(9) – FÜGGELÉK 

A XX. SZÁZAD MAGYAR ÉS MAGYARUL TUDÓ
PÜSPÖKEINEK SZENTELÉSI LESZÁRMAZÁSA
 

            Tudjuk: a katolikus (meg az ortodox, az ókatolikus, sőt az anglikán) püspökök szentelésüket töretlen láncolatban az apostoloktól származtatják (ez az apostoli folytonosság, a succes­sio apos­tolica). Érdekes lenne ismerni ennek a ge­nealógiának teljes történetét; a források azonban csupán a trienti zsinat századától kezdve nyújtanak az egymást követő szentelésekről teljes és biztos információkat.

       Ebből a bonyolult hálózatból most áttekintjük a címben megjelölt részt. A téma más jellegű feldolgozását közzétettem a következő (nem nagy példányszámú) kiadványban: Studia Reli­giosa. Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára (Sze­ged 1998, Bába és Társa Kiadó) 98–108. lap. Néhány leszármazási tábla megjelent az Új Ember 2002-es kalen­dáriumában (99–110).

       Tanulmányom a lezárult XX. század magyar katolikus tör­ténetének, az egyházi lelki-szellemi közösségnek egy nem jelentéktelen tényezőjét mutatja be vázlatosan.

Módszertani megjegyzések

                Szentelési láncolatok követik tehát egymást. Az egyes püspökökről csak kevés adatot közlök: név, születés és halál éve, püspökké szentelés helye és ideje; aki pápa volt, pápaságának főbb adatai.

         Több esetben még a következő adatok is szerepelnek: 1) az illető személyesen hány püspököt szentelt «legalább» vagy {ténylegesen össze­sen}; 2) 1984-ben az összes katolikus püspök hány százaléka volt az illető leszármazottja, és 1984 óta ez a százalékarány milyen értelemben változik.

         Az egyes püspökök kartotékjait elválasztó gondolatjel arra utal, hogy a gondolatjelet követő püspökö(ke)t a jelet megelőző szentelte. Pontosvessző választja el egyazon püspök több szenteltjét. Szögletes zárójelbe tett szám jelzi azt, hogy egy püspök hányadik szenteltje a szentelőjének. Tanulságos példák II. János Pál (30/21) vagy Paskai László (92g/33). Ha a szentelési sorszámot nem ismerem, az ábécé első betűivel jelzem az idézett szentelések időrendjét. (Rövidségre törekvő szerkesztésem, mint a mondottakból kiderül, némileg megnehezíti szövegem olvasását és megértését.)

         Külön kell szólni az egyes neveket megelőző, két részből összetett számról (kódról). A második szám azt jelzi, hogy az illető a láncolatban hányadik a történelmileg bizonyított őstől számítva; az első szám pedig a genealógiai család (persze önkényesen összeállított rendszerből adódó) megjelölése.

         A családokról tudni kell, hogy a 10-től 89-ig terjedő számok egyetlen nagy családot fognak össze. Ebből az is következik, hogy a 10–89-es számú valamennyi püspök ismert történelmi őse 10/1 Scipione Rebiba bíboros. Következik más is: ha egy láncolatban azt látjuk, hogy pl. XIII. Kelemen 10-es, az általa 1767-ben szentelt Bernardino Giraud pedig 50-es sorszámú, az azt jelenti, hogy XIII. Kelemennél igen erős genealógiai ágak válnak szét. (Ez egyébként a különféle százalékszámok összehasonlításából is kiderül.) Hasonló az értelme annak is, ha egy láncolatban pl. 50 után 58 következik. A számot követő betűk (pl. 22a vagy 37co) szintén szétágazásra mutatnak. Az x betű azt jelenti, hogy az osztódást már csak nehezen lehetne vagy éppen nem is érdemes pontosabb jellel érzékeltetni.

         Az egyes szentelések bizonyosságáról általánosságban megjegyzem, hogy a 10-es, 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es számú püspökök szentelésének történelmi bizonyítékai kevés kivétellel mindig számomra is ismertek: vagy magam láttam a forrásokat, vagy tudományos munkákban találtam pontos hivatkozást. Ugyanez áll a mellékágak legtöbb tagjáról is. Az elmúlt több mint ötszáz év szenteléseiről kéziratos kronológiai gyűjtemény van birtokomban (természetesen, főleg a XVI. és XVII. századot illetően, foghíjas ez a gyűjtemény), amely szorgalmas nemzetközi gárda munkájának gyümölcse. – A magyar püspökök szentelésének forrásait csak részben kutattam fel, egyébként az adatokat az említett irodalomból veszem. (Meglepődve tapasztalom, hogy a Katolikus Lexikon megjelent kötetei olykor eltérő szentelési dátumokat tartalmaznak.) – A 92-es család adatait nemegyszer lengyel nyelvű irodalomból másoltam ki. A 94-es és 95-ös ág kezdetei, amint azt megfelelő helyen konkrétan megadom, elég bizony­ta­lanok.

A téma érdekessége és pontosítása

            Számos (persze nem minden) magyar katolikust bérmált, és magyar papot szentelt magyar püspök. Összeállításunkban tehát na­gyon sokan, fiatalok és idősek, megtalálják és nyomon követhetik az apostolutódok történelmi szövevényébe való konkrét betagozódásukat.

          Vértes Andor plébánost, aki engem keresztelt, minden bizonnyal Hornig Károly (13a/20) vagy Rott Nándor (13x/22) veszprémi püspök, esetleg segédpüspökük, Kránitz Jenő (13x/21) szentelte pappá; a bérmálást Czapik Gyula (92x/30) veszprémi püspöktől vettem fel; pappá engem a hollandiai Roermond püspöke, Wilhelmus Lemmens – Lorenzo Schioppa (56h/21), akkor már hollandiai nuncius „unokája” – szentelt, miután a diakonátust nem sokkal előbb Hubertus Paulissen nyugalmazott ghanai missziós püspöktől vettem fel; ez utóbbit Lemmens szentelte. (Még emlékszem rá: Lemmens püspök a szentelési ebéden nagy büszkeséggel beszélt arról, hogy évente átlag száz papot szentel; Paulissen püspök viszont szomorkásan említette, hogy neki bizony élete során ritkán adatott meg a szentelés öröme.)

         Amikor 2001. június 26-án II. János Pál pápa Lvivben boldoggá avatta Józef Bilczewski lvivi latin érseket (30/18), homíliájában így beszélt: „Ez a boldoggá avatás számomra az öröm sajátos okát alkotja. Boldog Józef Bilczewski az én apostoli folytonosságom vonalában helyezkedik el. Ő szentelte ugyanis Bolesław Twardowski [későbbi] érseket, aki viszont püspökké szentelte Eugeniusz Baziakot, akinek a kezéből én a püspökszentelést kaptam. Ma tehát én magam is egy új és sajátos védőszentet kapok. Hálát adok Istennek ezért a csodálatos ajándékért.” „Egy másik részletet ez alkalommal ugyancsak nem szabad figyelmen kívül hagyni. Boldog Mons. Bilczewskit Jan Puzyna krakkói püspök, [későbbi] bíboros szentelte. Két oldalán koncelebrált vele Boldog Józef Sebastian Pelczar, Przemyśl püspöke, valamint Isten Szolgája, Andrij Septickij görög katolikus érsek [94/22]. Nem valami hihetetlen esemény volt ez? Ez alkalommal a Szentlélek összehozott három nagy lelkipásztort, akik közül kettő már boldoggá van, a harmadik pedig, ha Isten úgy akarja, boldoggá lesz avatva. Ez a föld valóban megérdemelte, hogy együtt lássa őket egy apostolutód felszentelésének ünnepi aktusában. Megérdemelte, hogy egységben összeforrva lássa őket. Egységük mintegy jel és hívás marad mindegyikük nyájának a hívei számára: ezek az ő példájuk nyomán arra hivatottak, hogy építsék a [lelki] közösséget, amelyet fenyeget a nacionalizmusból eredő történelmi események meg előítéletek emléke.”

       A címben megadott XX. századot két szempontból értem: el­ső­­sorban a XX. században szentelt püspökökre, de másodsorban azokra a XIX. században szenteltekre is, akik megérték a XX. századot. – (1) Dolgozatom főképpen, témaszerűen a magyar nemzetiségű és anyanyelvű püspököket veszi számba. (2) A XX. századi öt budapesti nunciust gyűjteményembe felveszem. (3) Számba veszem továbbá (bizonyára csak részleges sikerrel) azokat a püspököket, akik, Magyarország területén kívül működve, magyarok lelkipásztori gondozását is végzik/vé­gezték, és/vagy magyarul beszélnek/beszéltek.

 

         Ez utóbbi tényt többekről személyes tapasztalatból, másokról megbízható információból tudom. Kérésre kaptam, és most köszönettel nyugtázok, útbaigazítá­sokat papoktól – többnyire személyes barátokból, ismerősöktől – Szlovákiából (Koller Gyula, Pozsony), Kárpát-Ukrajnából (Szabó György, Ungvár), Erdélyből (Marton József, Gyulafehérvár, és Szirmai Béla, Brassó), Horvátországból (Sztrilich János-Pál, Zágráb), Szlovéniából (Jožef Smej püspök, Ljubljana), Ausztriából (Varga Pál, Bécs), az Egyesült Államokból (Erdei József, Matawan-Aberdeen, NJ) és Magyarországról (Pregun István, Nyíregyháza). Egyik-másikuk jelzi, hogy a ma nem magyar nyelvű országokban több évtizeddel vagy egy évszázaddal ezelőtti püspökökről nem könnyű kideríteni, tudtak-e magyarul.

         Nevük írásmódjával igyekszem világosan megkülönböztetni egymástól azokat a püspököket, akik magyar nemzetiségűek, és akik nem azok. A Kárpát-medence 1920 előtti latin szertartású püspökeit egységesen magyar módra írom. A későbbi nem magyarországi püspökök között akadnak olyanok, akik saját nemzetiségű nyelvükön meg magyarul egyaránt kiválóan beszéltek, és nemegyszer a nevüket is magyarosan írták: pl. Michal Bubnič és Bubnics Mihály (66x/22), Robert Pobožný és Pobozsni Róbert (81x/24). Érdekes és jellemző, amit Romzsa Tódorról (95/18) olvasunk Puskás László által írt életrajzában (12. és 16. oldal): „az Osztrák–Magyar Monarchiában született, de csehszlovák állampolgárként tanult otthon, majd Rómában, és lett pappá, magyar állampolgárként szentelték püspökké, majd szovjet állampolgárként vált az egyházüldözés alanyává és áldozatává, pedig római tanulóéveit leszámítva igen szűk földrajzi körben élte le életét – mindössze 36 évet.” A gimnáziumban „több nyelv alapjait kellett elsajátítania, a hazulról jól ismert magyaron és ruszinon túl gimnáziumi bizonyítványában a cseh, latin, francia, nagyorosz és a ruszin (rutén) szerepel tantárgyként.”

