egysége felé

Delétraz, Hugues: Az Egyház hozzájárulása az európai egységhez    195

Bod Péter Ákos: Nemzeti önállóság, európaiság, szellemi autonómia     209

Muzslay István: A munkanélküliség és kezelése Európában     215

Kuklay Antal–Dabóczi Mária: „Európa atyja”: Robert Schuman     224

Rabár Ferenc: Az európai integráció és Magyarország     230

Medve Z.–Csizmadia N.: Egy új szellemi impérium tevékenysége    235

Beran Ferenc: Keresztények a közös Európáért    246

II. János Pál Európa egységérõl    208, 229, 257, 268, 274, 316

41. sz.: A Szentlélek és a karizmák

Nemeshegyi Péter: Ne feledjük a Szentlelket!    355

Oláh Miklós: A Szentlélek a bizánci liturgiában    370

Dolhai Lajos: A Szentlélek és a betegek szentsége    381

II. János Pál: Dominum et vivificantem     380, 400, 507

Forrai Tamás: Szerzetesek a világiak korában?    391

Mona Ilona: 75 éves a Szociális Testvérek Társasága    401

42. sz.: Vallás – új vallások – szekták

Charentenay, Pierre de: A vallás a szekularizált világ peremén    523

Benkõ Antal: Sorsdöntõ 2000. év?    534

Papp Ferenc: Tapasztalataim a szektákkal    548

Gereben Ferenc: Egy a krisnásoknak szentelt könyvrõl    560

Guller Imre: „Rex Gloriae” – anno 2000    563

II. János Pál: Tertio millennio adveniente     547, 559

43. sz.:  Isten,  Atyánk

Nemeshegyi Péter: Az Atya Isten Jézus tanításában és a keresztények életében    3

Szabó Ferenc: A filozófusok és Jézus Krisztus Istene    16

Dolhai Lajos: Az Atya személye a liturgiában    24

Keresztesné Várhelyi Ilona: Apátlan társadalom    35

Bárdosy Éva: Apa kell, de nem mindegy, milyen!    43

Benkõ Antal: Apa nélkül?    48

Gyorgyovich Miklós: Csak a szeretet elég    54

Tüskés Tibor: Kosztolányi Dezsõ apaképe    56

Felhívás a megfogant emberi élet védelmében    62

44. sz.:  Jézus – egyetlen Üdvözítõ

Nemeshegyi Péter: Van-e üdvösség a kereszténységen kívül?     163

„A tekintély ajándéka”    174

Lubac, Henri de: Krisztus és a nem keresztény vallások    175

Béky Gellért: Csakugyan „nincs más Név”?    183

Lukács János: Krisztus egyháza a katolikus egyházban    196

Hotz, Robert: A moszkvai pátriarkátus: az államegyházzá válás útján?     198

45. sz.: Politika és etika – értékre nevelés

Szabó Ferenc: Etikai támpontok a szekularizált világban     323

Széll Kálmán: A génorvoslás és a klónozás néhány etikai kérdése    335

Muzslay István: Az etika és a közgazdaság    349

Tarjányi Zoltán: Az erkölcsi nevelés    354

Beran Ferenc: Gondolatok az etika tantárgy bevezetésérõl     361

Muzslay I.: Magyar katolikus szoc. mozgalmak a XX. században    365

Korzenszky Richárd: Egyház, papság, politika    372

Prohászka Ottokár gondolatai    353, 371, 417, 432

II. János Pál: Tertio millennio adveniente    360

46. sz.: Európai magyarság – magyar  európaiság

Nemeskürty István: Küldetéstudatunk bibliai öröksége    483

Györffy György: Szent István és mûve    490

II. János Pál, 1991. augusztus 20-án    493

Erdõ Péter: Magyarország és a pápák       494

Szabó Ferenc: Pázmány Péter jelentõsége a magyar mûvelõdésben    502

Keresztesné Várhelyi Ilona: A kereszténység hatása a magyar mûveltségre    508

Czigány György: Szelíd forradalom, avagy a keresztény élmény     512

47. sz.: Jézus megközelítése

    Szabó Ferenc: A Názáreti Jézus megközelítései   3

    Jelenits István: Getszemáni – az evangéliumok Jézusa      10

    Nemeshegyi Péter: Megértéseink kulcsa: a Szentháromság      17

48. sz.: Megtérés és kiengesztelõdés

Az Egyház bocsánatkérése 177

Nemzetközi Teológiai Bizottság Emlékezet és kiengesztelõdés 179

II. János Pál: Kiengesztelõdés és bûnbánat 190

 49. sz.: Magyar millennium / I

Nemeskürty István: Ezer esztendõ

            I. Mit ünneplünk?    339

            II. Hit és önérzet    345

Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági, pénzügyi és szociális állapota    348

Szabó-Pelsõczi Miklós: A világgazdaság gyors változásai a magyar millennium tükrében    357

Bogár László: A történetnek még nincs vége. . .    366

  Szerkesztõségi megjegyzés Bogár László tanulmányához    377

  Bittsánszky Géza: Hozzászólás Bogár László cikkéhez    378

Kavin Ferenc: Kik a rendszerváltoztatás vesztesei?    386

50. sz.: Magyar millennium / II

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredfordulón 499

Pokorni Zoltán: Új évezred: Mérlegen az oktatás 514

Hámori József: Kell-e tudomány és tudományos kutatás Magyarországon 523

Alexa Károly: Csak a rendszer változott? 530

Fasang Árpád: Ecsetvonások a „független” és „el nem kötelezett” magyar értelmiségi portréjához 536

Csiszér Ferenc–Czigány György: Istendicséret a közszolgálati televízióban 542

II. János Pál szavai a magyarokhoz 541, 574, 588, 629, 641

TÁVLATOK

29–30. sz.:

Bod Péter Ákos: Esszé az erkölcsi értékekrõl és az értéktermelés erkölcsérõl    325

Erdõ Péter: Politika és keresztény erkölcs    340

Kunszt György: Bibó és a magyar sorsforduló 1956-ban    348

Grynaeus András: Cserkészet és az ifjúsági mozgalmak – ma     353

András Imre: A kereszténység a tradíció és a posztmodern között    360

Nemeshegyi Péter: Két ázsiai vallás: a hinduizmus és a buddhizmus    369

Nagy Ferenc: Leo Jozef Suenens bíboros (1904–1996)    377

Marton József: Márton Áron egyéniségének fejlõdése        380

Nagy Ferenc: A nõk pappá szentelése    392

32. sz.:

Andrásfalvy Bertalan: A honfoglalásról és Szent Istvánról     739

Vinnay István: Az áltudományok bírálatához     748

LELKISÉG–LELKIPÁSZTORKODÁS

1. sz.:

Hegyi János: A szegény ember gazdagsága     46

Nagy Ferenc: „Boldogok a szegények!”     47

Jakubinyi György: Elmélkedés a papi hivatásról     57

Seregély István: Hitoktatás magyar hazánkban     60

2. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Az ima mint a hit gyakorlati megélése     36

Nagy Ferenc: „Boldog, aki hitt!”     39

Ternyák Csaba: Mikor kezdõdött Apor püspök boldoggá avatási eljárása?     50

Nagy Ferenc: A konszekráció szavai az új magyar misekönyvben     55

Mészáros István: „Püspöki hatóság”     57

3. sz.:

Hegyi János: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok az egyházi megújulás szolgálatában     55

Lelóczky Gyula Donát: A szenvedély dicsérete     59

Brückner Ákos Elõd: ,,Magyarhonban ki a szent?’’     63

4. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Az Élet születése     59

Lénárd Ödön: Börtönkarácsonyok     62

Debarbieux, Anne-Marie: Ahogy triszómikus gyermekünket fogadtuk     70

Teleki Béla: Válaszd az életet!     81

Gyulay Endre: Pasztorációnk útirányai ma     84

András Imre: A Papság Apostoli Egysége Mozgalom nemzetközi konferenciája     89

5. sz.:

Ternyák Csaba: A feltámadás evangéliumának hirdetése     53

Keresztesné Várhelyi Ilona: Egyszavas üdvtörténet     58

Kereszty Rókus: Hittantanítás az Egyesült Államokban     60

,,Uram, ne ródd fel nekik bûnül!’’     70

Blanckenstein Miklós: Ifjúság – jövõ     74

6. sz.:

Búcsúzás Ausztriától     187

Lelóczky Gyula Donát: A feltámadt Krisztus ajándékai: az Eucharisztia és a bûnbánat szentsége     189

Vessels, John: La Colombière Kolos papi szolgálata     196

András Imre: Pápai útmutatás a magyar egyház lelkipásztori programjához     202

Unger Zsuzsa: Mit tehetnek a világiak az egyházban?     208

Nõi munkaközösség. A világiak apostoli mozgósítása     212

Perjés Imre: A cursillo mozgalom néhány jellemzõ vonása     218

Werth, Joseph: Meghívás Szibériába     220

7. sz.:

Nemeshegyi Péter: Hogyan lehetünk boldogok?     387

In memoriam Frantisek Tomásek     396

Dankó László: Apostoli vizitáció a magyar szemináriumokban     398

Eisenbarth Kriszta: Egyház, ébredj környezetvédelmi kötelességeidre!     402

Tamás László: Hozzászólás a hittankönyvek kérdéséhez     406

8. sz.:

Pálos Antal: ,,Megjelent üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete’’     557

Gyürki László: Menjünk át Betlehembe!     559

Miklósházy Attila: Karácsonyi levél     561

Bálint József: Szóltam a kanadai magyarokhoz     563

9. sz.:

Rózsa Elemér: ,,Reménységben élünk. . .’’ (Róm 8,24)     47

Sólymos Szilveszter: Bencés szellem – bencés lelkiség     49

Anzelm, Canterbury, Szent: Mária-ima     55

Keresztesné Várhelyi Ilona: Rendhagyó mondatelemzés     57

Tomka Ferenc: Mikor köthetõ egyházi házasság?     64

András Imre: Készülõdés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben     69

Dékány Endre: ,,Hogyan beszélünk ma Istenrõl?’’     75

10. sz.:

Sulyok Elemér: Arcodnak fényességét     174

Gödöllei Ágnes: Nagyböjti levél     176

Sulyok Ignác: Ciszterci lelkiség     178

Anzelm, Szent: Ima Mária Magdolnához közbenjárásért     182

Lénárd Ödön: A kisközösségek dicsõsége és nyomora     186

András Imre: Készülõdés az egyházmegyei zsinatra Veszprémben II.     193

Szucsák József: Tanítása ,,Lélek és élet’’     201

Beõthy Tamás: Lelkigyakorlatos tapasztalataim     207

Márton Áron, : Püspöki körlevél (1955. III. 25.)     212

11. sz.:

Thévenot, Xavier: A bálványtól az ikonig     308

Barsi Balázs: Kisebb testvérré lenni     316

Balás Béla: Tamások az egyházban     324

Illés Béla: Kitûnni a király szolgálatában     328

Bálint József: 1938 Budapest – 1993 Sevilla     335

Ágoston, Szent: ,,Hol a te Istened?’’     340

Farkas Beáta: A munkanélküliség és a pasztoráció     343

D. Tóth Judit: A Biblia oktatásának tapasztalataiból     347

Vácz Jenõ: Szent Ignác-i lelkigyakorlatok Püspökszentlászlón     352

Rózsa Elemér: ,,Illegális’’ lelkigyakorlatok     356

Névtelen alkoholisták     358

Lelki Elsõsegély Telefonszolgálat     362

12–13. sz.:

Nemesszeghy Ervin: A Szent Ignác-i lelkiségrõl     593

Szabó Ferenc: A keresztény aszkézis régen és most     599

Boda László: Visszatérnek-e a szentek Európába?     604

Szentmártoni Mihály: Gyógyító vallás?     607

Órigenész: Homília Ábrahám áldozatáról     615

Cserháti Ferenc: Magyarságszolgálat Nyugaton     619

Schmemann, Alexander: ,,És mi tanúságot teszünk ezekrõl’’     627

Erdõ Péter: A világiak munkája a plébánián     632

Bajtai Zsigmond-szerkesztõség: Hittankönyvek, hitoktatás     640

Bajcsy Lajos: Az újkatekumenátus az európai újraevangelizálás eszköze     645

A katolikus Egyház katekizmusa     463

14. sz.:

Nemeshegyi Péter: A karácsony titka képben és énekben     691

Bárdosy Éva: Belenézni a Gyermek szemébe     697

Iréneusz, Szent: Az Ige megtestesülése     699

Nemeskürty István: A vezeklés mint a haza szolgálata     702

Lénárd Ödön: Az adós     713

Rónai Zoltán: Régi emlék – késõ üzenet     715

Faludi Ferenc: Szent ember (szemelvények)     701, 725, 789

Hegedûs Lóránt: A missziói parancs örökérvényûsége     790

Nemeshegyi Péter: ,,Tanúságtétel Isten kegyelmének evangéliumáról’’     793

Udvardy György: Katekizmus, hittankönyv, katekézis     802

Kállay Emil: A magyar egyház tavasza – az õszi nagymarosi ifjúsági találkozón     807

15. sz.:

Szabó Ferenc: Nagyböjtben     55

Morlin Imre: A sátán veresége     56

Balduinus: A szellemek megkülönböztetése     61

Jelenits István: Piarista lelkiség     67

Tímár Ágnes. Így élünk mi, ciszterci nõvérek Kismaroson     73

Lénárd Ödön: A tékozló fiú     74

Tomka Ferenc: Hittankönyv fiataloknak, felnõtteknek, világi oktatóknak     77

Ebele Ferenc: A Jézushoz megyünk és Jézussal élünk c. hittankönyvekrõl     83

Várnagy Elemér: Keresztelési szokások a magyarországi cigányoknál     86

Taizéi ifjúsági találkozó     92

16. sz.:

Sztrilich Ágnes: Húsvét öröme     189

Lelóczky Donát: Szeretet: keresztény hitelességünk próbaköve     192

Keresztesné Várhelyi Ilona: Imaféle a jászol és a kereszt között    197

Batlogg, Andreas: Karl Rahner pasztorálteológiai írásai     201

Tarjányi Zoltán: Szelíd reflexiók a hitoktatásról     210

Udvardy György: Szempontok a katekézis megújításához     218

17–18. sz.:

Vágvölgyi Éva:  A boldogság     325

Lelóczky Donát: Homília Szent István király ünnepén     329

Kiss Ulrich: Elmélkedések a barátságról     334

Ágoston, Szent: A szeretetrõl     343

András Imre: Misszió Kárpátalján     346

Beõthy Tamás: Családi Hétvége     352

Halász Endre: Alkoholistamentõ Szolgálat     355

Batlogg, Andreas: Ki volt Hugo Rahner?     357

Béky Gellért: Karujszava (japáni élmények)     361

19. sz.:

Hevenesi János: Az imaapostolság     530

Sztrilich Ágnes: Lélekben és Igazságban     538

Keresztesné Várhelyi Ilona: Keresztény egység     544

György Attila: Milyen egyházat szeretnék?     550

Szabó József: Imádságra nevelés a hittanórákon     561

Berkecz Franciska: ,,Megépítette házát a bölcsesség’’     568

Papi szinódus a szerzetesekrõl     571

20. sz.:

Frank Miklós: ,,Értünk szegénnyé lett. . .’’     699

Prohászka Ottokár: ,,S ez lesz nektek a jel’’     702

Ambrus, Szent: Jézus születése     703

Miklósházy Attila: Karácsony a család évében     632

,,A harmadik évezred közeledtével’’        705

Hittani kongregáció: Az elvált és újraházasodott hívek szentáldozása    707

Három német püspök: Levél egyházmegyéik lelkipásztoraihoz     712

21. sz.:

Veres András: A keresztény aszkézis és böjt mai értelmezése        84

Brückner Ákos Elõd: Egy lelki író lelkérõl (Halász Pius)        94

Következõ számunk tartalmából        105

Hartai Éva: ,,Beteg voltam, és meglátogattatok’’        106

Gots Antal: A kamilliánus család        112

A Magyar Karitász        116

J. Horváth Tamás: A ,,kisvallások’’ problémája a családban        117

Harrach Péter: Családpasztorációs terv        122

22. sz.:

Seregély István: Az élet Urának szolgálatában        235

Chardin, P. Teilhard de: Dicsõséges Krisztus        240

Halász Pius: A szerzetesi eszmény        241

Szabó Ferenc: Teilhard lelke és lelkisége        252

Ternyák Csaba: Ifjúsági katekézis Manilában        263

,,Evangelium vitae. . .’’        269,191, 206, 218, 262, 278

Udvardy György: Az újraevangelizálás és a katekézis        270

Gyorgyovich Miklós: Két tanúságtétel az idei teol. napokon              279

Kondé Lajos: Egyetemista pasztorációs konferencia        282

23–24. sz.:

Nagy Ferenc: A kassai vértanúk        428

Hartai Éva: ,,Tegyétek, amit mond. . .’’ Az iskolanõvérek        437

Gábor Csilla: Káldi György prédikációi és a Szt. Ignác-i lelkiség      447

Bozsóky Pál Gerõ: Szent László király emlékezete        457

Mészáros István: ,,Hittansztori” avagy a kritika sztorija        464

Rédly Elemér: Ahogy én látom (Bernolák Éva: ,,Hittansztori?’’)         471

András Imre: Hatvan éve indult el a KALOT-mozgalom        476

A szenvedélybetegek problémái        482

25. sz.:

Szentmártoni Mihály: Útban az életszentség felé    638

Rédly Elemér: Az egyház jövõje és a celibátus    652

György Attila: Gondolatok a hitoktatásról    660

Prohászka Ottokár: ,,Szép új világ’’ - a rendszerváltás után?    669

Szabó Kornél: Ifjúságról, egyházról    670

Rózsa Györgyi: Isten az óvodában    674

26. sz.:

Bíró László:  Isten tetteit ünneplõ és követõ karácsonyt!    794

Varillon, Francois: Szûz Mária. ,,Fogantatott a Szentlélektõl, született Szûz Máriától 802

Halász Pius: Karácsonyi gondolatok        807

Mirjam nõvér: Avilai Szent Teréz idõszerûsége    810

Verbényi István: Helyzetkép a liturgikus megújulásról    815

György Attila: Lelkipásztori napló        820

Várnagy Elemér: A cigányok és a katolikus Egyház      825

27. sz.:

Prohászka Ottokár: Húsvéti hitünk        44

Lelóczky Donát: ,,Az isteni szeretet követei”    46

Ugróczky Gyula: A megtalált boldogság         51

Babos István: Van-e értelme a gyermekkeresztségnek?    58

Nagy Ferenc: Lelkipásztori kérdések a gyermekkeresztséggel kapcsolatban  70

28. sz.:

György Attila:  Hitünk szent titka        184

Teilhard és Prohászka az Eucharisztiáról    189

Tomka Ferenc: New Age – új vallási áramlat?   195

Széll Kálmán: Farkasszemet nézve a halállal          200

29–30. sz.:

Hofher József: Imádság és hit    408

Dér Katalin: A boldogság törvénye    416

Temesi József: Jézus Szíve-tiszteletünk fonákságai    429

Hevenesi János: A keresztény – a szív embere    436

Nagy Ferenc: Liturgikus virrasztás karácsonykor és húsvétkor    441

31. sz.:

Dér Katalin: „Szívesen ölelem magamhoz ezt az írást”    568

Tarjányi Zoltán: „Kháron ladikján”    580

Ambrus, Szent: Két beszéd testvére halálakor    586

Zauner Éva: Kardos Klára emlékezete    588

György Attila: Gondolatok a mai lelkipásztorkodásról    595

32. sz.:

Kereszty Rókus: A karácsony misztériuma és az új evangelizálás    712

Pázmány Péter: Betlehemi bölcsõimádság     716

Prohászka Ottokár: Szent éj    771

Lelóczky Donát: A magyarok kettõs évfordulója     717

Blanckenstein Miklós: Mit csinál az OLI egész nap?     721

A magyar püspökök a családról     727

Beke György: A hitvalló (Márton Áron centenáriuma)     728

33. sz.:

Oláh Miklós: Szívügyünk az evangelizálás    37

Prohászka Ottokár: Mindenki apostol    41

Berta Ferenc: A megújulás fõ iránya    42

Dér Katalin: Bibliai tárgyú képek elemzése    49

Budapesti kisközösség: Hol tartunk?    60

34. sz.:

Nemeshegyi Péter: ,,Örüljetek az Úrban mindenkor. . .”    196

Bernanos, Georges: A mély forrás    200

Oláh Miklós: ,,Menjetek el az egész világra. . .”    201

Teilhard de Chardin-idézet    205

Prohászka Ottokár naplójegyzete az Istenemberrõl    206

Széll Margit: A monasztikus nevelés a koraközépkorban    211

35–36. sz.:

Nemeshegyi Péter: A kereszténység etikája    399

Dér Katalin: Prófécia az új szövetségrõl    406

Takács Gyula: Boldogok a szegények    418

Oláh Miklós: „A többi városban is hirdetnem kell az evangéliumot”    426

Szilas László: Kaníziusz Szent Péter    432

Lindeijer, Marc: Kaníziusz Szent Péter lelkisége    439        

37. sz.:

Unger Zsuzsa: Az imádság csöndje    581

Kis Szent Teréz centenáriuma    586

Mirjam nõvér: A szeretet tudománya     587

Részletek Kis Szent Teréz önéletrajzából    599, 675

Nagy Ferenc: Homília Vass Miklós temetésén     594

Barlay Ö. Szabolcs: ,,Cantate Domino canticum novum. . .”    597

Nagy Ferenc: A zsinat után? vagy 1950 elõtt?     600

38. sz.:

Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatása    726

Pápai Lajos: Boldog Apor Vilmos, a vértanú gyõri püspök    727

Balázs Károly: Apor Vilmos – ahogy én láttam    731

Mirjam nõvér: A szeretet tudománya – II.    735

Dolhai Lajos: A liturgikus csend         742

Kérdések a gyóntatással kapcsolatban    751

Érszegi Márk Aurél: Az egyházi levéltárak pasztorális funkciója    752

39. sz.:

II. János Pál: Virágvasárnap a fiataloké    42

Béky Gellért: Nincs más jel. . .    46

Dér Katalin: Ne félj hát! (91. zsoltár)    52

Kérdések a gyóntatással kapcsolatban    65

  Nem pap hozzászólók    65

  Ócsai József: Néhány észrevétel, hozzászólás    70

  Koller Gyula: Hozzászólásom    72

  Balázs Pál: A gyóntatással kapcsolatos kérdések    74

Hartai Éva: Lelki segítség, lelkigondozás    82

Tomka Ferenc: Mikor hatékony a gyermekkatekézis?    87

40. sz.:

Dér Katalin: Jézus és a rézkígyó    248

Zauner Éva: Teréz anya mint a Magna Mater archetípusa    258

Kaposiné Eckhardt Ilona: François Varillon: A hit öröme – az élet öröme    269

Keresztesné Várhelyi Ilona: „Laikus” gondok és gyökereik     275

41. sz.:

Nemes Ödön: Közvetlen kapcsolatban a Szentlélekkel     410

Tomka Ferenc: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?    423

Rónai Zoltán: Cigány miatyánk    437

42. sz.:    