         A magyar nyelv ismeretének foka többféle lehet. Az alább megfogalmazott kategóriák nem mindig határolhatók el egymástól egész pontosan; másrészt in­formációim különböző forrásokból származnak, és nem mindig könnyű össze egyeztetni őket. A most következő példákat inkább csak a század második feléből hozom. (A század első felében általában kiválóan beszéltek, sőt írtak is magyarul azoknak a területeknek a püspökei, amelyeket Trianon szakított el Magyarországtól.) – Irodalmi szinten tudtak magyarul többek között Michal Bubnič (66x/22), Joszif Holovács (95/20), Alekszander Chira (95/19), Robert Pobožný (81x/24), Konsztantin Szabó (95/20), Sztojka Sándor (95v/5) és mások. Egyik-másikuk publikált is magyarul, illetve a nevét is hol magyarul, hol más nyelven írta. – Könnyen és jól beszélték/beszélik nyelvünket: Lajčo Budanović (65x/21), Thomas Victor Dolinay (82x/24), Anton Durcovici (22x/21), Vladimír Filo (81x/25), Daniel Ivancho (94x/25), Sebastian Kräuter (67x/23), Stefan László (77x/22), Ambróz Lazík (81x/24), Eduard Nécsey (66x/22), Ernest Nyary (42x/24), Andrew Pataki (82x/24), Anton Richter (81x/25), Teodor Jurij Romzsa (95/18), Joakim Segedi (94x/24), Jožef Smej (96x/23), Ivan Szemedij (95/20), Basil Takach (94x/24), Dominik Tóth (81x/25), Matija Zvekanović (56x/22) és mások. Smej püspökkel levelet váltottam, Kräuter, László és Zvekanović püspök kel többször társalogtam magyarul; Nyáry Ernő bagdadi (kármelita) ér sek kel folytatott magyar beszélgetést a Vatikáni Rádióban hallottam. – Dolgozatomba felvettem olyanokat is, akik jól értenek magyarul, misézni és megírt homíliát tudnak elmondani. Ilyesmire néha abból következtetek, hogy az illető a XIX. század utolsó vagy a XX. század első évtizedeiben a budapesti Központi Szemináriumban tanult. Példák a XX. század második feléből: Michael Joseph Dudick (82x/24), Petru Gherghel (67x/23), Basile Hopko (95v/5), Vasile Hossu (22x/23), Eduard Kojnok (35x/23), Ivan Margitics (94x/24), Lucian Mureşan (22x/23), Ioan Robu (85x/24), Ján Sokol (81x/24). Úgy tudom, a budapesti nunciusok közül Lorenzo Schioppa (56h/21) tanult meg igazán jól magyarul. A budapesti születésű Andrea Pangrazio (= Pongácz ?) (27x/23) szuburbikárius püspökről (Porto e Santa Rufina püspökéről) egy magyar papja említette Rómában a 70-es években, hogy magyarul szoktak társalogni. – Akadt olyan, magyar ősöktől származó, de messzi idegenbe került püspök, aki magyar nyelvű hívei kedvéért igyekezett magyarul is szólni és imádkozni, de ez néha humorosra sikerült („Feleseges Istenünk”, „Adjunk halat az Úrnak”).

         Ami a szenteltek számát illeti, érdemes felfigyelni egyfelől arra, hogy három, genealógiailag kulcspozícióban lévő püspök egész életében, úgy látszik, csak egyetlen püspököt szentelt: Galeazzo Sanvitale (10/4), Ventura de Córdoba Espínola (20/13) és Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (92/26); másfelől felfigyelni arra, hogy táblázataink mind a hat püspököt (három pápát és három római bíboros helynököt) tartalmazzák, akinél a szenteltek száma meghaladja a százat: II. János Pál (30/21), XIII. Benedek (10/9), Lucido Maria Parocchi (10/17), Raffaele Monaco La Valletta (22l/17), Costantino Patrizi (10/16) és VI. Pál (10/22).

(10) A legerősebb genealógiai törzs

                Chieti segédpüspökét, Scipione Rebibát minden bizonnyal, de nem bizonyítottan Giovan Pietro Carafa bíboros, a későbbi IV. Pál pápa szentelte. Ez utóbbi szentelője (1506 szeptemberében) még csak a találgatás szintjén sem határozható meg igazán.

         Az itt következő láncolatban hárman (10/5, 10/6, 10/9) püspökké szentelésükkor még nem voltak harmincévesek.

       10/1 Scipione Rebiba 1504–1577; szinte biztosan Róma 1541.III/VI; «21», 90,6%, növekvőben – 10/2 [1] Giulio Antonio Santoro 1532–1602; Róma 1566.III.12; «46» – 10/3 Girolamo Bernerio 1540–1611; Róma 1586.IX.7; «26» – 10/4 Galeazzo Sanvitale 1566–1622; Róma 1604.IV.4; {1} – 10/5 Lodovico Ludovisi 1595–1632; Róma 1621.V.2 – 10/6 Luigi Caetani 1595–1642; Róma 1622.VI.12 – 10/7 Ulderico Carpegna 1595–1679; Róma 1630.X.7 – 10/8 Paluzzo Paluzzi degli Albertoni (Altieri) 1623–1698; Róma 1666.V.1; {12}, 90,6%, növekvőben – 10/9 Vincenzo Maria Orsini 1649–1730; Róma 1675.II.3; XIII. Benedek 1724–1730; {150}, 88,27%, növekvőben – 10/10 Prospero Lambertini 1675–1759; Róma 1724.VII.13; XIV. Benedek 1740–1758; {48}, 87,52%, növekvőben – 10/11 Carlo Rezzonico 1693–1769; Róma 1743.III.19; XIII. Kelemen 1758–1769; {47}, 70,5%, erősen növekvőben – 10/12 Marcantonio Colonna 1724–1793; Róma 1762.IV.25; 46,34%, enyhén csökkenőben – 10/13 Hyacinthe-Sigismond Gerdil 1718–1802; Róma 1777.III.2 – 10/14 Giulio Maria della Somaglia 1744–1830; Róma 1788.XII.21 – 10/15 Carlo Odescalchi 1785–1841; Róma 1823.V.25; {40}, 46,32%, enyhén csökkenőben – 10/16 Costantino Patrizi 1798–1876; Róma 1828.XII.21; {109}, 34,33%, csökkenőben – 10/17 Lucido Maria Parocchi 1833–1903; Róma 1871.XI.5; {121}, 26,42%, csökkenőben – 10/18 Giuseppe Sarto 1835–1914; Róma 1884.XI.16; X. Pius 1903–1914; {23}, 29,4%, csökkenőben – 10/19 Giacomo della Chiesa 1854–1922; Róma 1907.XII.22; XV. Benedek 1914–1922; {8}, 12,55%, állandósulóban – 10/20 Eugenio Pacelli 1876–1958; Róma 1917.V.13; XII. Pius 1939–1958; {30}, 11,4%, állandósulóban – 10/21 Eugène Tisserant 1884–1972; Róma 1937.VII.25; 6,47%, növekvőben – 10/22 Giovanni Battista Montini 1897–1978; Róma 1954.XII.12; VI. Pál 1963–1978; {105}, 4,83%, növekvőben – 10/23 Agostino Casaroli 1914–1998; Róma 1967.VII.16; {36}, 0,46%, erősen növekvőben

         Azoknak a püspököknek a száma, akiket a XVI. századtól kezdve napjainkig Scipione Rebiba (10/1) bíboros, illetve Paluzzo Altieri (10/8) bíboros hatalmas genealógiai családjának tagjaiként szenteltek, egész bizonyosan meghaladja a tizenötezret. Hozzávetőleges számuk: 1800 a XIX. század első felében, 2500 a XIX. század második felében, 3500 a XX. század első felében, 6200 a XX. század második felében. –  Egyébként a XX. század második felében évtizedenként 1140–1480 püspököt szenteltek, és ezeknek legalább 91%-a Rebiba családjához tartozik.

(13) Migazzi Kristóf bíboros családja

            10/8 P. Altieri – 13/9 Flavio Chigi 1631–1693; Róma 1686.III.24 – 13a/10 Lorenzo Corsini 1652–1740; Róma 1690.VI.18; XII. Kelemen 1730–1740; {30} – 13a/11 Giovanni Antonio Guadagni 1674–1759; Róma 1724.XII.31 – 13a/12 Migazzi Kristóf 1714–1803; Róma 1751.X.10 – 13a/13 Batthyány József 1727–1799; Bécs 1759.XII.2 – 13a/14 Fuchs Ferenc 1744–1807; Pozsony 1788.IV.13 – 13a/15 Fischer István 1754–1822; Eger 1804.XI.18 – 13a/16 Vurum József 1763–1838; Buda 1816.XI.10 – 13a/17 Lajcsák Ferenc 1772–1843; Nagyvárad 1825.VIII.21 – 13a/18 Scitovszky János 1785–1866; Nagyvárad 1828.III.25 – b) 13a/19 Simor János 1813–1891; Esztergom 1857.VI.29 – h) 13a/20 Hornig Károly 1840–1917; Veszprém 1888.IX.8 – c) 13a/21 Csernoch János 1852–1927; Temesvár 1908.V.10

       13a/18 Scitovszky J. – a) 13x/19 Haynald Lajos 1816–1891; Pozsony 1852.VIII.15 – a) 13x/20 Németh József György 1831–1920; Kalocsa 1874.IV.19; b) 13x/20 Lichtensteiger Ferenc 1824–1901; Kalocsa 1881.VI.5; c) 13x/20  Majorossy János 1831–1904; Kalocsa 1885.X.11

       13a/19 Simor J. – a) 13x/20 Zalka János 1820–1901; Győr 1867.V.5 – 13x/21 Kutrovácz Ernő 1841–1913; Győr 1897.V.9

       13a/19 Simor J. – b) 13x/20 Samassa József 1828–1912; Esztergom 1871.VIII.30 – a) 13x/21 Szele Gábor 1824–1903; Eger 1888.IX.9; c) 13x/21 Parvy Sándor 1848–1919; Eger 1903.IV.19 – 13x/22 Kheberich Márton 1869–1951; Budapest 1916.II.20

       13a/19 Simor J. – c) 13x/20 Schlauch Lőrinc 1824–1902; Esztergom 1873.IX.21 – 13x/21 Bubics Zsigmond 1821–1907; Nagyvárad 1887.XI.20 – 13x/22 Dessewffy Sándor 1834–1907; Kalocsa 1890.VIII.31

       13a/19 Simor J. – d) 13x/20 Császka György 1826–1904; Esztergom 1874.VII.19 – a) 13x/21 Belopotoczky Kálmán 1845–1914; Szepesváralja 1890.X.5 – a) 13x/22 Fetser Antal 1862–1933; Nagyvárad 1906.III.25; b) 13x/22 Bjelik Imre 1860–1927; Bécs 1913.II.26

       13a/19 Simor J. – e) 13x/20 Boltizár József 1821–1905; Esztergom 1875.XII.8; g) 13x/20 Bende Imre 1824–1911; Esztergom 1887.IV.24; f) 13x/20 Hidasy Kornél 1828–1900; Szombathely 1883.V.3 – 13x/21 István Vilmos 1849–1910; Szombathely 1899.I.15

       13x/20 Samassa J. – b) 13x/21 Szmrecsányi Pál 1846–1908; Eger 1892.III.27; e) 13x/21 Boromisza Tibor 1840–1928; Eger 1906.IX.30; d) 13x/21 Szmrecsányi Lajos 1851–1942; Eger 1905.IV.30 – 13x/22 Kriston Endre 1877–1960; Eger 1923.IX.30

       13x/20 Schlauch L. – 13x/21 Radnai Farkas 1848–1935; Budapest 1902.I.25 – 13x/22 Lányi József 1868–1931; Budapest 1906.XII.8

       13x/20 Császka Gy. – b) 13x/21 Ivánkovits János 1846–1910; Kalocsa 1897.IV.25; d) 13x/21 Városy Gyula 1846–1910; Budapest 1902.I.19; c) 13x/21 Majláth Gusztáv Károly 1864–1940; Budapest 1897.V.1 – 13x/22 Mikes János 1876–1945; Budapest 1912.I.1

       13a/20 Hornig K. – b) 13x/21 Kránitz Jenő 1841–1935; Veszprém 1907.V.12; a) 13x/21 Széchenyi Miklós 1868–1923; Bécs 1902.II.2 – 13x/22 Várady Árpád Lipót 1865–1923; Győr 1911.VI.18

       13a/21 Csernoch J. – a) 13x/22 Glattfelder Gyula 1874–1943; Budapest 1911.V.14; b) 13x/22 Horváth Győző 1867–1944; Kalocsa 1912.IV.14; d) 13x/22 Zadravecz István 1884–1965; Szeged 1920.VIII.24; c) 13x/22 Rott Nándor 1869–1939; Budapest 1917.IX.23 – 13x/23 Hanauer Árpád István 1869–1942; Vác 1919.X.5 – 13x/24 Révész István 1862–1929; Kecskemét 1928.VI.3

         Migazzi bíboros családja Zadravecz Istvánnal kihalt.

(20, 22, 24, 27) IX. Pius pápa családja

                A következő láncolatban Doria Pamphilj (20/14) még nem töltötte be 22. életévét, amikor franciaországi nunciussá szentelődött. – Akad nála fiatalabb genealógiai ős is: egy 1776-ban szentelt kaldeus püspök 16 éves volt, és két évvel később katolikus lett, jóval később pedig pátriárka; családja nem jelentéktelen: 0,89%, állandósulóban.

       10/10 XIV. Benedek – 20/11 Enrico Enriquez 1701–1756; Róma 1743.XII.29; 17,02%, erősen csökkenőben – 20/12 Manuel Quintano Bonifaz 1695–1774; Madrid 1749.III.16 – 20/13 Ventura de Córdoba Espínola 1724–1777; Madrid 1761.VI.28; {1} – 20/14 Giuseppe Maria Doria Pamphilj 1751–1816; San Ildefonso de la Granja 1773.VIII.22 – 20/15 Francesco Saverio Castiglioni 1761–1830; Róma 1800.VIII.17; VIII. Pius 1829–1830 {22} – 20/16 Giovanni Maria Mastai Ferretti 1792–1878; Róma 1827.VI.3; IX. Pius 1846–1878 {32}, 16,41%, erősen csökkenőben – 20/17 Alessandro Franchi 1819–1878; Róma 1856.07.06; 10,12%, erősen csökkenőben – 20/18 Giovanni Simeoni 1816–1892; Róma 1875.IV.4 – 20/19 Antonio Agliardi 1832–1915; Róma 1884.X.13 – 20/20 Basilio Pompilj 1858–1931; Róma 1913.V.11 – 20/21 Adeodato Giovanni Piazza 1884–1957; 1930.II.24; {50}, 7,85%, jócskán csökkenőben

       20/16 IX. Pius – 22l/17 Raffaele Monaco La Valletta 1827–1896; Róma 1874.I.12; {117}, 2,17%, csökkenőben – 22l/18 Francesco Satolli 1839–1910; Róma 1888.VI.10 – 22lh/19 Angelo Maria Dolci 1867–1939; Roma 1900.V.13 – a) 22x/20 Augustin Pacha 1870–1954; Temesvár 1927.V.15; b) 22x/20 Fiedler István 1871–1957; Nagyvárad 1930.XII.7

       22l/18 Fr. Satolli – 22lk/19 Dennis Joseph Dougherty 1865–1951; Róma 1903.VI.14 – 22lk/20 Gerald Patrick O'Hara 1895–1963; Philadelphia 1929.V.20 – a) 22x/21 Anton Durcovici 1888–1951; Bukarest 1948.V.5; b) 22x/21 Boros Béla 1908; Bukarest 1948.XII.12; c) 22x/21 Erőss Alfréd 1909–1950; Bukarest 1949.II.2;  d) 22x/21 Ioan Dragomir 1905–1985; Bukarest 1949.III.6; e) 22x/21 Bogdánffy Szilárd 1911–1953; Bukarest 1949.II.14; f) 22x/21 Joseph Schubert 1890–1969; Bukarest 1950.VI.26 – 22x/22 Alexandru Todea 1912; Bukarest 1950.XI.19 – a) 22x/23 Vasile Hossu 1919–1997; Nagybánya 1990.V.27; b) 22x/23 Lucian Mureşan 1931; Nagybánya 1990.V.27

       20/18 G. Simeoni – 24g/19 Vincenzo Vannutelli 1836–1930; Róma 1880.II.2 – 24x/20 Kohl József Medárd 1859–1928; Róma 1900.XII.27

       20/21 A. G. Piazza – a) 27x/22 Girolamo Bartolomeo Bortignon 1905–1992; Velence 1944.V.14 – 27x/23 Andrea Pangrazio 1909; Padova 1953.X.4

       20/21 A. G. Piazza – b) 27i/22 Paul-Émile Léger 1904–1991; Róma 1950.IV.26 – 27x/23 Gerald Emmett Carter 1912; Montréal 1962.II.2 – 27x/24 Miklósházy Attila 1931; Toronto 1989.XI.4

(30, 34, 35) II. János Pál pápa családja

            10/11 XIII. Kelemen – 30/12 Enrico Stuart 1725–1807; Róma 1758,XI.19; 3,14%, igen erősen növekvőben (jelenleg az évi szentelések átlag mintegy 20%-a ebbe a családba tartozik) – 30/13 Annibale della Genga 1760–1829; Frascati 1794.II.24; XII. Leó 1823–1829; {4} – 30/14 Chiarisssimo Falconieri Mellini 1794–1859; Róma 1826.VIII.15 – 30/15 Camillo di Pietro 1806–1884; Róma 1839.VII.14 – 30/16 Mieczysław Ledóchowski 1822–1902; Róma 1861.XI.3 – 30/17 Jan Puzyna de Kozielsko 1842–1911; Róma 1886.III.25 – 30/18 Józef Bilczewski 1860–1923; Lviv 1901.I.20 – 30/19 Bolesław Twardowski 1864–1944; Lviv 1919.I.12 – 30/20 Eugeniusz Baziak 1890–1962; Lviv 1933.XI.5 – 30/21 Karol Wojtyła 1920; Krakkó 1958.IX.28; II. János Pál 1978; {305}, 2,51%, igen erősen növekvőben (jelenleg az évi szentelések átlag mintegy 20%-a ebbe a családba tartozik) – [34] 30/22 Jozef Tomko 1924; Róma 1979.IX.15

       30/21 II. János Pál – [71] 34cb/22 Karl Josef Rauber 1934; Róma 1983.I.6; [210] 34x/22 Ternyák Csaba 1953; Róma 1993.I.6; [250] 34x/22 Majnek Antal 1951; Róma 1996.I.6; [260] 34gk/22 Jean-Claude Périsset 1939; Róma 1997.I.6; [292] 34x/22 Anton Coşa 1961; Róma 2000.I.6; [293] 34x/22 Veres András 1959; Róma 2000.I.6; [294] 34x/22 Erdő Péter 1952; Róma 2000.I.6

       34gk/22 J.-Cl. Périsset – 34x/23 Martin Roos 1942; Temesvár 1999.VIII.28

       30/22 J. Tomko – 35x/23 Eduard Kojnok 1938; Rozsnyó 1990.III.18

         II János Pál bíboros érsekként 6, pápaként (2001 márciusáig bezárólag) 299 püspököt szentelt; utolsó, 305. szenteltje az új munkácsi segédpüspök, Djuro Džudžar.