Bíró László: Karácsony, a mennyei Atya gyönyörû iniciáléja    571

Prohászka Ottokár Naplójából 1925. karácsony    645

Vértesaljai László: Stepinac bíboros élete    577

Veronika nõvér: O Crux benedicta (Edith Stein)    586

Lelóczky Gyula Donát: Szorongás és keresztény reménység    591

Gyorgyovich Miklós: Prohászka és a Regnum Marianum    595

Mi a plébánia – az Egyház elképzelése szerint?    605

Portik Bakai Sándor: Isten útjain járva    609

43. sz.:

Márfi Gyula: Húsvéti gondolatok    63

Dér Katalin: Az egyiptomi csapások – a sötétség     68

Fráter Judit: Keresztény felelõsségünk gyermekeink istenképének alakulásában     82

Zauner Éva: Segítségnyújtás krízishelyzetekben    89

II. János Pál: A harmadik évezred közeledtével     55, 67 

44. sz.:

Kocsi György: Jézus Krisztus személyének néhány vonása    212

Lelóczky Donát: Élet a Szentháromságban       222

Frivaldszky János: Árpád-házi Kinga és lelki öröksége         226

II. János Pál egy homíliájából    233

Szabó Ferenc: A 2000. év nagy jubileuma    234

II. János Pál pápa imája a nagy jubileumra    239

Verõcei Gábor: Mi a plébánia az egyház elképzelése szerint?     240

Idézetek Szent Ágostontól    264, 291

Idézet Romano Guardinitól    259

Idézetek François Varillontól    248, 303

45. sz.:

Kocsi György: Jézus isteni vonásai a példabeszédei alapján     386

Juhász László: A Naphimnusz metafizikája    398

Õrsy László: A zsinat egyháztani leckéje    404

Szent Kinga születési éve    412

Dolhai Lajos: A gyászmisekönyörgések    413

46. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Karácsonyi homília    515

Gyorgyovich Miklós: Kettõs jubileum    521

II. János Pál: Tertio millennio adveniente     511, 520, 526, 604

47. sz.:

II. János Pál: Zarándoklás az üdvösségtörténet szent helyeire     27

    Bocsánatkérés és megbocsátás (2000. márc. 12.)  38, 44, 87, 120, 146, 158, 161

    Ternyák Csaba: A gyõzelmes szeretet      36

    Bárdosy Éva: Mindennapi keresztjeink      39

    Györgydeák Márton: Katolikus cigánypasztoráció Magyarországon      45

    Zauner Éva: Húsz éve halt meg Bálint Sándor      47

48. sz.:

Kocsis Imre: Bûnbánat és megtérés Jézus tanításában 191

Benkõ Antal: Találkozni a gyógyító Krisztussal 201

Brückner Ákos: ,,Határtalan és kimeríthetetlen az Atya irgalma” 211

 Sesboüé, Bernard: Mária az Egyház hitében – ma 222

Tomka Miklós: Gondolatok a gyermekimáról 230    

49. sz.:

Nemeshegyi Péter: ,,Legyetek hálásak!” (Kol 3,15)           391

II. János Pál: Kiengesztelõdés és bûnbánat        398

Török Balázs: A papi, szerzetesi hivatás kialakulásának motívumai    399

Gódány Róbert és Rita: A Schönstatti Apostoli Mozgalom lelkisége    410

S. Szabó Péter: Prohászka Mária-litániája    417

50. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: Magyar karácsony 2000-ben 546

Kereszti Rókus: Az Eucharisztia a megújuló Kozmosz kezdete és elõképe 552

Szabó Ferenc: Prohászka misztikája 557

Tüskés Tibor: Fohász új ezredévért  567

Szabó Ferenc: Mounier, a hõsies hit tanúja 575

Magyar folyóiratok, könyvek 566, 577

Tamás József: Fõegyházmegyei zsinat  Erdélyben  578

Háló-találkozó Pannonhalmán  582

KULTÚRA  ÉS  ÉLET

1. sz.:

Lukács László: ,,Mindenki újakra készül’’     66

Barna Gábor: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése     70

Czigány György: Ottlik Géza Budán     73

Nemeskürty István: ,,Köszönöm, megvagyunk’’ (A magyar film negyed százada)     76

Szõnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–I.     82

2. sz.:

Szabó Ferenc: Graham Greene halálára     58

Szõnyi T. Zsuzsa: Az ismeretlen Márai–II.     61

Czigány György: Vasadi Péter költészetérõl     66

Szabó Ferenc: Kilencven éve született Németh László       68

Nagy Ferenc: Alszeghy Zoltán (1915–1991)    70

3. sz.:

Szabó Ferenc: Tíz évvel ezelõtt halt meg Pilinszky János    67

Habsburg, Otto: Magyar vers és próza Európában    70

Vertse Márta: Mozart, a megtestesülés zenésze    72

4. sz.:

Nemeskürty István: A katolikus Széchenyi     92

Szabó Ferenc: Magyar írók és költõk Isten-élménye     95

Czigány György: Föl a kárhozat vermébõl!        99

Kiss Ulrich: ,,Boszorkányok pedig nincsenek. . .’’     101

5. sz.:

Szabó Ferenc: Gaál István filmrendezõ vallomása     78

Szõnyi T. Zsuzsa: Két könyv a ,,Majális’’ festõjérõl     84

Szabó Ferenc: Két költõnk-húsvét titka elõtt    87

6. sz.:

Szabó Ferenc: In memoriam Tûz Tamás    250

Dékány Endre: A keresztény jelenség az irodalomban     252

Vertse Márta: Lorenzo del Zanna Graham Greene-rõl    256

Rónai Zoltán: ,,A szeretet tüzében égve’’     260

Szabó Ferenc: Prokop-kiállítás Rómában     266

7. sz.:

Mészáros István: Egy példamutató európai iskolareform dokumentumai    439

Szabó Ferenc: Mészöly Miklós metaforái    449

Szabó Ferenc: Költõk között     451

Kulturális és vallási hírek      455

8. sz.:

Bartók Béla, ifj.: Bartók Béla kapcsolata a valláshoz    581

Szabó Ferenc: Móser Zoltán bemutatkozik    585

Móser Zoltán: 110 éve született Kodály Zoltán    587

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében     594

Szabó Ferenc: Olvasónapló     598

Dékány Endre: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége    600

Vallási-kulturális hírek    580, 602

9. sz.:

Cser László–Bodri Ferenc: Adalékok Babits életrajzához     101

Czigány György: Lehet-e szent, ami rossz?    114

Szabó Ferenc: Prokop ,,sziporkagyûjteménye’’    115

10. sz.:

Czigány György: Quid vidisti in fia?     238

Rónai Zoltán: Az örök forrás titkos útját járva     240

Kunszt György: ,,Egyházi építészet’’    244

Gergó Lajos: Kérdésre választ Õ küldjön    245

Kemper Jenõné: ,,Énekeljetek új éneket az Úrnak’’    249

11. sz.:

Szabó Ferenc: Maurice Blondel idõszerûsége    410

Szabó Ferenc: Megalakult a magyar Maritain-egyesület    413

A magyar egyházmegyék újjászervezése    416

12–13. sz.:

Lauder, Robert E.: Ingmar Bergmann 75 éves    649

Jegyzet a szárszói táborról    662

Szabó Ferenc: Kassák – klasszikus, vagy modern?     663

Czigány Zoltán: Ábel hazatérése    669

Dékány Endre: Magyarország 1100 éve    671

14. sz.:

Soproni József: Misék, motetták, litánia (interjú)    831

Ipacs Katalin–Szabó F: Federico Fellini     834

Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain, vagy a posztmodern kor kezdete után     837

Szabó Ferenc: Olvasónapló    839

Huszti Vilmos: Oláh Miklós    846

Tarjányi Béla: A Szentírás apostolai     850

Benyik György: Fölfedeztük az Apostolok Cselekedeteit!    854

Szabó Ferenc: A Külhoni Magyar  újságírók I. találkozója    858

15. sz.:

Szabó Ferenc: Huszonöt éve hunyt el Romano Guardini     112

Szörényi László: Megnyitó Piranesi kiállításához    116

Cser László: Gondolatok Jónás könyvéhez    119

Könyvjelzõ (Cser László könyvei)    125

A 45. Frankfurti könyvvásár    126

16. sz.:

Szabó Ferenc: Faludi lelkisége – sztoikus?     242

Zombori István: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok    251

Szabó Ferenc–Ipacs Katalin: Prokop Péter 75 éves     256

17–18. sz.:

Szõnyi István emlékezete    431

Szõnyi Zsuzsa emlékezése apjára    431

Végvári Lajos: Szõnyi István mûvészete    435

Barlay Ö. Sz.: Balassi megtérései    450

Szabó Ferenc: Olvasónapló (József Attila, Tûz Tamás)     458

Roska Tamás: Hit és tudomány    463

Rónai Zoltán: Madách tragédiájának tizenharmadik színe     466

19. sz.:

Végvári Lajos: Munkácsy értékelése    596

Mikita Gábor: Máger Ágnes festészetérõl    602

A Sixtus-kápolna    606

Szabó Ferenc: 50 éve halt meg Saint-Exupéry    607

20. sz.:

Nemeshegyi Péter: Vallás és zene (Mozart)    70

Czigány György: Percek Farkas Ferencnél    751

Megalakult az Ottokár Püspök Alapítvány    753

Bozóky Mária: Charles Péguy, a megtestesülés költõje    754

Szabó Ferenc olvasónaplójából: Lágerférgek közt varázslat     760

21. sz.:

Kádár Zoltán: Egy jezsuita tudós Latin-Amerikában (Brentán K.) 144

Szabó Ferenc: A betlehemi csillag nyomában        149

22. sz.:

Fényi Ottó: A ,,Mécs-probléma’’ múltja és jövõje        305

Czigány György: ,,Minden földek Istent dicsérjétek!’’             309

Köpöczi Rózsa: Két árkádiai mûvész grafikái        312

Lõkös Péter: III. Ince pápa és a contemptus mundi-irodalom    314

23– 24. sz.:

Haáz Andrea: Cluny-i Kulturális Központ        521

Emmanuel a szakrális mûvészetrõl        526

Barlay Ö. Szabolcs: Istenkeresés a modern irodalomban        527

Somos Róbert: Órigenész és a Vak Didümosz a turai papiruszlelet fényében 533

Czigány György: Keresztény élmény kortárs költészetünkben        545

Napilapok példányszáma        456

25. sz.:

Nemeshegyi Péter: Emlékezés Yves Congarra    699

P. Congar vallomásából    704

Prokop Péter vallomása mûvészetérõl    705

Czigány György: Bartók Béláról    709

26. sz.:

Szabó Ferenc: Kétségbeesés és reménység között     866

Czigány György: Mándy Iván átkelése        872

Batlogg, Andreas: Karl Rahner összes mûveinek kiadása    876

27. sz.:

Nemeshegyi Péter: ,,Terjedjen az Úr igéje”    95

Dér Katalin: A szófejtés a létfelejtés kezdete    103

Rónai Zoltán: A Megfeszített és a próféta        113

Szõnyi Zsuzsa: Százéves a film        119         

28. sz.:

Szabó Ferenc : Paul Verlaine: Jóság        240

Végvári Lajos: Maulbertsch bicentenáriuma     246

Szabó Ferenc: Isten visszfénye a másik arcán        251

29–30. sz.:

Keresztesné Várhelyi Ilona: A Himnusz költõjének istenképe     445

Dékány Endre: „Hol vagytok, költõk, égi látnokok?”    455

Frenyó Zoltán: A kereszténység jövõje Mihelics Vid munkásságában    459

Papp Ferenc: Igaz-e, hogy nem szekta a Hit Gyülekezete?     470

Szabó Ferenc: Claudel: Az angyali üdvözlet    477

Nagy Ferenc: Keresztény szerzetesség        483

Nagy Ferenc: Apor Vilmos püspök boldoggáavatási ügye    485

31. sz.:

Szabó Ferencet kitüntették az Illyés Gyula-díjjal    621

Tüskés Tibor: Takáts Gyula köszöntése    626

Szabó Ferenc: Költõk között    629

Szeghalmi Elemér: Esõáztatta fényösvényeken    636

Krasznai Szomor Péter: Az intelligenciáról    638

32. sz.:

Czigány György: A 75 éve született Pilinszky Jánosról     787

Szabó Ferenc: József Attila hívõ hitetlensége     790

Tüskés Tibor: A választás és az erõszak regénye     790

Török Ferenc: A templom építése    800

Faludi Ferenc-emléktábla Körmenden    684

33. sz.:

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola     119

Czigány György: Borsos Miklósról    124

Szabó Ferenc: Olvasónapló – naplókról    126

Mészáros István: Ungvári iskolajubileum    131

34. sz.:

András Imre: Magyar nyelvû katolikus könyvkiadás (1945–1993)    234

Szabó Ferenc: Hamvas Béla és a kereszténység    251

Czigány György: Így láttuk Bartókot    258

Gyorgyovich Miklós: Slágertípusú zene az egyházban        260

Vértesaljai László: Savonarola boldoggáavatási eljárása     266

35–36. sz.:

Két Pázmány-szeminárium Szlovákiában    466

Kovács Sándor Iván: Pázmány és a szlovák irodalom    467

Szabó Ferenc: Nemzetközi kongresszus Szent Ambrusról    479

Gyorgyovich Miklós: Abonyi mise – az öröm zenéje    482

Worowska, Tereza: A Nobel-díjas Wislawa Szymborska költészetérõl    485

Havass Miklós: Barangolás az informatika és az etika határán    491

Tüskés Tibor: A félelem és a bûn regénye    499

Szabó Ferenc: Költõk és festõk között    505

37. sz.:

Regéczi Ildikó: Csehov hitkeresése    641

Jakab Gábor: Száz éve született Tamási Áron     655

Szabó Ferenc: In memoriam Gyöngyössy Imre    659

Murádin Jenõ: Hosszú Márton, XI. Pius arcképfestõje    665

J. Horváth Tamás: Szent Erzsébet búcsúja    671

38. sz.:

Szabó Ferenc: Jézus arcai a modern irodalomban    791

Tüskés Tibor: Az árulás regénye        796

Keresztesné Várhelyi Ilona: (Ujjá)születésnapi interjú Szabó Magdával    804

Dékány Endre: Heinrich Böll – vallomásai és kortársai tükrében    809

Gyorgyovich Miklós: Gregorián és/vagy beat?    816

39. sz.:

Bencze Lóránt: A katolikus oktatási intézmények    127

Szabó Ferenc: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül?     137

Nagy Ferenc: A Denzinger és helyes használata    141

Gyorgyovich Miklós: Nem is olyan könnyû . . .    145

Czigány György: A keresztény élmény költészetérõl     148

  Hárs Ernõ: Az elkötelezett irodalomról    149

  Lackfi János: Vallás és hallás    151

Nemeshegyi Péter: Hittudományi kar Szegeden    154

Szigeti László: Két lélekbúvár halálára    162

Tarbay Ede: Egy gazdag élet (Prokop Péter új könyvérõl)     165

Medvigy Mihály: Rómát látni (Prokopp Mária)    168

40. sz.:

Szabó Ferenc: Szorongás és reménység között (Bernanos)     315

Varga Nóra: Flannery O’Connor (újra)fölfedezése     317

Szabó Ferenc: Költõk között (Olvasónapló)     325

Vértesaljai László beszélgetése Fellegi Ádám zongoramûvésszel    331

41. sz.:

Czigány György (szerk.): Keresztény élmény, mai mûvészet     499

Hegedûs Endre: A kereszténység élménye életemben     499

Máger Ágnes: Gondolatok az egyházi mûvészetrõl     502

Szabó Ferenc: „A hetedik szoba”    502

Kisléghi Nagy Ádám és az ars sacra        508

Kapiller Ferenc: Beszélgetés Kisléghi Nagy Ádámmal    509

42. sz.:

Gál Ferenc emlékezete (Szabó Ferenc)    654

Fila Béla: Gál Ferenc dogmatikája    655    

Szabó Ferenc: Julien Green és a szeretet vallása    662

Nemeshegyi Péter: Megemlékezés P. Bangháról    666

Somorjai Ádám: Bernard Häring    674

Somorjai Ádám: Tízéves a METEM    678

Vertse Márta–Szabó Ferenc: A Nobel-díjas José Saramago         682    

Kápolnai Iván: Varga József (1923–1998)    683    

43. sz.:

Szõnyi Zsuzsa: Márai Sándor sikere Olaszországban     139

Szabó Ferenc: Olvasónapló     143

Szilas László: Lukács László S. J. (1910–1998)    152

44. sz.:

Vertse Márta–Szabó Ferenc: 150 éves az olasz jezsuiták folyóirata     265

Komáromy Péter: A teremtett világ misztériuma Hopkins költészetében     271

Chardin, Pierre Teilhard de: Himnusz az Anyaghoz    279

Dzieñ, Miroslaw: Elmélkedés a modernség démonjairól    280

Tardy László: Az egyházi zenérõl    292

Kerék Imre: Orgonaszó és poézis    300

Tarbay Ede: Balladaköltészetünk egyedülálló remeklése    304

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Harcos Ottó emlékezete)    309

45. sz.:

Mészáros István: A Ratio Studiorum neveléstörténeti jelentõsége    437

Bálint József: Loyolai Szent Ignác nevelési elvei    447

Szabó Ferenc: Olvasónapló    461

Szabó Ferenc: Békés Gellért halálára    463

46. sz.:

Rauber, Karl-J.: A társadalmi értékek és a keresztény hit     580

András Imre: P. Bangha Béla és Magyarország újjáépítése     594

Szabó Ferenc: Olvasónapló    605

47. sz.:    

Nemesszeghy Ervin: Hogyan kapcsolódik a tudomány és a vallás a kultúrához?     131

Kiss Ulrich: A csillogástól a fényig     141

Radnóti Katalin: Magyar filmgyártás, filmipar, filmmûvészet     147

Czigány György: Játék Isten házában      151

Szabó Ferenc: Egy dialógus margójára      154

Muzslay István: Az Ómagyar Mária-siralom sorsa     159

Frivaldszky János: Szent Kinga születési éve      162

48. sz.:    

Száz éve született Márai 301    

Szabó Ferenc: Olvasónapló (Száz éve született Szabó Lõrinc) 305

Szabó Lõrinc: Az Árny keze  309

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok a Szent István-könyvhétrõl 310

Kunszt Gyöngy: Szabó Lajos és a katolicizmus 314

Muzslay István: Az állam szerepe a piacgazdaságban 321        

49. sz.:

Tüskés Tibor: Száz éve született Szabó Lõrinc    450

Halász Bálint: A humanista repülõpilóta    454

Kratochwill Mimi: Borsos Miklósra emlékezünk    458

Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár és a püspökkari pásztorlevelek    461

Dékány Endre: Martinkó András és az Ómagyar Mária-siralom rejtélye    470

Széll Tamás: Az északkelet-amerikai jezsuita missziók kezdete    473

Sasvári István: Jezsuiták és szabadkõmûvesek    48450. sz.:

Vörösmarty és Szabó Magda Sziluettje. Keresztesné Várhelyi Ilona beszélgetése Szabó Magdával új drámájáról  623

Bencze Lóránt:  A Radnóti-délután epilógusa  630

Tarbay Ede: Radnóti Miklós – az ember és költészete  633

FIGYELÕ

1. sz.:

András Imre: A legsürgõsebb teendõ: olvasni az idõk jeleibõl    88

Szabó Ferenc: Magyarság, liberalizmus, kereszténység     95

Mészáros István: Széljegyzetek egy dokumentumkötethez    101

Boór János: Germania docet? Gondolatok Németország egyesülése után     110

2. sz.:

Lelóczky Gyula Donát: A szekták kihívása     74

V. R.: Az Öböl-háború után    85

Rosdy Pál: ,,Az élet megalázta – a halál felmagasztalta’’    89

Németh József: A katolikus szociális tanítás újbóli átgondolása     92

Szabó Ferenc: Kereszténység és liberalizmus    96

3. sz.:

Szabó Ferenc: A pápa magyarországi látogatása mérlegéhez    74

András Imre és Szabó Ferenc beszélgetése a magyarországi egyház megújulásáról     78

Szabó Ferenc: A zsinati megújulás apostola, Henri de Lubac S. J.(1896–1991)    87

4. sz.:

Szörényi András: Mire jó a szülészeti genetika?    105

Vatikáni Rádió: Életvédelem, Magyarországon     109

Dékány Endre: A KÉSZ hivatása és mûködése     112

Ipacs Katalin: Katolikus-e még az olasz nép?     115

5. sz.:

Szabó Ferenc: Európa új evangelizálása     94

Bálint Zsolt: Taizé–Budapest     99

Eisenbarth Krisztina: Találkozás önmagunkkal – a magunkra találás feltétele    104

Pálos Miklós (interjú)     109

Kulturális mozaik    113

6. sz.:

Szabó Ferenc: Katolikusok és ortodoxok    226

Clément, Olivier: Két tüdõvel lélegzõ kereszténység    231

Knoch, Otto Bernhard: Állásfoglalás a Drewermann-vitában    236

Máté-Tóth András: Egyházmegyei Szinódus Szeged–Csanád     242

7. sz.:

Lénárd Ödön: Történelmi igazságtétel    413

Szabó Ferenc: Út a demokráciához    427

Benyik György: Feltámadás Szegeden     430

Kuba: Egy álom vége    433

Az imaórák liturgiája     437

8. sz.:

Harmath Károly: A vajdasági magyarság háború és béke között    569

Korzenszky Richárd: Katolikus felnõttképzés hazánkban    574

9. sz.:

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve–I.     77

Florilégium a parlamenti abortuszvitáról    85

Lénárd Ödön: Pályamódosító papok?    94

10. sz.:

Benkõ Antal: Szekták? Mit tegyünk?    213

Merre tart a magyarországi egyház?    221

Mészáros István: Magyar egyházunk negyven éve–II    228

11. sz.:

Ipacs Katalin: II. János Pál Albániában     363

Szabó Ferenc: A tömegkommunikáció problémáiról    366

Ferencz Antal: A magyar valóság a rendszerváltás után    368

14. sz.:

Ternyák Csaba: A zsinati korszerûsödés hazánkban (interjú)    810

Szabó Ferenc: A pápa is hasznos lehet a kampányban    813

Valentiny Géza prelátus (interjú)    815

Berkecz Franciska: CCEE szimpózium    819

Berkecz Franciska: Útkeresés. Európai szerzetes-elöljárók  találkozója     822

Klemencz Zsuzsa: Vallási vezetõk találkozója Milánóban    824

Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola     828

15. sz.:

Szabó Ferenc: Egyház és politika    93

Harrach Péter: Egyház a társadalomban – ma Magyarországon     98

Tomka Miklós: Vallás és párt     103

A Társadalomtudományok Pápai Akadémiája      111

16. sz.