(40, 42, 43) Maurice Feltin bíboros családja

            10/11 XIII. Kelemen – 40/12 Giovanni Francesco Albani 1720–1803; Róma 1760.IX.21; 3,2%, állandósulóban – 40/13 Carlo Rezzonico 1724–1799; Róma 1773.III.21 – 40/14 Antonio Dugnani 1748–1818; Castel Nuovo di Porto 1785.VI.12 – 40/15 Jean-Charles de Coucy 1746–1824; Párizs 1790.I.3 – 40/16 Charle-Auguste de Forbin-Janson 1785–1844; Suresnes 1824.VI.6 – 40/17 Gustave-Maximilien de Croÿ-Solre 1773–1844; Párizs 1820.I.9 – 40/18 Ferdinand-Auguste Donnet 1795–1882; Párizs 1835.V.31 – 40/19 Charles Freppel 1827–1891; Róma 1870.IV.18 – 40/20 Louis-Henri Luçon 1842–1930; Cholet 1888.II.8 – 40/21 Henri Binet 1869–1936; Soissons 1920.VIII.24 – 40/22 Maurice Feltin 1883–1975; Besançon 1928.III.11 – 40/23 Jean Villot 1905–1974; Párizs 1954.X.12; {26}, 1,89%, növekvőben

       40/22 M. Feltin – 42c/23 Jean Rupp 1905–1983; St-Denis 1955.I.18 – 42x/24 Ernest Charles Albert Nyáry 1906–1987; Bagdad 1972.V.31

       40/23 J. Villot – 43o/24 Kada Lajos 1924–2001; Róma 1975.VII.20

(50, 55, 56) Mariano Rampolla del Tindaro bíboros családja

            10/11 XIII.Kelemen – 50/12 Bernardino Giraud 1721–1782; Róma 1767.IV.26; 16,18%, csökkenőben – 50/13 Alessandro Mattei 1744–1820; Róma 1777.II.23 – 50/14 Pier Francesco Galleffi 1770–1837; Róma 1819.IX.12 – 50/15 Giacomo Filippo Fransoni 1775–1856; Róma 1822.XII.8; {70}, 12,53%, csökkenőben – 50/16 Carlo Sacconi 1808–1889; Róma 1851.VI.8 – 50/17 Edward Howard 1829–1892; Róma 1872.VI.30 – 50/18 Mariano Rampolla del Tindaro 1843–1913; Róma 1882.XII.8 – 50/19 Raffaele Merry del Val 1865–1930; Róma 1900.V.6; {50}, 6,08%, csökkenőben

       50/18 M. Rampolla del Tindaro – 55f/19 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte 1851–1948; Róma 1899.XI.26 – 55x/20 Fischer-Colbrie Ágost 1863–1925; Bécs 1905.III.12

       50/19 R. Merry del Val – [22] 56h/20 Andreas Frühwirth 1845–1933; Róma 1907.XI.30 – 56h/21 Lorenzo Schioppa 1871–1935; Róma 1920.VIII.22

       50/19 R. Merry del Val – [29] 56n/20 Antun Bauer 1856–1937; Róma 1911.I.29 – a) 56x/21 Dominik Premuš 1861–1934; Zágráb 1915. IV. 18; b) 56x/21  Ivan Starčević 1877–1934; Zágráb 1932.VIII.28; c) 56x/21 Josip Antun Ujčić 1880–1964; Zágráb 1937.III.7 – b) 56x/22 Matija Zvekanović 1913–1991; Szabadka 1956.II.25; a) 56x/22 Franjo Šeper 1905–1981; Zágráb 1954.IX.21 – 56x/23 Franjo Kuharić 1919; Zágráb 1964.V.3 – 56x/24 Djuro Kokša 1922–1998; Zágráb 1978.VII.23

(60, 65, 66, 67) Pietro Gasparri bíboros családja

            10/15 C. Odescalchi – 60/16 Charles Joseph Eugène de Mazenod 1782–1861; Róma 1832.X.14; {6}, 11,78%, csökkenőben – 60/17 [1] Joseph Hippolyte de Guibert 1802–1886; Marseille 1842.III.11; {23} – [8] 60/18 François Richard 1819–1908; Párizs 1872.II.11; {17} – [14] 60/19 Pietro Gasparri 1852–1934; Párizs 1898.III.6; {15}, 9,18%, állandósulóban – [5] 60/20 Clemente Micara 1879–1965; Róma 1920.VIII.8; {16} – [8] 60/21 Antonio Samorè 1906–1983; Róma 1950.IV.16; {13} – [13] 60/22 Angelo Sodano 1927; Asti 1978.I.15; 0,077%, erősen növekvőben

       60/19 P. Gasparri – [7] 65g/20 Ermenegildo Pellegrinetti 1876–1943; Róma 1922.VI.18; {3} – [3] 65x/21 Lajčo Budanović 1873–1958; Szabadka 1927.V.1

       60/19 P. Gasparri – [8] 65h/20 Cesare Orsenigo 1873–1946; Róma 1922.VI.25; {5}, 1,53% – [1] 65x/21 Shvoy Lajos 1879–1968; Budapest 1927.VIII.1{1} – 65x/22 Kisberk Imre 1906–1982; Székesfehérvár 1951.V.3

       60/19 P. Gasparri – [9] 65j/20 Angelo Rotta 1872–1965; Róma 1922.XI.1; {2} – [2] 65x/21 Kovács Vince 1886–1974; Vác 1940.IX.22

       60/19 P. Gasparri – [14] 65n/20 Carlo Chiarlo 1893–1962; Róma 1928.XI.11; {19} – [17] 65x/21 Domitrovits József 1893–1962; São Paulo 1950.III.19

       60/20 Cl. Micara – [1] 66x/21 Karol Kmet'ko 1875–1948; Nyitra 1921.II.13; {3} – [1]  66x/22 Pavel Jantausch 1870–1947; Nagyszombat 1925.VI.14; [2] 66x/22 Jozef Ćársky 1886–1962; Nagyszombat 1925.VI.14; [3] 66x/22 Eduard Nécsey 1892–1968; Nyitra 1943.V.16

       60/20 Cl. Micara – [2] 66x/21 Jan Vojtaššák 1877–1965; Nyitra 1921.II.13; {1} – 66x/22 István Barnás 1900–1964; Szepesváralja 1949.XI.5

       60/20 Cl. Micara – [3] 66x/21 Marian Bláha 1869–1943; Nyitra 1921.II.13; {1} – 66x/22 Michal Bubnič 1877–1945; Pozsony 1925.XII.14

       60/22 A. Sodano – a) 67x/23 Sebastian Kräuter 1922; Temesvár 1990.IV.28; b) 67x/23 Petru Gherghel 1940; Jászvásár 1990.V.1

(63, 71) Costantino Patrizi és Lucido Maria Parocchi
bíborosok családjai

            10/16 C. Patrizi – 63/17 Serafino Vannutelli 1834–1915; Róma 1869.VII.18 – 63c/18 Cölestin Ganglbauer 1817–1889; Kremsmünster 1881.VIII.28 – 63c/19 Luigi Galimberti 1836–1896; Bécs 1887.VI.5 – 63c/20 Vaszary Kolos 1832–1915; Esztergom 1892.I.7 – a) 63x/21 Jung János 1841–1917; Vác 1893.V.11; c) 63x/21 Rajner Lajos 1842–1920; Balatonfüred 1906.VII.8; b) 63x/21 Csáky Károly Emmánuel; 1852–1919; Esztergom 1900.VI.16 – a) 63x/22 Batthyány Vilmos 1870–1923; Budapest 1905.II.5; b) 63x/22 Gossmann Ferenc 1870–1931; Vác 1913.X.5

       10/17 L. M. Parocchi – 71d/18 Girolamo Maria Gotti 1834–1916; Róma 1892.III.27 – 71x/18 Raymund Netzhammer 1862–1945; Róma 1905.XI.5 – 71x/20 Alexandru Theodor Cisar 1880–1954; Bukarest 1920.VIII.15 – a) 71x/21 Mihai Robu 1884–1944; Jászvásár 1925.IX.20; b) 71x/21 Macalik Győző 1890–1953; Bukarest 1951.VIII. előtt

       10/17 L. M. Parocchi – 71f/18 Alfonso Maria Mistrangelo 1952–1930; Róma 1893.I.22 – 71f/19 Andrea Cassulo 1869–1952; Firenze 1914.V.14 – 71x/20 Márton Áron 1896–1980; Kolozsvár 1939.II.12

(70, 73, 75, 76, 77) X. Pius és XV. Benedek pápák családjai

            10/18 X. Pius – 70/19 Gaetano de Lai 1853–1928; Róma 1911.XII.17 – 70/20 Raffaello Carlo Rossi 1876–1948; Róma 1920.V.25 – 70/21 Amleto Giovanni Cicognani 1883–1973; Róma 1933.IV.23; {97} 10,9%, csökkenőben

       10/18 X. Pius – a) 73x/19 Balás Lajos 1855–1920; Róma 1905.XII.21; b) 73x/19 Prohászka Ottokár 1858–1927; Róma 1905.XII.21; c) 73a/19 Zichy Gyula 1871–1942; Róma 1905.XII.21 – 73x/20 Virág Ferenc 1869–1958; Pécs 1926.V.6

       70/20 R. C. Rossi – 75x/21 Michal Buzalka 1885–1961; Róma 1938.V.15

       70/21 A. G. Cicognani – a) 76m/22 Mario Cagna 1911–1986; Róma 1962.XI.18 – 76x/23 Jung Tamás 1911–1992; Nagybecskerek 1972.II.13

       70/21 A. G. Cicognani – b) 76y/22 Michele Cecchini 1920–1989; Lucca 1969.IV.13 – 76x/23 Jožef Smej 1922; Maribor 1983.V.23

       70/21 A. G. Cicognani – c) 76z/22 Pio Laghi 1922; Faenza 1969.VII.22 – 76x/23 Irányi László Aquinas 1923–1987; Washington 1983.VII.27

       10/19 XV. Benedek – 77j/20 Willem Maria van Rossum 1854–1932; Róma 1918.V.19 – 77r/21 Giovanni Dellepiane 1889–1961; Róma 1929.XI.30 – 77x/22 Stefan László 1913–1995; Kismarton 1956.XI.11

(81, 82) XII. Pius pápa és Eugène Tisserant bíboros családjai

            10/20 E. Pacelli – 81e/21 Saverio Ritter 1884–1951; Róma 1935.VIII.11 – 81x/22 Jozef Beran 1888–1969; Prága 1946.XII.8 – 81x/23 Jozef Karel Matocha 1888–1961; Olomouc 1948.XII.8 – a) 81x/24 Ambróz Lazík 1897–1969; Nagyszombat 1949.VIII.14; b) 81x/24 Robert Pobožný 1890–1972; Nagyszombat 1949.VIII.14 – a) 81x/25 Anton Richter 1899–1975; Szlovákia 1950.IV.29; b) 81x/25 Pavel Hnilica 1921; Rozsnyó 1951.I.2 – 81x/26 Ján Chryzostom Korec 1924; Pozsony 1951.VIII.24 – b) 81x/27 František Rábek 1949; Nyitra 1991.VII.27; a) 81x/27 Dominik Kal'ata 1925; Pozsony 1955.IX.9 – 81x/28 Peter Dubovský 1921; Prága 1961.V.18 – 81x/29 Ján Bláha 19??; talán Augsburg 1967.X – 81x/30 Felix Maria Davídek 1921–1988; Csehország 1967.X.29 – 81x/31 Parádi Gyula 1931; Szlovákia talán 1970 – 81x/32 Rédei József 1921; Magyarország talán 1970

         A Szentszék megkérdőjelezi, hogy F. M. Davídek leszármazottainak érvényes a szentelése; ez mintegy 30 titokban szentelt püspököt érint. Legalább 75%-ukról pontosan tudjuk, ki, mikor (és hol) szentelte. Maga Davídek személyesen szentelt 15-öt vagy esetleg többet is; egyik-másik viszont Davídek után már az 5. nemzedéket képviseli. – Sorsuk alakulása elég változatos. Legalább egy (Ivan Ljavinec) a pápától püspöki megbízást kapott, és feltételesen újraszentelték. Mások hivatalosan lemondtak püspöki funkciók gyakorlásáról, és jelentős egyházi megbízást viselnek. Hárman a szentelésükkor már házasok voltak; egy viszont utána házasodott és aposztatált. Természetesen többen maghaltak; mások passzív rezisztenciába vonultak.

       10/20 XII. Pius – 81/21 Carlo Confalonieri 1893–1986; Róma 1941.V.4 – 81/22 Corrado Ursi 1908; Molfetta 1951.IX.30 – 81/23 Francesco Colasuonno 1925; Bari 1975.II.9 – a) 81x/24 Ján Sokol 1933; Nagyszombat 1988.VI.12 – a) 81x/25 Dominik Tóth 1925; Nagyszombat 1990.IV.16; b) 81x/25 Vladimír Filo 1940; Nagyszombat 1990.IV.16

       81/23 Fr. Colasuonno – c) 81x/24 Reizer Pál 1943; Szatmárnémeti 1990.V.1; b) 81x/24 Jakubinyi György 1946; Csíksomlyó 1990.IV.29 – 81x/25 Tamás József 1944; Csíksomlyó 1997.III.1

       10/21 E. Tisserant – 82i/22 Nicholas Thomas Elko 1909–1991; Róma 1955.III.6 – 82x/23 Stephen John Kocisko 1915–1995; Pittsburgh 1956.X.23 – a) 82x/24 Michael Joseph Dudick 1916; Pittsburgh 1968.X.24; b) 82x/24 Thomas Victor Dolinay 1923–1993; Scranton 1976.XI.23; c) 82x/24 Andrew Pataki 1927; Scranton 1983.VIII.23

(83, 85) VI. Pál pápa és Agostino Casaroli bíboros családjai

       10/22 VI. Pál – 83ol/23 Jakab Antal 1909–1993; Róma 1972.II.13 – 83x/24 Bálint Lajos 1929; Gyulafehérvár 1981.IX.29

       10/22 VI. Pál – b) 83qb/23 Angelo Acerbi 1925; Róma 1974.VI.30; a) 83qa/23 Gabriele Montalvo 1930; Róma 1974.VI.30 – a) 83x/24 Huzsvár László 1931; Nagybecskerek 1988.II.14; b) 83x/24 Pénzes János 1943; Szabadka 1989.VI.18

       10/23 A. Casaroli – a) 85x/24 Ján Pásztor 1912–1988; Nyitra 1973.III.3; b) 85x/24 Jozef Feranec 1910; Nyitra 1973.III.3; c) 85x/24 Julius Gábriš 1913–1987; Nyitra 1973.III.3; d) 85x/24 Ioan Robu 1944; Róma 1984.XII.8

(92) A lengyel eredetű, latin szertartású család

                Az itt következő láncolatban nincs kifejezett bizonyíték arra, hogy 92/2 szentelője 92/1 volt; de az bizonyos, hogy 92/1 (Lengyelország prímása) jelen volt 92/2 szentelésén.

         A jegyzék több litván eredetű püspököt is tartalmaz: 92/19, 92/20, 92/21, 92/22, 92/23; nyelvismeret híján ezek nevét is lengyel formájukban írom.

         E genealógiatörténet színhelye: 1552–1795 a királyi Lengyelország, 1795–1917 a cári Oroszország, 1917–1921 az új Lengyelország, 1921–1928 Olaszország, 1928-tól Magyarország.

         E lengyel család felmenő ága a II. évezred első felében találkozik-e Rebiba nagy családjának felmenő ágával? Az a tény, hogy 1550 előtt Lengyelországban nem volt állandó pápai képviselő, a feltételezést kevéssé valószínűsíti. Viszont akár egy alkalmi pápai legátus Lengyelországban, akár a római (vagy avignoni) pápai kúria valamelyik tagja a pápai udvarban szentelhette a lengyel család ősét.

       92/1 Jakub Uchański 1502–1581; Lengyelország 1552.II/VI; 3,48%, csökkenőben – 92/2 Stanisław Karnkowski 1520–1603; Piotrków Trybunalski 1568.I.25 – 92/3 Wawrzyniec Gembicki 1559–1624; Lengyelország 1601.I/VI – 92/4 Jan Wężyk 1575–1638; Lengyelország 1620.IV/VIII – 92/5 Piotr Gembicki 1585–1657; Varsó 1637.II.22 – 92/6 Jan Gembicki 1602–1675; Krakkó 653.VIII – 92/7 Bonawentura Madaliński 1620–1691; Varsó 1672.XII.27 – 92/8 Jan Małachowski 1623–1699; Varsó 676.IX.9 – 92/9 Stanisław Szembek 1650–1721; Varsó 1690.III.5 – 92/10 Felicjan Konstanty Szaniawski 1668–1732; Lwów 1707.II.20 – 92/11 Andrzej Stanisław Załuski 1695–1758; Częstochowa 1724.II.13 – 92/12 Adam Ignacy Komorowski 1699–759; Krakkó 1749.X.28 – 92/13 Władysław Aleksander Łubieński 1703–1767; Varsó 1558.V.7 – 92/14 Andrzej Stanisław Młodzejowski 1717–1780; Skierniewice 1767.II.2 – 92/15 Kacper Kazimierz Cieciszowski 1745–1831; Varsó 1775.X.8 – 92/16 Franciszek Borgiasz Lukasz Mackiewicz 1765–1842; Łuck 1817.IV.20 – 92/17 Mikał Piwnicki 1771–1845; Łuck 1827.V.6 – 92/18 Ignacy Ludowik Pawłowski 1776–1842; Szentpétervár 1829.II.15 – 92/19 Kazimierz Roch Dmochowski 1779–1851; Szentpétervár 1841.VII.11 – 92/20 Wacław Żyliński 1803–1863; Szentpétervár 1848.XII.17 – 92/21 Aleksander Kazimierz Bereśniewicz 1823–1902; Szentpétervár 1859.II.27 – 92/22 Szymon Marcin Kozłowski 1819–1899; Szentpétervár 1883.V.13 – 92/23 Mieczysław Leonard Pallulon 1834–1908; Szentpétervár 1883.VI.3; 3,48%, csökkenőben – 92/24 Bolesław Hieronim Kłopotowski 1848–1903; Szentpétervár 1897.XI.21 – 92/25 Jerzy Józef Elizeusz Szembek 1851–1905; Szentpétervár 1901.VI.30 – 92/26 Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki 1854–1927; Szentpétervár 1902.XI.23; {1} – 92/27 Aleksander Kakowski 1862–1938; Szentpétervár 1913.VI.22 – 92/28 Achille Ratti 1857–1939; Varsó 1919.X.28; XI. Pius 1922–1939; {19}, 1,74%, enyhén csökkenőben – 92g/29 Serédi Jusztinián György 1884–1945; Róma 1928.I.8; {13} – 92g/30 [11] Hamvas András 1890–1970; Esztergom 1944.III.25; {6} – 92g/31 [4] Íjjas József 1901–1989; Budapest 1964.X.28; {11} – 92g/32 [6] Lékai László 1910–1986; Budapest 1972.III.16; {8} – 92g/33 [2] Paskai László 1927; Veszprém 1978.IV.5; {21}

       92g/29 Serédi J. (valamennyi szentelt 92x/30-as jelzésű) – [1] Grősz József 1887–1961; Győr 1929.II.24 {2}; 92x/30 [2] Hász István 1884–1973; Győr 1929.IV.28; 92x/30 [3] Breyer István 1880–1940; Esztergom 1929.V.19; 92x/30 [4] Meszlényi Zoltán 1892–1953; Esztergom 1937.X.28; 92x/30 [5] Madarász István 1884–1948; talán Kassa 1939.VIII.24; 92x/30 [6] Tóth Tihamér 1889–1939; Budapest 1938.VI.29; 92x/30 [7] Czapik Gyula 1887–1955; Budapest 1939.VIII.27 {1}; 92x/30 [8] Apor Vilmos 1892–1945; Gyula 1941.II.24; 92x/30 [9] Scheffler János 1887–1952; Szatmárnémeti 1942.V.17; 92x/30 [10] Pétery József 1890–1967; Eger 1942.XI.8; 92x/30 [12] Mindszenty József 1892–1975; Esztergom 1944.III.25 {2}; 92x/30 [13] Kovács Sándor 1893–1972; Esztergom 1944.III.25

       92x/30 Grősz J. – 92x/31 [1] Badalik Bertalan 1890–1965; Budapest 1949.VIII.24; 92x/31 [2] Bárd János 1908–1982; Kalocsa 1951.IV.1

       92x/30 Czapik Gy. – 92x/31 Endrey Mihály 1905–1977; Budapest 1951.IV.1 – 92x/32 Rózsavölgyi László 1919–1987; Budapest 1960.XI.5

       92x/30 Mindszenty J. – 92x/31 [1] Papp Kálmán 1886–1966; Sopron 1946.VI.16; 92x/31 [2] Rogács Ferenc 1880–1951; Szombathely 1948.VI.29

       92g/30 Hamvas A. (valamennyi szentelt 92x/31-es jelzésű) – [1] Szabó Imre 1901–1976; Budapest 1951.IV.29; [2] Brezanóczy Pál 1912–1972; Budapest 1964.X.28; [3] Cserháti József 1914–1994; Budapest 1964.X.28; [5] Bánk József 1911; Budapest 1964.X.28; [6] Winkler József 1905–1981; Budapest 1964.X.28

       92g/31 Íjjas J. (valamennyi szentelt 92x/32-es jelzésű) – [1] Udvardy József 1911–2000; Budapest 1969.II.12; [2] Kacziba József 1914–1989; Budapest 1969.II.12; [3] Zemplén György 1905–1973; Budapest 1969.II.12; [4] Vajda József 1912–1978; Budapest 1969.II-12; [5] Klempa Sándor 1898–1985; Budapest 1972.III.16; [7] Fábián Árpád 1926–1986; Budapest 1972.III.16; [8] Kádár László 1927–1986; Budapest 1972.III.16; [9] Pataky Kornél 1920–1998; Budapest 1975.II.6; [10] Pálos Iván 1913–1987; Budapest 1975.II.6; [11] Kovács Endre 1927; Budapest 1975.II.6