Szabó Ferenc: Választások elõtt (Gondolatok a szabadságról)    226

Horváth Tamás: Kapitalizmus, piacgazdaság, liberalizmus    231

Rátay Csaba: A VI. Családterápiás Világkonferencia    237

Széll Tamás: Az egyházi iskolák – elavultak?    240

17–18. sz.:

Római szinódus Afrika evangelizálásáról    373

A Holocaust emlékezete    377

II. János Pál beszédébõl    378

Hartai Éva: Emlékezni kell     378

Nemeshegyi Péter: A szeretet vértanúja, Salkaházi Sára     379

Kussbach, Erich: A kereszténység jövõje Közép-Európában    388

Horváth Pál: Antall József, a keresztény és a politikus     398

Rónay László: Kérdések a ,,katolikus irodalom’’ körül     406

Szabó Ferenc: A teljes Prohászkáért    412

Dobler Magda: Gyógyítás és nevelés hazánkban (1920–1932)     422

19. sz.:

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Zágrábban     572

Szabó Ferenc: ,,Emberarcú barbárság’’    575

Harrach Péter: Folytathatjuk?    579

Giczy György: A kereszténydemokrácia bukása Magyarországon?     584

Paskai László: Az esztergomi zsinat záróhomíliájából     586

András Imre: Lélek-járás Esztergomban    587

Bárdosy Éva: Az esztergomi zsinat egy világi nõ szemével     592

Megemlékezés a varsói felkelés 50. évfordulójáról    595

20. sz.:

Püspöki szinódus a szerzetesi életrõl    717

Szabó Ferenc: ,,Átlépni a remény küszöbén’’    725

Boda László: Kairó után     728

Kolár, Petr: A cseh egyház – négy évvel a fordulat után     735

,,A katolikus egyház katekizmusa’’ magyarul    716

21. sz.:

Szabó Ferenc.: A tolerancia türelmetlen hívei        126

Lelóczky Donát: Az amerikai egyház számokban        133

Török Péter: Hogyan gondolkodnak az amerikai papok?    136

Teológiai napok 1995.        140

A jezsuiták rendi nagygyûlése        141

Ritzky Katalin: Európai ifjúsági találkozó Párizsban        143

22. sz.:

Fábry Kornél: Fiatalok együtt a szentatyával        285

Worowska, Tereza: A katolikus egyház a Szovjetunióban      292

Török Péter: Fal helyett arányos távolság        297

Nagy Ferenc: Gyógyíthatatlan beteg tizenévesek        300

Róma, Vatikán és Jeruzsálem        303

László István püspök (1913–995)        304

23–24. sz.:

Kovács István: Beszámoló a IV. életvédõ konferenciáról        485

Horváth Monika: A Családvédelmi Szolgálat és a védõnõ a családokért    493

Worowska, Tereza: A lengyel katolikusokról        501

Nemeshegyi Péter: Jézus küldetésének szolgái        514

25. sz.:

Vertse Márta: „Ecclesia in Africa”        678

II. János Pál pápa levele a nõkhöz (ismerteti Ipacs Katalin)      680

Hartai Éva: Egyházi dokumentumok a nõkrõl – személyes reflexiók    683

András Imre: König bíboros a „keleti politikáról”    688

II. vatikáni zsinat: Az ifjúság politikai nevelése    695

Gyorgyovich Miklós: Bírálom a sajtót!        697

26. sz.:

Szabó Ferenc: A zsinat – harminc év után        832

II. János Pál a világiak szerepérõl        835

Harminc éve jelent meg a Gaudium et spes        836

Nemeshegyi Péter: A valódi Jézus keresése    839

Állásfoglalás az eutanáziával szemben    860

Kettõs ünnep Káldon            862

Jezsuita rendgyûlés: Együttmûködés a világiakkal küldetésünkben 836

27. sz.:

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója I.     82

Hartai Éva: Egyház és kommunikáció     90

28. sz.:

Szabó Ferenc: Széljegyzetek az új médiatörvényhez         213

Krómer István: Az MSZP–SZDSZ-kormány egyházpolitikájáról dióhéjban 216

Gyorgyovich Miklós: Ellenszélben        220

Ferencz Antal: Az AIDS mint kényszerítõ erõ személyes  és társadalmi körülményeink újragondolására 223

Frank Miklós: A szeretet negyedik dimenziója II.     232

31. sz.:

II. János Pál pápa Magyarországon    602

II. János Pál magyarországi beszédeibõl    526, 585, 625

A pápa 3. németországi útja    607

Vértesaljai László: A pápa Franciaországban    609

A keresztény egység napja Pannonhalmán    611

Rosdy Pál: Van mit tanulnunk tõlük! (Kereszténydemokrácia Magyarországon)    615

Fejér Jenõ: A Bokor mozgalomról    617

32. sz.:

Bíró László: Család és demográfia Európában     772

Krómer István: A magyar politikai helyzetrõl     776

Gyulay Endre: Egy körlevél ,,élete’’    783

33. sz.:

Acerbi, Angelo: A Szentszék és Európa    69

Harrach Péter: A magyar politikai helyzetrõl    78

Barlay Ö. Szabolcs: Nemeskürty „tükrei”    83

Juhász Judit: Vallási mûsorok a közszolgálati rádióban    86

Csiszér Ferenc: Vallási mûsorok a Magyar Televízióban    89

Katolikus lapokhoz körkérdés, bevezetõ (Szabó Ferenc)  93

Áttekintés, Márton Áron Kiadó (Arató László)  93

A Szív (Bárdosy Éva)    98

Európai Szemmel (Pongrácz Mária)    99

IGEN (Huszthy Ádám)    101

Keresztény Élet (Gróf Lajos)    103

Magyar Kurír (Neumayer Katalin)    106     

Pannonhalmi Szemle (Sulyok Elemér)    109

Távlatok (Szabó Ferenc)    111

Teológia (Erdõ Péter)    113

Új Ember (Rónay László)    114

Új KALÁSZ (Terlanday Sándorné)    115

Új Város (Vizsolyi László)    116

Sajtóelõzetes (Nagy Ferenc)    118

34. sz.:

Fórum a magyar politikai helyzetrõl    217

Dékány Endre: Hatalom vagy szolgálat?    218

Szerdahelyi Csongor: Keresztények a közéletben    223

Sasvári István: Árnyaltabb politológiát!    227

Krómer István: Még árnyaltabb politológiát!    230

35–36. sz.:

Dékány Vilmos: Bíboros Atyánk köszöntése    442

Szabó Ferenc: Köszöntjük a hetvenéves Valentiny Gézát    445

Györffy László: Lidércfény vagy riadólánc?    447

Magyar cserkészet: a Táborkereszt Közösség    45337. sz.:

Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Párizsban    621

Dolhai Lajos: A II. európai ökumenikus találkozó    625

Vertse Márta: Az 50 éve független India    628

Elhunyt Kalkutta szentje, Teréz anya    636

Papok és szerzetesek a náci haláltáborokban    638

Kápolnai Iván: Észrevételek a Néppárt indulásával kapcsolatban    640

38. sz.:

Krómer István: Számvetésre készülõdvén    754

Szabó Ferenc: A magyar értelmiség hivatásáról    761

Molnár Irén: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken    766

Gyorgyovich Miklós: A magyar családok helyzetérõl    781

Vatikáni szimpózium az antijudaizmusról (-ó -c)    787

Györffy László: Gondolatok karácsonyra    789

39. sz.:

Vértesaljai László: Kuba újrafelfedezésérõl    93

Gyulay Endre: A magyar Himnusz 175 éves    96

Kamarás István:  Adalékok vallásosságunk természetrajzához     99

40. sz.:

Választások után. Szerkesztõségi jegyzet     285

Nemeshegyi Péter: A zsidóság és a kereszténység viszonya     287

Szabó Ferenc: A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus     303

Nemeshegyi Péter: Két sebzett sas szárnyalása    305

41. sz.:

Vértesaljai László: A pápa „Európa szívében és hídján”     473

Nemeskürty István: A jövõ távlatai    476

András Imre: Anyagi megállapodás az egyház és az állam között     479

Nagy Ferenc: Az ázsiai püspökök szinódusi ülése     486

Sztrilich Ágnes: Új hivatásokat egy új Európa számára     492

Szabó Ferenc: Casaroli bíboros halálára     495

Szabó Ferenc: Jegyzet a görögországi keresztényekrõl     496

42. sz.:

Szabó Ferenc: Hit és ész (II. János Pál enciklikája)    614

Mészáros István: A „Mindszenty-ügy” 50 éve    618

Mindszenty bíboros rádióüzenetébõl –1956        627

Vertse Márta: A II. európai szinódus    628

Ferencz Antal: Halál, egészség, társadalom    632

A Hittani Kongregáció közleménye Anthony de Mello írásairól    646

Vertse Márta: A torinói halotti lepel    647

43. sz.:

Pápai Családtanács: A születések világméretû visszaesésérõl     113

Boulad, Henri: Szudán     117

Vertse Márta: Igazságosságot XII. Piusznak!    127

Unger Zsuzsa: A Gellért-hegytõl Szent Gellértig    132

44. sz.:

Vatikáni Rádió: II. János Pál pápa Romániában    242

Hafenscher Károly: Ökumené – ökumenizmus – még mindig?    249

Gyorgyovich Miklós: Egy egyházi rendezvény tanulságai    260 

45. sz.:

Szabó Ferenc: II. János Pál Lengyelországban    418

Ipacs Katalin: Az olasz katolikusok politikai szerepe     422

Szabó Ferenc: Látlelet a Hit Gyülekezetérõl    433

46. sz.:

A II. Európa-szinódus        527

    Szerkesztõség: összefoglaló bemutatás    527

    A pápa szinódust megnyitó homíliájából     529

     Martini bíboros az Európa-szinóduson    530

    Godfried Danneels bíboros az Európa-szinóduson     534

    Timothy Radcliffe OP az Európa-szinóduson     536

    Vértesaljai László: A II. rendkívüli Európa-szinódus     538

Nemeshegyi Péter: Mérföldkõ a keresztények egysége felé    544

Vámos Péter: Kína katolikusai az ezredvégen            561

Muzslay István: Az euró születése             572

Tízéves az OLI                         577

II. János Pál 1999. június 11-i üzenetébõl         579               

47. sz.:    

Ádám János: Magyar jezsuiták a harmadik évezred küszöbén     71

Ferencz Antal: Gazdaság és egészség: konferencia a Vatikánban      88

Kavin Ferenc: Tíz rendszerváltoztató esztendõ     99

Lukács László: A „Sapientia”     109

Érszegi Márk: Egy kitörölhetetlen nap    114

Giordano Bruno máglyahalála      1 18

Vértesaljai László: Emlékezés Paolo Dezza jezsuita bíborosra  121

Mészáros István: A magyar egyháztörténelem megújítója   125
EURÓPAI/MAGYAR  FIGYELÕ

12–13. sz.:

András Imre: Egyházpolitika Magyarországon 1993-ban     549

N. I.: Horthy temetése        560

Török Péter: Közép- és kelet-európai egyházi körkép    561

Jegyzet a szárszói táborról    662

András Imre–Vencser László: Az erdélyi római katolikus egyház     572

Keresztesné Várhelyi Ilona: Erdély hite    582

Vida Tivadar: Krisztust hirdetni a feléledt nemzeti öntudat világában     585

Tegyey Gábor: Az Európai Katolikus Információs Központ     589

 SZEMLE

1. sz.:

Szabó F.: Az egyház szociális tanítása     124

Szabó F.: Félbemaradt reformkor     126

Szabó F.: Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus     127

V. R.: Útikönyv a magyarországi búcsújáróhelyekrõl     131

2. sz.:

Szabó Ferenc: Halhatatlanság és föltámadás     106

Biemer, Günter: John Henry Newman? Pierre Gautier: Newman et Blondel (Szabó Ferenc)    109