       92g/32 Lékai L. (valamennyi szentelt 92x/33-as jelzésű) – [1] Tóth László 1912–1997; Veszprém 1976.VI.8; [3] Rosta Ferenc 1913–1978; Veszprém 1978.IV.5; [4] Bagi István 1931–1986; Esztergom 1979.IV.30; [5] Szakos Gyula 1916–1992; Esztergom 1979.IV.30; [6] Marosi István Izidor 1916; Esztergom 1974.IV.30; [6] Szendi József 1921; Esztergom 1982.IV.21; [7] Belon Gellért 1911–1987; Esztergom 1982.IV.21; [8] Póka György 1916–1987; Esztergom 1982.IV.21

       92g/33 Paskai L. (valamennyi szentelt 92x/34-es jelzésű) – [1] Dankó László 1939–1999; Kalocsa 1987.V.2; [2] Gyulay Endre 1930; Szeged 1987.VII.4; [3] Konkoly István 1930; Szombathely 1987.VII.11; [4] Seregély István 1931; Eger 1987.VII.25; [5] Dékány Vilmos 1925–2000; Esztergom 1989.II.11; [6] Várszegi Imre Asztrik 1946; Esztergom 1989.II.11; [7] Ács István 1935–1993; Esztergom 1989.II.11; [8] Mayer Mihály 1941; Esztergom 1989.II.11; [9] Takács Nándor Jusztin 1927; Esztergom 1989.II.11 [10] Katona István 1928; Vác 1989.XII.9; [11] Tempfli József 1931; Nagyvárad 1990.IV.26; [12] Pápai Lajos 1940; Győr 1991.IV.27; [13] Keszthelyi Ferenc 1928; Vác 1992.III.21; [14] Balás Béla 1941; Esztergom 1992.X.17; [15] Bosák Nándor 1939; Debrecen 1993.VI.15; [16] Ladocsi Gáspár 1952; Budapest 1994.V.14; [17] Bíró László 1950; Kecskemét 1994.V.21; [18] Márfi Gyula 1943; Eger 1995.XII.2; [19] Spányi Antal 1950; Budapest 1998.III.28; [20] Bábel Balázs 1950; Kalocsa 1999.IV.10; [21] Beer Miklós 1943; Esztergom 2000.V.27

(94) Az ukrán eredetű bizánci család

                A lánc első szeme konstatinápolyi ortodox pátriárka II. Jeremiás néven 1572–79, 80–84, 86–95. – Az 1678-as szentelést valószínűleg (de nem bizonyítottan) a lvivi érsek ugyanazon grodnói zsinaton végezte, ahol a püspök választása is történt.

       94/-1 Jeremiasz Tranosz 1536–1595; talán Tesszália 1565 körül – 94/1 Michajlo Rahoza 15??–1599; talán Kijiv 1589.VIII.1; 0,66%, enyhén növekvőben – 94/2 Ipatij Potij 1541–1613; talán Volodimir 1593.I – 94/3 Joszif Veljamin Ruckij 1574–1637; talán Vilno 1613.VI – 94/4 Antin Szielava 1583–1655; Vilno 1624 – 94/5 Havrijil Kolenda 1606–1674; Ukrajna 1652 – 94/6 Kiprian Zsochovszkij 1635–1693; Vilno 1671.III.15 – 94/7 Lev Zalenszkij 1648–1708; Grodno 1678 – 94/8 Jurij Vinnickij 1660–1713; Peremisl 1700.VI/XII – 94/9 Lev Kiska 1663–1728; Ukrajna 1711.I/III – 94/10 Bizánczy György 1656–1733; Lviv 1715.XII.21 – 94/11 Ioan Inochentie Micu (Klein) 1692–1768; Munkács 1730.XI.5 – 94/12 Olsavszky Mihály Mánuel 1700–1767; Máriapócs 1743.XII.22 – 94/13 Vasilije Božičkovič 1719–1785; Máriapócs 1759.XI.11 – 94/14 Grigore Maior 1714–1785; Bécs 1773.V.16 – 94/15 Ioan Bob 1739–1830; Balázsfalva 1784.VI.6 – 94/16 Samoilǎ Vulcan 1760–1839; Balázsfalva 1807.VI.7 – 94/17 Ioan Lemeni 1780–1861; Nagyvárad 1833.VI.9 – 94/18 Vasile Ardeleanu (Erdélyi) 1794–1862; Balázsfalva 1843.VI.11 – 94/19 Alexandru Sterca Sulutiu 1794–1867; Nagyvárad 1851.VIII.3 – 94/20 Iosif Pop-Sǎlǎgeanu (Papp-Szilágyi) 1814–1873; Balázsfalva 1863.V.3 – 94/21 Ioan Vancea de Buteasa 1820–1892; Nagyvárad 1865.XII.21 – a) 94x/22 Pavel Mihail 1827–1902; Balázsfalva 1873.I.26; b) 94/22 Victor Mihali de Apsa 1841–1918; Balázsfalva 1875.II.14 – a) 94x/23 Demetriu Radu 1862–1920; 1897.V.9 Balázsfalva; b) 94x/23 Vasile Hossu 1866–1916; 1903.VIII.28 Balázsfalva; c) 94x/23 Valeriu Traian Frenţiu 1875–1952; Balázsfalva 1913.I.26; d) 94x/23 Iuliu Hossu 1885–1970; Balázsfalva 1917.XII.4

       94/17 I. Lemeni – 94/18 Szpiridon Litvinovics 1810–1869; Bécs 1857.V.17 – 94/19 Joszif Szembratovics 1821–1900; Lviv 1865.VI.10 – 94/20 Szilveszter Szembratovics 1836–1898; Lviv 1879.IV.20 – 94/21 Julijan Kujlovszkij 1826–1900; Peremisl 1890.VIII.17 – 94/22 Andrij Septickij 1965–1944; Lviv 1899.IX.17 – 94/23 Joszif Szlipij 1892–1984; Lviv 1939.XII.22

       94/22 A. Septickij – 94x/23 Gregor Khomisin 1867–1945; Sztanyiszlaviv 1904.VI.19 – 94x/24 Ivan Latisevszkij 1879–1957; Sztanyiszlaviv 1930.I.26 – 94x/25 Ivan Szleziuk 19??–1973; talán Sztanyiszlaviv 1957.XII előtt – 94x/26 Szofron Dmiterko 1917; Sztanyiszlaviv (Ivano-Frankivszk) 1968.XI.30 – 94x/27 Ivan Margitics 1921; Lviv 1987.IX.10

       94/22 A. Septickij – 94x/23 Joszafat Kocilovszkij 1876–1947; talán Peremysl 1917.IX.23 – a) 94x/24 Basil Takach 1879–1948; Róma 1924.VI.15; b) 94x/24 Konsztantin Bohacsevszkij 1884–1961; Róma 1924.VI.15 – 94x/25 Daniel Ivancho 1908–1972; Pittsburgh 1946.XI.5; 1957-ben megvált a papi szolgálattól és megházasodott

       94/23 J. Szlipij – 94x/24 Joakim Segedi 1904; Róma 1963.VII.28 – 94x/25 Timkó Imre 1920–1988; Nyíregyháza 1975.II.8 – 94x/26 Keresztes Szilárd 1932; Nyíregyháza 1975.II.8

(95) A bolgár eredetű bizánci család

                Athanaszioszt ortodox püspöknek szentelték; 1653–1660 II. Athanasziosz néven Ohrida „pátriárkája” volt. A katolikus hitvallást Onofrio Costantini kezébe tette le, akit később katolikus püspökké szentelt. – 95/3 Zassi és 95/4 Matranga püspökök szentelésének helye, ideje és főszentelője csupán feltételezés; az viszont gyakorlatilag bizonyos, hogy ez a két szem is az Onofrio Costantinitól eredő láncba tartozik.

       95/1 Athanasziosz 16??–168?; valahol Epiroszban 1653 előtt – 95/2 Onofrio Costantini 1634–1717; Drimadesz 1665.V/VIII – 95/3 Filoteo Zassi 1654–1726; Róma 1700 – 94/4 Basilio Matranga 1677–1748; Róma 1716 – 95/5 Giuseppe Schirò 1???–1769; Róma 1736.IV.15 – 95/6 Jaszon Szmogorszevszkij 1714–1788; Róma 1758.VII.31 – 95/7 Piotr Bielanyszkij 17??–1798; Lviv 1781.IX.23 – 95/8 Antin Anhelovics 1759–1814; Lviv 1796.II.14 – 95/9 Michajlo Levickij 1774–1858; Bécs 1812.IX.20 – 95/10 Popovics Vazul 1796–1864; Lviv 1838.III.18 – 95/11 Gaganecz József 1793–1875; Bécs 1843.VI.25 – 95/12 Pásztélyi János 1826–1891; Eperjes 1875.IX.18 – 95/13 Vályi János 1837–1911; Ungvár 1883.V.20 – 95/14 Firczák Gyula 1836–1912; Eperjes 1892.IV.10 – 95/15 Drohobeczky Gyula 1853–1934; Ungvár 1892.V.26 – 95/16 Papp Antal 1860–1944; Ungvár 1912.X.14 – a) 95/17 Novák István 1829–1932; talán Eperjes 1914.I.11; b) 95/17 Dudás Miklós 1902–1972; Máriapócs 1939.V.14 – 95/18 Teodor Jurij Romzsa 1911–1947; Ungvár 1944.IX.24 – a) 95/19 Piotr Orosz 1917–1953; talán Ungvár 1944.XII.12; b) 95/19 Alekszander Chira 1897–1983; Nyíregyháza vagy Ungvár, 1944 vagy 1945 – a) 95/20 Konsztantin Szabó 1926–1982; Felsődomonya (Onokovci) 1977.VII.16; b) 95/20 Ivan Szemedij 1921; Ungvár 1978.VIII.24; c) 95/20 Joszif Holovács 1924–2000; Karaganda 1983.III.15

         Ennek a családnak utolsó tagja Ivan Szemedij; ha ő nem szentel, vele ki fog halni.

(95v) Egy másik bolgár eredetű bizánci láncolat

                Iszvorov ortodox püspöknek szentelődött, majd katolikussá lett (és katolikus püspököt szentelt), végül visszatért az ortodoxiába.

       95v/1 Nil Iszvorov 1823–18??; 1872.VI.10 – 95v/2 Lazar Mladenov 1854–1918; Konstantinápoly 1883.VIII.5 – 95v/3 Dionizije Njaradi (Nyárádi) 1874–1940; Róma 1915.I.10 – a) 95v/4 Piotr Gebé 1864–1931; Velehrad 1924. VIII. 3; b) 95v/4 Pavel Piotr Gojdič 1888–1960; Róma 1927.III.25 – a) 95v/5 Alekszander Sztojka 1893–1943; Ungvár 1932.VII.12; b) 95v/5 Basile Hopko 1904–1976; Eperjes 1947.V.11

         Hopko ennek a rövid katolikus történetű családnak utolsó tagja volt.

Néhány teológiai gondolat

            Római Szent Kelemen már 100 előtt megírta: „Az apostolok számunkra kapták az evangéliumot az Úr Jézus Krisztustól, Jézus Krisztust az Isten küldte. . . Vidékenként és városonként prédikálva, zsengéiket megtették, miután a Lélekben kipró­bálták, püspökeivé és diakónusaivá azoknak, akik hinni fognak.” (Enchiridion patristicum 20.) Szent Ágoston 420-ban egy mellékmondattal megjegyezte: Az Egyház az apostolok „korától fogva a püspökök teljesen bizonyos egymásra következése által marad fenn napjainkig és az utánunk következő korokra.” (EP 1896.) A II. vatikáni zsinat 1963-ban ezt tanítja: „Nagy feladataikra Krisztus az apostolokat a reájuk leszálló Szentlélek kiáradásával töltötte el; ők maguk kézrátétellel adták tovább munkatársaiknak azt a lelki adományt; és az a püspökszentelésben hagyományozódott át egészen mihozzánk.” (Lumen gentium 21b.) II. János Pál pápa 1988-ban írt magvas megállapítása szerint a püspökszentelés „tartja fenn szentségileg az apostoli folytonosságot (sacramentaliter sustinetur apostolica successio).” (Denzinger–Hünermann 4821.)

       „A püspökszentelés az egyházirend szentségének teljességét közli. A püspökszentelés a megszentelés hatalmával együtt átadja a tanítás és a kormányzás feladatát is. A kézrátétel meg a szentelés szavai úgy adják át a Szentlélek kegyelmét, és úgy vésik be a szentségi jelet, hogy a püspökök kimagasló és szembeszökő módon magának Krisztusnak, a Tanítónak, a Pásztornak és a Főpapnak a szerepét töltik be, és az ő személyében járnak el. A püspökökre tartozik, hogy az egyházirend szentsége által új kiválaszotottakat vegyenek fel a püspöki testületbe.” (LG 21c.)

       „A püspökök birtokolják az egyházirend teljességét, tőlük függnek hatalmuk gyakorlásában mind az áldozópapok – ezek maguk is az új szövetség igazi papjaivá szentelődnek, hogy a püspöki rend szorgos munkatársai legyenek –, mind a szerpa­pok, akiket szolgálatra szentelnek fel, és Isten népét szolgálják közösségben a püspökkel és papságával. Maguk a püspökök tehát Isten misztériumainak legfőbb intézői.” (Christus Dominus 15.)

       „A püspökök személyében, akiknek az áldozópapok segédkeznek, ott van a hívek között az Úr Jézus Krisztus, a Legfőbb Pap. Az Atya Isten jobbján ül, még sincsen távol főpapjainak gyülekezetétől, hanem elsősorban az ő kiváló szolgálatuk által hirdeti Isten igéjét minden népnek, és folyton folyvást kiszolgáltatja a hit szentségeit a hívőknek; az ő atyai tisztségük által építi be tulajdon Testébe az új tagokat természetfeletti újjászületés útján; végül az ő bölcsességük és okosságuk által irányítja és rendezi az új szövetség népét az örök boldogság felé tartó zarándokútján.” (LG 21a.)

       „Megkaptátok ezt a szentséget – mondotta II. János Pál 1980. január 6-án, 36., 37. és 38. püspökének szentelésekor –, hogy ott legyetek annyi ember útján, akikhez az Úr küld benneteket, hogy útra keljetek velük, járva a mágusok módjára a csillag nyomában, és nagyon gyakran azért is, hogy megláttassátok velük a csillagot, amely emitt megszűnt világítani, amott pedig elveszett. Ráléptek az Egyháznak arra a nagy útjára is, amelyet megrajzol a különféle püspöki székeket összekötő apostoli folytonosság. A püspökség az úton járás szentsége.”

          Függelék: A tanulmányban szereplő püspökök betűrendes jegyzéke

                Angelo Acerbi 83qb/23; Ács István 92x/34; Antonio Agliardi 20/19; Giovanni Francesco Albani 40/12; Paluzzo Altieri 10/8; Antin Anhelovics 95/8; Apor Vilmos 92x/30; Vasile Ardeleanu 94/18; Athanasziosz 95/1

         Bábel Balázs 92x/34; Badalik Bertalan 92x/31; Bagi István 92x/33; Balás Béla 92x/34; Balás Lajos 73x/19; Bálint Lajos 83x/24; Bánk József 92x/31; Bárd János 92x/31; István Barnás 66x/22; Batthyány József 13a/13; Batthyány Vilmos 63x/22; Antun Bauer 56n/20; Eugeniusz Baziak 30/20; Beer Miklós 92x/34; Belon Gellért 92x/33; Belopotoczky Kálmán 13x/21; Bende Imre 13x/20; XIII. Benedek 10/9; XIV. Benedek 10/10; XV. Benedek 10/19; Jozef Beran 81x/22; Aleksander Kazimierz Bereśniewicz 92/21; Girolamo Bernerio 10/3; Piotr Bielanyszkij 95/7; Józef Bilczewski 20/18; Henri Binet 40/21; Bíró László 92x/34; Bizánczy György 94/10; Bjelik Imre 13x/22; Ján Bláha 81x/29; Marian Bláha 66x/21; Ioan Bob 94/15; Bogdánffy Szilárd 22x/21; Konsztantin Bohacsevszkij 94x/24; Boltizár József 13x/20; Boromisza Tibor 13x/21; Boros Béla 22x/21; Girolamo Bartolomeo Bortignon 27x/22; Bosák Nándor 92x/34; Vasilije Božičkovič 94/13; Breyer István 92x/30; Brezanóczy Pál 92x/31; Bubics Zsigmond 13x/21; Michal Bubnič 66x/22; Lajčo Budanović 65x/21; Michal Buzalka 75x/21

         Luigi Caetani 10/6; Mario Cagna 76m/22; Ulderico Carpegna 10/7; Jozef Čársky 66x/22; Gerald Emmett Carter 27x/23; Agostino Casaroli 10/23; Andrea Cassulo 71f/19; Francesco Saverio Castiglioni 20/15; Michele Cecchini 76y/22; Carlo Chiarlo 65n/20; Giacomo della Chiesa 10/19; Flavio Chigi 13/9; Alekszander Chira 95/19; Amleto Giovanni Cicognani 70/21; Kacper Kazimierz Cieciszowski 92/15; Alexandru Theodor Cisar 71x/20; Francesco Colasuonno 81/23; Marcantonio Colonna 10/12; Carlo Confalonieri 81/21; Ventura de Córdoba Espínola 20/13; Lorenzo Corsini 13a/10; Anton Coşa 34x/22; Onofrio Costantini 95/2; Jean-Charles de Coucy 40/15; Gustave-Maximilen de Croÿ-Solre 40/17; Czapik Gyula 92x/30

         Csáky Károly Emmánuel 63x/21; Császka György 13x/20; Cserháti József 92x/31; Csernoch János 13a/21

         Dankó László 92x/34; Felix Maria Davídek 81x/30; Dékány Vilmos 92x/34; Dessewffy Sándor 13x/22; Szofron Dmiterko 94x/26; Kazimierz Roch Dmochowski 92/19; Angelo Maria Dolci 22lh/19; Thomas Victor Dolinay 82x/24; Domitrovits József 65x/21; Ferdinand-Auguste Donnet 40/18; Giuseppe Maria Doria Pamphilj 20/14; Dennis Joseph Dougherty 22lk/19; Ioan Dragomir 22x/21; Drohobeczky Gyula 95/15; Peter Dubovský 81x/28; Dudás Miklós 95/17; Michael Joseph Dudick 82x/24; Antonio Dugnani 40/14; Anton Durcovici 22x/21

         Nicholas Thomas Elko 82i/22; Endrey Mihály 92x/31; Enrico Enriquez 20/11; Erdő Péter 34x/22; Erőss Alfréd 22x/21

         Fábián Árpád 92x/32; Chiarissimo Falconieri Mellini 30/14; Maurice Feltin 40/22; Jozef Feranec 85x/24; Fetser Antal 13x/22; Fiedler István 22x/20; Vladimír Filo 81x/25; Firczák Gyula 94/14; Fischer István 13a/15; Fischer-Colbrie Ágost 55x/20; Charles-Auguste de Forbin-Janson 40/16; Alessandro Franchi 20/17; Giacomo Filippo Fransoni 50/15; Valeriu Traian Frenţiu 94x/23; Charles Freppel 40/19; Andreas Frühwirth 56h/20; Fuchs Ferenc 13a/14

         Julius Gábriš 85x/24; Gaganecz József 95/11; Luigi Galimberti 63c/19; Pier Francesco Galleffi 50/14; Cölestin Ganglbauer 63c/18; Pietro Gasparri 60/19; Piotr Gebé 95v/4; Jan Gembicki 92/6; Piotr Gembicki 92/5; Wawrzyniec Gembicki 92/3; Annibale della Genga 30/13; Hyacinthe-Sigismond Gerdil 10/13; Petru Gherghel 67x/23; Bernardino Giraud 50/12; Glattfelder Gyula 13x/22; Pavel Piotr Gojdič 95v/4; Gossmann Ferenc 63x/22; Girolamo Maria Gotti 71d/18; Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte 55f/19; Grősz József 92x/30; Giovanni Antonio Guadagni 13a/11; Joseph Hippolyte de Guibert 60/17

         Gyulay Endre 92x/34

         Hamvas András 92g/30; Hanauer Árpád István 13x/23; Hász István 92x/30; Haynald Lajos 13x/19; Hidasy Kornél 13x/20; Pavel Hnilica 81x/25; Joszif Holovács 95/20; Basile Hopko 95v/5; Hornig Károly 13a/20; Horváth Győző 13x/22; Iuliu Hossu 94x/23; Vasile Hossu 94x/23; Vasile Hossu 22x/23; Edward Howard 50/17; Huzsvár László 83x/24