Gál Ferenc: Dogmatika (Alszeghy Zoltán)    111

Puskely Mária: Ezer év misztikájából (Benkõ Antal)    112

3. sz.:

Pálos Antal: Három könyv a Szent Ignác-i jubileumra    102

4. sz.:

Családkongresszus        137

Nyíri Tamás és Gánóczy Sándor köszöntése    139

Csángó-magyar okmánytár     141

Fülep Lajos levelei Elek Artúrhoz     144

Útban Európa felé    146

Rahner, Karl: Hit, szeretet, remény     148

5. sz.:

Vatikáni Rádió: Európa új evangelizálása     131

Bajtai Zsigmond szerk.: Hittankönyvek hitoktatás    133

Vatai László: Prédikációk és elõadások (Békési I.)     140

6. sz.:

Lékai Lajos: A ciszterciek eszmény és valóság (L.GY.D.)     278

Szabó Ferenc: Napfogyatkozás (Németh J.)    279

,,Corona Fratrum’’ (V. R.)    281

Bindes Ferenc–Németh László: ,,Ha engem üldöztek. . .’’ (Mészáros I.)    281

Erdélyi Zsuzsanna: Boldogasszony ága     284

Szerkesztõségünknek megküldött könyvek     285

7. sz.:

Szabó Ferenc: Történelmi idõszerûség    472

Könyvismertetések    477

8. sz.:

Faludi Ferenc    610

Két könyv a vallásokról     611

Pálos Antal: ,,Viharon, vészen át’’     613

Szabó Ferenc: Zsoltárhangon    614

Könyvjelzõ     615

9. sz.:

A katolikusok hite     117

Molnár Tamás     118

Guitton, Jean és mások     119

Gál Ferenc    119

Petruch Antal     120

Gülch Csaba    121

Udvardy József    122

Karácsonyi orgonaszó     122

Kérdeztek – válaszolunk     123

10. sz.:

Szent István Társulat     250

Gondolat/Szent Gellért     252

Katolikus Szemle    252

11. sz.:

Szemle könyvekrõl      417

12–13. sz.:

Mészáros István: Magyar jezsuita rendtörténet – 1853–1990     672

Szörényi László: Hunok és jezsuiták    680

Kilián István: A minorita színjáték a XIII. sz.-ban     681

Fasching, Maria-Kornelia: Die Wallfahrtsorte Südwestpannoniens    683

Csokits János: Pilinszky  Nyugaton    685

Az egyház társadalmi tanítása    686

Jáki Szaniszló két könyve    688

Jegyzetek, könyvismertetések    543, 548, 559, 571, 603, 631, 662

14. sz.:

Mészáros István legújabb könyvei (Szántó Konrád)    861

Temesi József: Kiért és miért testesült meg az Ige? (Nemeshegyi Péter)     863

A szent liturgia. Írta egy bencés szerzetes (Nagy Ferenc) 864

Bibby, Reginald: Unknown Gods (Török Péter)     866

Könyvjelzõ (Szerkesztõség) 867

15. sz.:

András Imre: A ,,keleti politika’’ újra kezdõdik?    127

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs (Tóth Tibor)     132

Nemeskürty István: Tüzes józanság (Szabó Ferenc)    134

Söveges Dávid: Fejezetek a lelkiség történetébõl (Szabó Ferenc)     135

16. sz.:

Mészáros István: Új hazai egyháztörténeti mûvek    259

Fricsy Ádám (szerk.): Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetébõl (Sz. F.)     270

Alszeghy Zsoltné–Czibula Katalin–Varga Imre: Jezsuita iskoladrámák (Monok István)     271

Teilhard a Gondviselésrõl     157

Újabb Pápai Akadémia     169

Veritatis splendor     45 ill. 196

A pápa levele a családokhoz    200

Rahner, K. vallomása     209

Catechesi tradendae     49. ill. 217

Hitoktatási direktórium     43, ill. 225

Hírmozaik     272

17–18. sz.:

Somorjai Ádám: Lukács L. és Bozsóky P. francia könyve a magyar egyházról     470

Ravier, A.: Loyolai Szent Ignác (Barlay Ö. Sz.)     474

Barlay Ö. Sz: Romon virág (Nemeskürty István)    476

Szabó Ferenc: Integrizmus? (Jáki Sz. és Molnár T. könyvérõl)    477

Püspöki kinevezések     312

Auclair, Marcelle      324

Kempis, Krisztus követése II. 2,8 18–26     342

András Imre kitüntetése     351

Papok és szerzetesek Magyarországon     360

Béky Gellért: Szép Szûz Mária     372

Elhunyt Cserháti József püspök     376

Prohászka a modern keresztény öntudatról     421

Palestrina halálának IV. centenáriumára    438

Balassi halálának 400. évfordulója    457

Jelenits István: Betû és lélek     462

Expo 1996.    469

19. sz.:

Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus (Szabó Ferenc)    609

Kamarás István: Bensõséges bázisok (András Imre)    610

Református könyvek (Szabó Ferenc)    614

Meissner, William, W.: Ignatius of Loyola (Hartai Éva)    615

20. sz.:

Szabó Ferenc: Canterbury Szent Anzelm magyarul    763

Tarnay Brúnó: Katolicizmus és kultuszok (Kamarás István)    767

Gergely Jenõ: Prohászka Ottokár (Szabó Ferenc)    769

Breemen, Piet van: Mint megtört kenyér (Nemesszeghy Ervin)     771

Schneider, R. önmagáról (Barlay Ö. Sz.)     772

Puskely M: ,,Virágos kert vala’’ (R)   774

Két mesekönyv (Bárdosy Éva)     775

Erdõ Péter–Schanda Balázs: Egyház és vallás a mai magyar jogban (Somorjai Ádám)    776

Somorjai Ádám (szerk.): Közép-Kelet-Európa szentje (R.)     776

21. sz.:

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok – papi hûség (Mészáros István)        152

Nemeshegyi Péter: Istentõl Istenhez (R.)        156

Jálics Ferenc: Szemlélõdõ lelkigyakorlat (Weissmahr Béla)         157

Könyvjelzõ          159

22. sz.:

Szabó Ferenc: Békés Gellért OSB nyolcvanéves            320

Nemeskürty István: Múltunk a jelenben (-ó -c)         322

Boda László két könyve (Szabó Ferenc)        323

Könyvekrõl röviden        228, 325

Tarnay Brúnó: Egy recenzió recenziója        327

23–24. sz.:

Gál Ferenc 80 éves (Szabó Ferenc)        547

Pázmány-kori vizitációk (Mészáros István)        550

Nemesszeghy Ervin: Tudomány, hit, bölcselet (Horváth Tibor)        554

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az Újszövetséghez (Nemeshegyi Péter)        555

Üldözött jezsuiták vallomásai (Gyorgyovich Miklós)        557

Frenyó Zoltán: Az isteni és az emberi természetrõl         558

Etikai-erkölcstani könyvjelzõ         559

Vigilia-könyvek (-ó -c)        560


25. sz.:

Congar, Yves: Egyház és pápaság (Szabó Ferenc)    711

Elmer István: Börtönkereszt (Gyorgyovich Miklós)    713

Szennay András: Nyitott kapuk egyháza (Szabó Ferenc)    716

Pálos rendtörténeti konferencia (Mészáros István)    717

Egyházfórum-könyvek (Szabó Ferenc)    719

26. sz.:

Elmer István: A történelem orgonáján Isten játszik (Sz. F.)     880

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma (R.)        882

Czigány György: Fények a vízen (Dékány Endre)    883

Worowska, Tereza: ,,Szelíd erõ Lengyelországban”    885

Kerkai Jenõ emlékezete            772

Az állam és egyház elválasztása        789

Közelebb Baróti Szabó Dávidhoz         809

27. sz.:

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus (Szabó Ferenc)    123

Szabó Ferenc: Szomjazod, hogy szomjúhozzalak (Dékány Endre)    125

Tomka Miklós: Csak katolikusoknak (Szabó Ferenc)        126

Bozsóky Pál Gerõ: Keresztes hadjáratok (R.)        128

28. sz.:

Vanier, Jean: A közösség (Gyorgyovich Miklós)    253

König, Franz: Sziklára épült ház (Szabó Ferenc)     255

Harsányi Pál Ottó: Új ég, új föld? (Dékány Endre)    256

29–30. sz.:

Széll Kálmán: Egészségügyi etika (Ferencz Antal)    499

Kopp Mária–Skrabski Árpád: Alkalmazott magatartástudomány (Ferencz Antal)    501

Ugrin József: Emlékezéseim (Dékány Endre)    502

Horváth, Tibor: Eternity and Eternal Life (Nemesszeghy Ervin)    504

Evva Ferenc: Örök vagy teremtett (Nemesszeghy Ervin)    505

Lubac, Henri de: Isten útjain (Szabó Ferenc)    506

Rousseau, Mary F. és mások: A megszentelõ szerelem (Gyorgyovich Miklós)    507

Rahner, Karl: Isten: rejtelem    368

B. Murádin Katalin: Faragott kõszószékek Erdélyben    415

Klebelsberg Kunó, gróf emlékezete    444

Glattfelder Gyula élete és munkássága    444

Dobszay János: Mozaikok a Regnum életébõl a hetvenes évektõl napjainkig    454

Vanyó László (és munkatársak) kötetei    458

Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete    508

Somos Róbert: Órigenész és a görög filozófia    508

Lukács István: Sub specie aeternitatis    509

Bolberitz Pál: Elkötelezetten    509

Márton Áron emlékkönyv    509

Széll Margit: Küldetésünk és beteljesedésünk Krisztusban     509

Temesi József: Jézus Krisztus szeretetérõl (Nagy Ferenc)     510

31. sz.:

Somorjai Ádám: Millenniumi kiadványok Pannonhalmán    644

Deme Tamás: Dienes Valéria mozdulat- (és eszmélet)rendszere     647

Horváth Pál: Posztmodern emlékirat a múlt jövõjérõl?    652

Liturgikus kiadványok (Nagy Ferenc)    654

Lelkiségi szótár (R)    655

32. sz.:

Tüskés Gábor: Jezsuita iskoladrámák      804

Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve (E. P.)    809

Lelóczky Donát: Hogy életünk legyen (Szabó Ferenc)     811

Listl, Joseph: Kirche im freiheitlichen Staat (Schanda Balázs)     812

Horváth Tamás: Válogatás Wilhelm Röpke írásaiból (A szerzõ)     813

Horváth Pál: Vallásismeret (Szabó Ferenc)     814

Barlay Ö. Szabolcs: Vallomások könyve (Gyorgyovich Miklós)     814

Könyvjelzõ (R)     815

33. sz.:

Kasper, Walter: Jézus a Krisztus (Szabó Ferenc)    139

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok III. (Gyorgyovich Miklós)     141

Orbán, Gy.: Friedensbewegung kath. Priester in Ungarn (András Imre)    143

Lele József, ifj.: „Az Úr készen találta õt” (Gyorgyovich M.)    149

Családi Katekizmus (Gy. M.)    150

Újabb METEM-könyvek    151

34. sz.:

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése (Szabó László)    268

Két Sík Sándor-válogatás (Szabó Ferenc)    270

Könyvjelzõ    271

35–36. szám:

Harsányi Pál Ottó: Demográfiai összeesküvés    509

Bárdosy Éva: Diakonia, diakonátus, diakónus    512

Magyar Katolikus Lexikon (Nagy Ferenc)    514

Mourlon Beernaert, Pierre: Aux origines du genre humain (Nagy Ferenc)     516

Ratzinger, Joseph: A föld sója (Nagy Ferenc)    517

Bitskey István: Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma (Szilas László)    518

Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950-1990 (András Imre)    520

Maritain, Jacques: Az igazi humanizmus (Szabó Ferenc)    523

Gracián, Baltasar: Az életbölcsesség kézikönyve (Rónai Zoltán)    524

Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete II. (E. P.)