         Ijjas József 92g/31; Irányi László A. 76x/23; István Vilmos 13x/21; Nil Iszvorov 95v/1; Daniel Ivancho 94x/25; Ivánkovits János 13x/21

         Jakab Antal 83/23; Jakubinyi György 81x/24; II. János Pál 30/21; Pavel Jantausch 66x/22; Jung János 63x/21; Jung Tamás 76x/23

         Kacziba József 92x/32; Kada Lajos 43o/24; Kádár László 92x/32; Aleksander Kakowski 92/27; Dominik Kal'ata 81x/27; Stanisław Karnkowski 92/2; Katona István 92x/34; XII. Kelemen 13a/10; XIII. Kelemen 10/11; Keresztes Szilárd 94x/26; Keszthelyi Ferenc 92x/34; Kheberich Márton 13x/22; Gregor Khomisin 94x/23; Kisberk Imre 65x/22; Lev Kiska 94/9; Klempa Sándor 92x/32; Bolesław Hieronim Kłopotowski 92/24; Karol Kmet'ko 65x/21; Stephen John Kocisko 82x/23; Jozsafat Kocilovszkij 94x/23; Kohl József Medárd 24x/20; Eduard Kojnok 35x/23; Djuro Kokša 56x/24; Havrijil Kolenda 94/5; Adam Ignacy Komorowski 92/12; Konkoly István 92x/34; Ján Chryzostom Korec 81x/26; Kovács Endre 92x/32; Kovács Sándor 92x/30; Kovács Vince 65x/21; Szymon Marcin Kozłowski 92/22; Kránitz Jenő 13x/21; Sebastian Kräuter 67x/23; Kriston Endre 13x/22; Franjo Kuharić 56x/23; Julijan Kujlovszkij 94/21; Kutrovácz Ernő 13x/21

         Ladocsi Gáspár 92x/34; Pio Laghi 76z/22; Gaetano de Lai 70/19; Lajcsák Ferenc 13a/17; Prospero Lambertini 10/10; Lányi József 13x/22; Stefan László 77x/22; Ivan Latisevszkij 94x/24; Ambróz Lazík 81x/24; Mieczysław Ledóchowski 30/16; Paul-Émile Léger 27i/22; Lékai László 92g/32; Ioan Lemeni 94/17; XII. Leó 30/13; Michajlo Levickij 95/9; Lichtensteiger Ferenc 13x/20; Szpiridon Litvinovics 94/18; Wladysław Aleksander Łubieński 92/13; Louis-Henri Luçon 40/20; Lodovico Ludovisi 10/5

         Macalik Győző 71x/21; Franciszek Borgiasz Lukasz Mackiewicz 92/16; Bonawentura Madaliński 92/7; Madarász István 92x/30; Grigore Maior 94/14; Majláth Gusztáv Károly 13x/21; Majnek Antal 34x/22; Majorossy János 13x/20; Jan Małachowski 92/8; Márfi Gyula 92x/34; Ivan Margitics 94x/27; Marosi István Izidor 92x/33; Márton Áron 71x/20; Giovanni Maria Mastai Ferretti 20/16; Jozef Karel Matocha 81x/23; Basilio Matranga 94/4; Alessandro Mattei 50/13; Mayer Mihály 92x/34; Charles Joseph Eugène de Mazenod 60/16; Raffaele Merry del Val 50/19; Meszlényi Zoltán 92x/30; Clemente Micara 60/20; Ioan Inochentie Micu (Klein) 94/11; Migazzi Kristóf 13a/12; Pavel Mihail 94x/22; Victor Mihali de Apsa 94/22; Mikes János 13x/22; Miklósházy Attila 27x/24; Mindszenty József 92x/30; Alfonso Maria Mistrangelo 71f/18; Lazar Mladenov 95v/2; Andrzej Stanisław Młodzejowski 92/14; Raffaele Monaco La Valletta 22l/17; Gabriele Montalvo 83qa/23; Giovanni Battista Montini 10/22; Lucian Mureşan 22x/23

         Eduard Nécsey 66x/22; Németh József György 13x/20; Raymund Netzhammer 71x/18; Dionizije Njaradi (Nyárádi) 95v/3; Novák István 95/17

         Ernest Charles Albert Nyáry 42x/24

         Carlo Odescalchi 10/15; Gerald Patrick O'Hara 22lk/20; Olsavszky Mihály Mánuel 94/12; Piotr Orosz 95/19; Cesare Orsenigo 65h/20; Vincenzo Maria Orsini 10/9

         Eugenio Pacelli 10/20; Augustin Pacha 22x/20; VI. Pál 10/22; Mieczysław Leonard Pallulon 92/23; Pálos Iván 92x/32; Paluzzo Paluzzi degli Albertoni 10/8; Andrea Pangrazio 27x/23; Pápai Lajos 92x/34; Papp Antal 95/16; Papp Kálmán 92x/31; Parádi Gyula 81x/31; Lucido Maria Parocchi 10/17; Parvy Sándor 13x/21; Paskai László 92g/33; Pásztélyi János 95/12; Ján Pásztor 85x/24; Andrew Pataki 82x/24; Pataky Kornél 92x/32; Costantino Patrizi 10/16; Ignacy Ludowik Pawłowski 92/18; Ermenegildo Pellegrinetti 65g/20; Pénzes János 83x/24; Jean-Claude Périsset 34gk/22; Pétery József 92x/30; Adeodato Giovanni Piazza 20/21; Camillo di Pietro 30/15; VIII. Pius 20/15; IX. Pius 20/16; X. Pius 10/18; XI. Pius 92/28; XII. Pius 10/20; Mikał Piwnicki 92/17; Robert Pobožny 81x/24; Póka György 92x/33; Basilio Pompilj 20/20; Popovics Vazul 95/10; Iosif Pop-Sǎlǎgeanu 94/20; Ipatij Potij 94/2; Dominik Premuš 56x/21; Prohászka Ottokár 73x/19; Jan Puzyna de Kozielsko 30/17

         Manuel Quintano Bonifaz 20/12

         František Rábek 81x/27; Radnai Farkas 13x/21; Demetriu Radu 94x/23; Michajlo Rahoza 94/1; Rajner Lajos 6x/21; Mariano Rampolla del Tindaro 50/18; Achille Ratti 92/28; Karl Josef Rauber 34cb/22; Scipione Rebiba 10/1; Rédei József 81x/32; Reizer Pál 81x/24; Révész István 13x/24; Carlo Rezzonico 10/11; Carlo Rezzonico 40/13; François Richard 60/18; Anton Richter 81x/25; Saverio Ritter 81e/21; Ioan Robu 85x/24; Mihai Robu 71x/21; Rogács Ferenc 92x/31; Teodor Jurij Romzsa 95/18; Martin Roos 35x/23; Raffaello Carlo Rossi 70/20; Willem Maria van Rossum 77j/20; Rosta Ferenc 92x/33; Rott Nándor 13x/22; Angelo Rotta 65j/20; Rózsavölgyi László 92x/32; Joszif Veljamin Ruckij 94/3; Jean Rupp 42c/23

         Carlo Sacconi 50/16; Samassa József 13x/20; Antonio Samorè 60/21; Giulio Antonio Santoro 10/2; Galeazzo Sanvitale 10/4; Giuseppe Sarto 10/18; Francesco Satolli 22l/18; Scheffler János 92x/30; Lorenzo Schioppa 56h/21; Giuseppe Schirò 95/5; Schlauch Lőrinc 13x/20; Joseph Schubert 22x/21; Scitovszky János 13a/18; Joakim Segedi 94x/24; Franjo Šeper 56x/22; Andrij Septickij 94/22; Serédi Jusztinián György 92g/29; Seregély István 92x/34; Shvoy Lajos 65x/21; Giovanni Simeoni 20/18; Simor János 13a/19; Jožef Smej 76x/23; Angelo Sodano 60/22; Ján Sokol 81x/24; Giulio Maria della Somaglia 10/14; Spányi Antal 92x/34; Ivan Starčević 56x/21; Enrico Stuart 30/12; Alexandru Şterca Şuluţiu 94/19

         Szabó Imre 92x/31; Konsztantin Szabó 95/20; Szakos Gyula 92x/33; Felicjan Konstanty Szaniawski 92/10; Széchenyi Miklós 13x/21; Szele Gábor 13x/21; Jerzy Józef Elizeusz Szembek 92/25; Stanisław Szembek 92/9; Joszif Szembratovics 94/19; Szilveszter Szembratovics 94/20; Ivan Szemedij 95/20; Szendi József 92x/33; Antin Szielava 94/4; Ivan Szleziuk 94x/25; Joszif Szlipij 94/23; Jaszon Szmogorszevszkij 95/6; Szmrecsányi Lajos 13x/21; Szmrecsányi Pál 13x/21; Alekszander Sztojka 95v/5

         Basil Takach 94x/24; Takács Nándor Jusztin 92x/34; Tamás József 81x/25; Tempfli József 92x/34; Ternyák Csaba 34x/22; Timkó Imre 94x/25; Eugène Tisserant 10/21; Alexandru Todea 22x/22; Jozef Tomko 30/22; Dominik Tóth 81x/25; Tóth László 92x/33; Tóth Tihamér 92x/30; Jeremiasz Tranosz 94/-1; Bolesław Twardovski 30/19

         Jakub Uchański 92/1; Udvardy József 92x/32; Josip Antun Ujčić 56x/21; Corrado Ursi 81/22

         Vajda József 92x/32; Vályi János 95/13; Ioan Vancea de Buteasa 94/21; Serafino Vannutelli 63/17; Vincenzo Vannutelli 24g/19; Várady Árpád Lipót 13x/22; Városy Gyula 13x/21; Várszegi Imre Asztrik 92x/34; Vaszary Kolos 63c/20; Veres András 34x/22; Jean Villot 40/23; Jurij Vinnickij 94/8; Virág Ferenc 73x/20; Jan Vojtaššák 66x/21; Samoila Vulcan 94/16; Vurum József 13a/16

         Jan Wężyk 92/4; Winkler József 92x/31; Karol Wojtyła 30/21

         Zadravetz István 13x/22; Lev Zalenszkij 94/7; Zalka János 13x/20; Andrzej Stanisław Załuski 92/11; Filoteo Zassi 95/3; Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki 92/26; Zemplén György 92x/32; Zichy Gyula 73x/19; Matija Zvekanović 56x/22; Wacław Żyliński 92/20

         Kiprian Zsochovszkij 94/6 

 

vissza