Magyar jezsuiták vallomásai I. (Gyorgyovich Miklós)    527

Kiss Tamás: Helyreigazító nyilatkozat    528

37. sz.:

Az élõ Pilinszky (Szabó Ferenc)    676

Tudományelmélet és jogtudomány (Erdõ Péter)    677

Bán Endre Emlékkönyv (Széll Margit)    678

Egyháztörténeti forráskiadványok    680

38. sz.:

Fila Béla–Jug László: Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai (Nagy Ferenc)    818

Korszerû dogmatikai kézikönyv (Szabó Ferenc)    820

Német protestáns teológiai mûvek magyarul (Szabó Ferenc)    823

Mona Ilona: Slachta Margit (Gyorgyovich Miklós)    825

Benda, Julien: Az írástudók árulása (Barlay Ö. Szabolcs)    828

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus? (Gy. M.)    830

39. sz.:

Erdõ Péter (szerk., ford.): Az Egyházi Törvénykönyv (Fülöp Tibor)    172

Hazai bioetikai és orvosetikai mûvek (Ferencz Antal)    174

Léon, Xavier–Dufour: Evangélium János szerint (Szabó Ferenc)     180

Molnár Tamás: Az egyház, évszázadok zarándoka (Szabó Ferenc)    184

A SZIT újabb kiadványai (Szabó F.–Gyorgyovich M.)    167

Ádám János: A jezsuita rendalkotmány magyar fordítása    189

Czigány György: Itt van Pompeji (Tóth Sándor)    190

Dékány Endre: Kaleidoszkóp (Szabó Ferenc új könyvérõl)    191

40. sz.:

Pannonhalma 1000 éve és egyéb írások (Mészáros István)     338

Sólymos Szilveszter: Ezer év száz bencése (Dékány Endre)     341

Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András és Benedek (Dékány Endre)    342

Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélõ egyházi irodalom európai kapcsolatai: Nádasi János (Mészáros I.)    343

II. Rákóczi Ferenc Meditációi (Knapp Éva)    347

Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása (Szabó Ferenc)     349

Vámos Péter: Két kultúra ölelésében (Dékány Endre)     351

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka-interjú (Gy. M.)     352

Nagy Zoltán: Szeretetre születtünk (Gy. M.)          352

Powell, John: Miért félek a szeretettõl? (Gy. M.)     352

Martini, Carlo Maria: A boldogságok (Gy. M.)     352

41. sz.:

Sesboüé, Bernard: Krisztus pedagógiája (Szabó Ferenc)     514

Gergely Jenõ: A katolikus egyház Magyarországon (Szabó F.)    515

Inge Scholl: A fehér rózsa (Mészáros István)     516

S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka (Szabó Ferenc)    518

Magyar jezsuiták vallomásai II. (Gyorgyovich Miklós)    519

Könyvjelzõ    436, 461, 485

Új könyv    409

42. sz.:

Szabó Ferenc: Teilhard – az „Új Korszak” elõkészítõje?    684

Glóner Rózsa: Halál helyett az élet kultúrája (Harsányi Ottó)    686

Mészáros István: A Szent István Társulat 150 éve (Szerkesztõség)    687

Görbe József két könyve (Nemeshegyi Péter)    690

Nemeskürty István: Elrepült a gyors idõ (Szabó Ferenc)    693

Pál József és Újvári Edit: Szimbólumszótár (Szabó Ferenc)        694

Bartis Ferenc: Ellopták a világ lelkét (Dékány Endre)    695

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség        696    

43. sz.:

Szabó Ferenc: Egy monumentális szellemtörténet (Várkonyi Nándorról)     154

Boros László: A halál misztériuma (Szabó Ferenc)    156

Két jezsuita ünnepi köszöntése     158

Somorjai Ádám: Repertorium bibliographicum theologiae moralis    158

A Pannonhalmi Szemle repertóriuma    159

Könyvjelzõ     34, 92, 131, 159

1999/2 (júniusi) számunkból     42

44. sz.:

Nemesszeghy Ervin: Hivatás és hitvallás    311

Andrés, Domingo J.: Szerzetesjog (Szuromi Sz. Anzelm)    313

Dékány Endre: Könyvpanoráma    315

Prohászka ébresztése (Szabó Ferenc)    319

45. sz.:

Dékány Endre: Aki kitalálta önmagát (Hankiss E. legújabb kötete)    466

Szabó Ferenc: Két végtelen között (Barlay Ö. Szabolcs)    469

Drewermann, Eugen: Klerikusok (Szabó Ferenc)    472

Bujdosó Ágnes: Magamnak dúdolom (E. P.)    475

Sávai János két könyve (Nagy Ferenc)    476

Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége    477

Könyvjelzõ    477

Pázmány Péter Kalauzának facsimile kiadása    479

46. sz.:

Di Francesco, Amedeo: A magyar mûvelõdés és a kereszténység     612

Ferencz Antal: Értékteremtõk, -építõk    618

Dékány Endre szemléi    622

   Bozsóky Pál Gerõ: Magyarok útja

   Kubinyi András: Fõpapok, egyházi intézmények és vallásosság

   Onasch, Konrad –Vl. Cipin: Az orosz ortodox egyház története

   Tóth Sándor: Adagio

Dokumentumgyûjtemény a cserkészetrõl (R)    627

Jubileum 1000–2000 (R)    629

Mai írók és gondolkodók    629

Haurietis aquas    630

Hûséggel és szeretettel (R)    631    

47. sz.:    

András Imre: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946     163

    Szabó Ferenc: Két klasszikus tomista: Chenu és Maritain  169

    Kellermayer Miklós: Magyarországot meg kell menteni (D. E.)      171

    A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (D. E.)      172

    Új Ember- és Vigilia-könyvek (Sz. F.)      174

    Jubileumi katolikus tájékoztató (N. F.)     175

48. sz.

Szabó Ferenc: Kétszáz éve született Vörösmarty 301    

Szabó Lõrinc: Az Árny keze 309    

Gyorgyovich Miklós: Gondolatok: a Szent István-könyvhétrõl 310

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs (Tüskés Gábor) 328

Dér Katalin–Horváth Pál: Bibliaismeret (Nagy Ferenc) 332    

Czakó Gábor: Aranykapu (regény) (Bárdosy Éva) 333    

Gereben Ferenc és Tompa Miklós két könyve 335

49. sz.:

Fröhlich Ida (kiadó): A qumráni szövegek magyarul (Nemeshegyi Péter)    487

Carretto, Carlo: Kerestem és megtaláltam (Gyorgyovich Miklós)     488

Szabó Ferenc és mások: De profundis (Gyorgyovich Miklós)    489

Zombori István: A szeged-csanádi püspökség (Dékány Endre)    490

Borovi József: Az esztergomi fõegyházmegye felosztása 1776-ban (Dékány Endre)    491

Esterházy Péter: Harmonia caelestis (Szabó Ferenc)    491

Gyorgyovich Miklós: Katolikus pszichológusok elõadásai    492

Tüskés Tibor: Az exponált idõ (R)    495

50. sz.:

Szabó Ferenc: Archaikus népi imádságok (Erdélyi Zsuzsanna könyvérõl) 642

Jókai Anna: Ne féljetek! (Bárdosy Éva)    646

Szabó Ferenc: Verseskötet a szabadságról (Nagy Gáspár kötete)   648

Czigány György: Fél perc nyár (Dékány Endre)   651

Magyar Katolikus Almanach 2000 (Nagy Ferenc)  651

Lukács evangéliuma hat magyar fordításban (R)   654

Könyvjelzõ (Gyorgyovich Miklós)  654

 Sommaire en français 656

DOKUMENTUMOK

1. sz.:

II. János Pál: A hit útjainak tanítómestere     116

2. sz.:

II. János Pál: Redemptoris missio – A Megváltó küldetése    99

Rossi, Opilio: Homília Mindszenty bíboros esztergomi temetésén     105

3. sz.

II. János Pál: Beszéd a kultúra és a tudomány képviselõihez      921

II. János Pál: Beszéd a magyar püspöki karhoz    95

4. sz.:

Hittani Kongregáció: A kezdõdõ emberi élet tiszteletérõl és a nemzés méltóságáról     120

5. sz.:

Az európai püspökök szinódusának zárónyilatkozata     115

A szinódus olasz B csoportjának összefoglaló jelentése     128

6. sz.:

Jullien, Jacques: Stressz és egyensúly a papok életében    268

Nemzetközi Teológiai Bizottság: Az eszkatológia néhány idõszerû kérdése     272

7. sz.:

II. János Pál: Pastores dabo vobis     458

8. sz.:

Somfai Béla: Az amerikai püspökök a békérõl        603

9. sz.:

A teológus egyházi hivatása    39

Szabó Ferenc: A katolikus egyház katekizmusa    42

II. János Pál 1993. január 28-i beszéde a magyar püspökökhöz     46, 63, 93


11. sz.:

II. János Pál: Kábítószer és alkohol az élet ellen    305

12–13.  sz.:

II. János Pál: Európáról – egy pápa tanítótevékenysége     491

II. János Pál a balti államokban    506

Barankovics István levelei Szõnyi Zsuzsához    510

Medve Zoltán: ,,Szigorúan titkos’’    526

A magyar katolikus püspöki kar nyilatkozata    436

14.  sz.:

Szabó Ferenc: ,,Veritatis splendor’’    771

II. János Pál: ,,Veritatis splendor’’ k. enciklika (szemelvények a III. fejezetbõl)     776

II. János Pál: A magyar fõpásztorokhoz     696

Magyar Püspökkari nyilatkozat (1993. IX. 23.)     741, 754

23–24. sz.:

Ipacs Katalin: Az élet evangéliuma        393

II. János Pál: Az Evangelium vitae kezdetû enciklikájából  400

Mindszenty bíboros helyzetértékelése 1971 õszén    404

II. János Pál: ,,Ut unum sint’’        351, 388, 411

II. János Pál: A II. világháború 50. évfordulóján    475, 513

Etchegaray, Roger: Ötven éve ért véget a II. Világháború    481

29–30. sz.:

Magyar Katolikus Püspöki Kar: II. János Pál pápa magyarországi látogatása    487

Részletek XII. Pius két apostoli levelébõl (1956)    489

II. János Pál: Vita consecrata    398

35–36. sz.:

A lengyel pápa és hatodik lengyelországi látogatása    380

II. János Pál: Beszéd Szt. Adalbert halálának 1000. évfordulóján    380

II. János Pál: Homília Boldog Hedvig szentté avatásakor     387, vö. 508

II. János Pál: Beszéd Gnieznóban az államfõkhöz (részletek)     333, 444

II. János Pál: Az úrangyala Krakkóban    431

Barlay Ö. Szabolcs: A lengyel pápa lengyel–amerikai életrajza    391

39. sz.:

II. János Pál: Dominum et vivificantem 136, 140, 144, 153, 161


FÓRUM

11. sz.:

I. ,,Pályamódosító papok’’    375

II. ,,Magyar egyházunk negyven éve – Könyvek és reflexiók’’    392

III. ,,Lehet-e szent, ami rossz?’’    399

21. sz.:

Bevezetés         58

Nemeshegyi Péter: A II. vatikáni zsinat egyházképe         59

 Elhunyt André Frossard        59

Hozzászólások, vélemények

  I. Milyen egyházat szeretnék?        69

  II. Vágyak, remények, forgatókönyvek        59

 A Távlatok korábbi számainak témajegyzéke        73

22. sz.:

Szerkesztõségi bevezetés        219

Végh László: Egyház, hierarchia, megmaradás        220

Barlay Ö. Sz.: Hozzászólás Kamarás István írásához        229

M. Gy.: Gyermekkeresztség – laikusok – cölibátus        232

23–24. sz.:

Boulad, Henri: A holnap egyházának reményei és gondjai        412

György Attila: Stílusváltozás az egyházban?        419

Gyorgyovich Miklós: Két elképzelés az egyházról         425

25. sz.:

Szerkesztõi bevezetés      624

Beszélgetés Gyulay Endre püspökkel a szegedi egyházmegyei zsinatról és a magyar egyházi helyzetrõl    625

A fõpásztor és papsága    631

Hartai Éva: A ,,világiak egyháza’’    632

J. Horváth Tamás: Etikai támpontok – elmélet, gyakorlat    635

26. sz.:

Fórum az egyházról        721

Krómer István: Lélekben újuljunk meg!        725

György Attila: A megújulás útjai        744

Keresztesné Várhelyi Ilona: Hozzászólás K. I. cikkéhez    754

Brückner Ákos: Néhány szempont K. I. cikkéhez    754

Bárdosy Éva: Krómer István egyháza        757

Kovács István: Észrevételek K. I. írásához        759

Gyorgyovich Miklós: Széljegyzetek K. I. tanulmányához     761

P. Bulányiról és mozgalmáról        764

Máté-Tóth András: Bokorból vadonba?        765

András Imre–Szabó Ferenc: Beszélgetés P. Bulányi mozgalmáról    773

Pálos Antal: ,,Közösségi lelkiismeret-vizsgálat”    784

Sasvári István: Hozzászólás a szerzetesi gimnáziumok kérdéséhez    790

28. sz.:

Fórum az egyházról, szerkesztõi bevezetés    157

Bulányi György levele    157

A Távlatok fõszerkesztõjének válasza             159

Bogláryné Mailáth Edina–Halász Endre: A Bokor mozgalomról   161

Pálos Antal: Széljegyzetek a papok békemozgalmához    165

J. Horváth Tamás: Milyen egyházat szeretnék?        170

29–30. sz.:

Kiss Ulrich: A „Távlatok” egy olvasói felmérés tükrében     490

37. sz.:

Egyházmegyei zsinat Gyulafehérváron

Szabó Ferenc: A zsinat elõkészületei    603

Sebestyén Ottó: Nem félelemre, hanem cselekvésre    605

Bereczki Silvia: Milyen a mi poharunk?    610

Csiszér Albert: Evangelizálás, igehirdetés    614

39. sz.:

A parlamenti választások elé    105

Gyulay Endre: Mából a holnapba    105

Nemeskürty István: Bármily erõvel, bármily áldozattal    109

Harrach Péter: Választási töprengések    111

Varga Károly: A vallásos választó    113

A parlamenti választások felé     123

1848–1998 (Arany János, 1848. november 5.)       126

41. sz.:

Szerkesztõségi bevezetés    441

Brückner Ákos Elõd: Visszapillantó tükörben    442

Mihályi Gilbert: A Szentlélek ajándékai és a világi hívek    447

Gyorgyovich Miklós: Lelkiségi mozgalmak az egyházban    450

Bulkainé Ádámosi Margit: A Bokor bázisközösségrõl    455

Nagy Ferenc: Néhány mai egyházi kérdés a Bokorral kapcsolatban    462

Szabó Ferenc: Merre és hol tart a magyarországi egyház?    465

43. sz.:

A magyar politikai és kulturális helyzetrõl    93

Krómer István: Helytartótanács helyett felelõs minisztérium     94

Kerekasztal-beszélgetés    101

47. sz.:

Fórum – a családról    

    Bevezetés      54

    Bárdosy Éva: Nem vádol, mindenkit bátorít      56

    Gyorgyovich Miklós: Marginális megjegyzések a körlevélhez      58

    Szabó Endre: Boldogabb családokért!      65

    Szabó Ferenc: Személy és szeretetközösség      69

    Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (2000. márc. 2.)     68, 98

48. sz.:

Róma és a világegyház

Szabó Ferenc: A pápa szentföldi zarándoklata 240

Hafenscher Károly: Csak egy lépés – de jó irányba 244

Európa

Charentenay, Pierre de: Az épülõ Európa kulturális és szellemi azonossága 252

Magyarország

Szabó Ferenc: Ötven éve történt 264

Pálos Antal: Különös utazás államköltségen 267

A Magyar Püspöki Kar 2000. május 31-i körlevelébõl 243, 266, 279, 289

Keresztény szellemû igazságtétel 272
Mészáros István: Hetényi Varga Károly új kötete ürügyén 273

Gergely Jenõ: A keresztény kurzusról 280    

Török Péter: A Magyarországon bejegyzett kisegyházak 290

49. sz.:

Róma

II. János Pál: Üzenete 2000. augusztus 20-ra    423

A XV.  ifjúsági világtalálkozó    427

II. János Pál beszéde a vértanúk ünnepén    432

50. sz.:

Róma, jubileum
Dominus Iesus. A Hittani Kongregáció nyilatkozata  589

A Dominus Iesus után   596

Szabó Ferenc: Reflexiók IX: Pius boldoggá avatása után   604

Schatz, Klaus: Kérdések IX: Pius boldoggá avatásával kapcsolatban  610

II. János Pál: Boldog IX. Pius  622

49. sz.:

Európai kérdések

Charentenay, Pierre de –Treanor, Noël: Végre európai vita!    434

Szabó Ferenc: Az Ostpolitik – Casaroli bíboros szemszögébõl    436

Szabó Ferenc: A kommunizmus fekete könyve – magyarul    443

50. sz.:

ENSZ

Annan, Kofi: „Mi, népek”: az ENSZ szerepe a XXI. században  584

INTERJÚK

12–13. sz.:

Zycinski, Józef–Adam Michnik: A kiabálás és az ízlés aránya     537

Jakubinyi György: A katolikus egyház újjászületése Romániában     544

28. sz.:

,,Hitet senkinek sem tudunk adni” (Nemesszeghy Ervinnel Hartai Éva beszélget) 174

32. sz.:

Interjú dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel    762


KALEIDOSZKÓP

9. sz.:    125

LEVELESLÁDÁNKBÓL

3.  sz.:

,,Becsüljék meg. . .’’    108

,,Szóbeszédre fülelve. . .’’    108

Rövid levélrészletek     109

4. sz.:

Levelesládánkból    150

5. sz.:

Levelesládánkból    130, 142

HALOTTAINK

5. szám:    144

7. szám:    481

8. szám:    616

10. szám:    253


MELLÉKLETEK
MAGYAR PAPI EGYSÉG

27. számhoz:

Paskai László: Beköszöntõ        2

A Távlatok 96/1 számának szerkesztõségi bevezetõjébõl    3

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri története, élete és lehetõségei        4

Rédei József: A papi közösség a lelkipásztor életében     11

Rabai Antal: Mindenkivel megtörténhetett    15

Brückner Ákos: Lelkipásztori élmény    16

31. számhoz:

A szentatya a magyar papokhoz, szerzetesekhez és szeminaristákhoz    2

Tarjányi Béla: Az apostolok meghívása – két nézõpontból     3

Mócsai Gábor: Egy késõi hivatás története    6

Obbágy László: Ne légy, mert – légy, ha    9

Weibl Lipót: „Szomorúságtok örömre fordul”    11

Halottaink    13

32. számhoz:

Bíró László: A házasság és a papság kapcsolata karácsony fényében    2

Babos István: Emlékezés Varga Bélára     9

Oláh Miklós: ,,Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében!’’    12

Halottaink    16

33. számhoz:

Bosák Nándor: Papi gondolatok nagyböjtre    2

Kiss Imre: A pap a dialógus embere (I)    4

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliummagyarázathoz    7

Vértesaljai László: Godó Mihály atya emlékezete    13

Halottaink 1996-ban    14

34. számhoz:

Márfi Gyula: A pap húsvétja    2

Balás Béla: A bérmálásról hét lépésben    3

Varga László: A befogadott Lelket ki ne oltsátok!    11

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – II     16

Lénárd Ödön könyvei: Keresztény magatartás. Szabó Ferenc    21

Halottaink 1996-ban    22

37. számhoz:

Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri lelkiségének vonásai     2

Kiss Imre: A pap a dialógus embere – II.    6

Varga László: Jézus barátsága    9

Tóth Veremund: Gácser József Imre OSB    11

† Vass Miklós: Dr. Kovács István    13

Halottaink    15

38. számhoz:

Rafael, Fr.: Lisieux-i Szent Teréz és a papság    2

Brückner Ákos Elõd: „A jó Pásztor” mintájára    7

Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz – III.    12

39. számhoz:

D. Szebik Imre: II. Kor. 5,17: Új teremtmény Krisztusban     2

A világi krisztushívõk küldetésérõl    5

Nagy Ferenc: A világi hívek együttmûködése a papok szolgálatában    7

Nagy Ferenc: Stecher püspök és néhány más fõpásztor    12

Balás Béla: Kezdettõl kezdetig    18

Halottaink    20

40. számhoz:

Nemeshegyi Péter: Egy hit, sokféle teológia    2

Beran Ferenc: A Szentlélek hatásai a pap életében    10

Bosák Nándor: Római dokumentum a világiak bevonásáról    13

Nagy Ferenc: A világi hívek együttmûködése a papok szolgálatában     14

Halottaink    15

41. számhoz:

Bosák Nándor: A Szentlélek megújító tevékenysége a papi életben    2

András Imre: Szórvány-lelkipásztorkodás Nyugat-Európában    11

Halottaink    14

42. számhoz:

Nemeshegyi Péter: Az eucharisztia megcselekvése: életünk középpontja     2

Beran Ferenc: Két elmélkedés     12

Halottaink     15

43. számhoz:

Krakomperger Zoltán: Martüria, leitúrgia, diákonia     2

Czike I. János: Teljes liturgikus megújulást!    8

Nagy Ferenc: Kiegészítõ megjegyzések a liturgikus megújulásról     12

Halottaink    15

44. számhoz:

Unger Zsuzsa: Húsvét utáni számvetés    2

Katona István: Elõkészület a szentmise bemutatásához    6

Nagy Ferenc: Férfi szerzetesek lelkiségi összefogása    11

45. számhoz:

Gereben Ferenc: Milyen a jó lelkipásztor?    2

Halottaink    16

47. számhoz:    

Franciaország püspökei: Üzenet egyházmegyéink papjainak      2

Futó Károly: Akié az Isten, annak semmi hiánya nincsen          6

Halottaink                                 13

48. számhoz:

Olofsson Placid: „Fekete” bárány a „fehérek” között 2

Nagy Ferenc: Papok és hívek áldozásának néhány szempontja 7

Halottaink    13     

49. számhoz:

Dr. László Gábor RM: Üzenet fiatal papoknak    2

Szabóné Nemesy Krisztina–dr. Szabó Endre: Keglevich atya halálára    11

Halottaink    14

50. számhoz:

Döpfner, Julius: Hogyan tovább? A vasárnapi közösségi istentisztelet 2

Tûzkõ Lajos: Tíz év után (Emlékezés Nagy Elekre) 3

Halottaink

EGYÉB MELLÉKLETEK

29–30. számhoz:

Balás Béla: Útravaló kispapoknak

46. számhoz:

Mit kezdjünk a katekumenátussal?

47. számhoz:

Szerelem, házasság, családtervezés:

    Fekete Tamás–F. Szakos Éva: Szerelem, házasság, családtervezés;

    Nagy Ferenc: Eszmélõdések a családtervezésrõl. Külön lenyomat, 2000/1